Hematopoes - Sigvardsson Flashcards Preview

CREN K2 > Hematopoes - Sigvardsson > Flashcards

Flashcards in Hematopoes - Sigvardsson Deck (40)
Loading flashcards...
1

Hur länge lever erytrocyter, neutrofiler och trombocyter?

Vad ställer detta för krav på kroppen?

Erytrocyter - ca 120 dagar
Neutrofiler - ca 2-5 dagar
Trombocyter - ca 7-9 dagar.

Krav på ständig nybildning. 10^11 nya blodceller behöver tillverkas per dygn för att vi ska fortsätta vara friska.

Under en livstid tillverkas volymen motsvarande en jumbojet av blodceller! COOLT.

2

Vilka blodceller ingår i det ospecifika immunförsvaret?

Kallas även det nedärvda immunförsvaret. Här ingår:
- Neutrofiler
- Basofiler
- Eosinofiler
- Lymfocyter

3

Vilka är blodets makrofager?

Monocterna

4

Vilka blodkroppar är involverade då vi ska stoppa blödningar?

Trombocyter.

5

Vilka blodkroppar transporterar syre?

Erytrocyter.

6

Vad är neutrofilers uppgift?

Fagocytering av bakterier, dör sedan.

7

Vad kan sjunkande erytrocytantal leda till?

Anemi

8

Vad kallas de tillstånd som uppstår då antalet trombocyter kraftigt höjs eller sänks?

Höjt antal trombocyter - "Trombofili". Ökad risk för proppbildning.

Sänkt antal trombocyter - "Trombocytopeni" - ökad blödningsrisk.

9

Vad kan lågt eosinofilantal leda till?

Infektioner

10

Vad kan lågt monocytantal leda till?

Infektioner och olika sjukdomstillstånd - därbland Atheroskleros.

11

Vad kan ökat eller sänkt antal lymfocyter leda till?

Sänkt antal lymfocyter är associerat med infektioner och tillstånd som AIDS.

Högt antal lymfocyter är associerat med autoimmunitet; MS, typ 1 diabetes etc.

12

Vad är abnormalt höga nivåer av leukocyter associerat med?

Olika typer av leukemi;

Myeolida leukemier och lymfoida leukemier.

13

Hur länge lever lymfocyter och makrofager?

Oklart. De är dock extremt långlivade.

14

Vad heter den multipotenta blodstamcellen?

Hematopoetisk stamcell (HSC)

15

Vilka celler härstammar från differentiering av Common myeolid progenitor (CMP)?

Mk/E - Megakarocytgrenen:
- Trombocyter
- ErytrocyterNotera dock att Common myeolid progenitor (CMP) även kan differentiera till följande celler under inflytande av specifika cytokiner:
- Dendritiska celler
- Makrofager
- Mastceller
- Basofiler
- Neutrofiler
- Eosinofiler.

16

Vilka celltyper kan uppstå från differentiering av LMPP (Lymfoid primed multipotent progenitor)?

LMPP differentierar huvudsakligen till CLP (Common lymfoid progenitor)

Följande celler har sitt ursprung ur CLP:
- B-celler
- T-celler
- NK-celler
- Dendritiska celler.

LMPP (Lymfoid primed multipotent progenitor) kan också differentiera till GMP (granulocyt-monocyt progenitor) och då ge upphov till:
- Dendritiska celler
- Makrofager
- Mastceller

17

Vad innebär det att stamceller delar sig assymetriskt?

Att de genererar nya stamceller och en progenitor. Celldelningen innebär inte förlust av multipotens.

18

Var sker hematopoesen?

Primär hematopoes sker i benmärg.

- Höftbenet - 40%
- Femur - 8%
- Ryggkotor - 28%
- Revben - 8%
- Skallben - 13%

19

Vilka celler finns i rörbenen som har betydelse för hematopoesen?

Osteoblaster - bygger upp ben men medverkar även i hematopoesen

Stromaceller - Ligger insprängda bland blodcellerna som delar sig, påverkar hematopoesen

Adipocyter - finns mest i gula märgen men även i röda.

Endotelceller - benmärgen har ett nutritivt tillflöde från blodkärl och därmed kärlendotel.

20

Var bildas nya blodceller hos foster?

I levern och navelsträngen.

21

Red ut följande begrepp vad gäller cytokiner:

- Permissiva
- Instruktiva
- Pleotropa
- Restriktiva

Permissiva:
- Tillåtande, låter cellen finnas kvar. Kan vara i form av tillväxt- och överlevnadsfaktorer.

Instruktiva:
- Cytokinerna signalerar åt vilket håll cellen ska differentiera.

Pleotropa:
- Cytokiner som påverkar flera olika celltyper i benmärgen

Restriktiva:
- Cytokiner som påverkar specifika celler

22

Varför kan en mutation i en del av en cytokinreceptor ge förödande konsekvenser?

Strukturen är lik för alla cytokinreceptorer. De delar vissa komponenter, ex gamma-kedjan.

Om gamma-kedjan muteras kommer uttrycket av receptorn förändras/utebli hos alla receptorer som har den komponenten.

23

Vad innebär redundans och synergi när man talar om cytokiner?

Redundans = 2 cytokiner stimulerar en given signal. Vi behöver bara en av dom för att ge en viss signal

Synergi = samverkan mellan bägge signaler som ger kraftigare svar än bara en signal. Alltså bättre effekt av 2 än 1 cytokin.

24

Vad styr huruvida ett cytokin är pleotropt eller selektivt?

Styrs primärt av receptoruttryck på målcellen.

25

I vilken differentieringsgren förekommer cytokin IL-3 mest frekvent?

I Mk/E-grenen. Förekommer i kombination med SCF och TPO för att utveckla megakarocyter från CMP (common myeloid progenitor).

26

Vad gäller för cytokiner och celldifferentiering?

Det är kombinationen cytokiner som uttrycks som styr åt vilket håll differentieringen går. Cytokiner kan vara redundanta och synergiska i sin förekomst allt eftersom differentieringen fortskrider.

27

Vilka blodceller är granulocyter? Vad innebär det?

- Basofiler
- Neutrofiler
- Eosinofiler

Dessa genomför eller möjliggör fagocytos.

28

Hur differentierar GMP (Granulocyt-monocyt progenitor) till mogen granulocyt?

GMP --> Myeloblaster --> Pro-myelocyt.

Promyelocyt innehåller azurofila granula:
- Hydrolaser
- Lysozymer
- Elastase

Pro-myelocyt --> Myelocyt

Myelocyt innehåller specifika granula:
- B12BP
- Lysozymer
- PLA

Myelocyt --> "Band cells"

Band cells innehåller tertiära granula:
- Gelatinase
- Heparanase.

Ur dessa uppstår eosinofiler, neutrofiler och basofiler.

Alltså:
1) Myeoblast
2) Pro-myelocyt
3) Myeolocyt
4) Band Cells
5) - Basofil
- Neutrofil
- Eosinofil

29

Hur sker differentieringsprocessen för makrofager?

I benmärg bildas pro-monocyter genom differentiering från GMP (granulocyt-monocyt progenitor).

I blodet differentierar dessa till Monocyter som i vävnaden antar sin slutliga form som ex:

- Kupferceller (lever)
- Micro glia (CNS)
- Histocyter (Benmärg)
- Osteoclaster (benmärg)

30

Hur bildas trombocyter?

Genom endomitos av megakarocyter. Dessa faller sönder i runt 1000 små delar och ger upphov till trombocyter.