Reglering av kardiovaskulära och respiratoriska systemen Flashcards Preview

CREN K2 > Reglering av kardiovaskulära och respiratoriska systemen > Flashcards

Flashcards in Reglering av kardiovaskulära och respiratoriska systemen Deck (54)
Loading flashcards...
1

Vilka delar ingår i regleringen av kroppens homeostas? Vilka två huvudgrupper delas regleringen in i?

Hjärna, ryggmärg och perifera nerver. Delas in i Centrala nervsystemet som omfattar ryggmärg och hjärna och det perifera nervsystemet som omfattar alla perifera nerver.

2

Vad består ett neuron av?

- Cellkropp
- Dendriter
- Axon
- Terminaler

3

Principen för nervsignalering?

En kemisk signalsubstans förmedlar en signal genom neuronet. Förändring i membranpotential; natrium flödar in och orsakar en depolarisation av nerven. Neuronet får en repolarisation som "återställer" membranpotentialen.

Vesiklar med signalsubstans sammansmälter med plasmamembranet och spiller ut substansen i synapsen.

4

Vad händer med utsöndrade signalsubstanser av neuron?

Signalsubstansen aktiverar en receptor varefter den antingen:
1) Bryts ned
2) Upptas av målcellen
3) Återupptag i nerven som frisatt

5

Vilka huvudgrupper delas signalsubstanser in i?

- Acetylkolin
- Gaser (ex NO)
- Monoaminer (ex noradrenalin, adrenalin, dopamin - dessa kallas även katekolaminer).
- Aminosyror (ex Glutamat, GABA)
- Peptider (ex VIP, NPY, CGRP).

6

När och hur används acetylkolin (ACh)?

Viktig transmittor mellan olika typer av nerver och i den neuromuskulära snapsen. Den viktigaste signalsubstansen för parasympatikus!

7

När används gaser som signalsubstans?

Gaser är inte en klassisk signalsubstans utan bildas "on demand". Dessa lagras INTE i vesiklar utan kan lätt diffundera ut ur nerver och in i målceller. Har extremt kort halveringstid. Ex. NO är en sk. CO-transmittor.

8

När används monoaminer som signalsubstans? Nämn några av dessa och deras funktion.

Dessa är uppbyggda av en amingrupp (från ex nukleotider). Beroende på syntesvägarna får man olika monoaminer.

Ex: Noradrenalin och Adrenalin är viktiga för sympatikus ("gasen"). Ger ökad hjärtrytm, vasokonstriktion och högre blodtryck.

OBS! Dessa är katekolaminer!

9

När används aminosyror som signalsubstans, ge exempel på dessa?

Glutamat och GABA är två exempel. Används som exciterande signalsubstans. Dämpas av ex alkohol eller Bensodiazepiner.

10

När används peptider som signalsubstans? Ge exempel på dessa!

VIP (Vasoacive intestinal peptide) - cotransmittor i parasympatikus

NPY (Neuropeptid Y) - cotransmittor i sympatikus

CGRP (Calcitonin gene-related peptide) - signalsubstans i känselnerver

11

Vilka olika receptortyper är involverade i upptag av signalsubstanser?

- Jonkanaler; Ger snabb effekt inom millisekunder. Gör cellen hyper- eller depolariserad

- GPCR - Förmedlar signal via second messengers som ger ett cellulärt svar. Effekten uppnås inom sekunder.

- Enzymkopplade receptorer; Leder till intracellulär fosforylering av cytokiner som leder till gentranskription, proteinsyntes och en cellulär respons. Effekt inom minuter - timmar.

- Kärnreceptorer; signalsubstansen binder till receptorer i cytosolen och translokerar sedan till kärnan där det binder till DNA-segment och
fungerar som transkriptionsfaktor. Effekten nås inom timmar-dagar eftersom protein ska syntetiseras.

12

Ge exempel på en receptor-reglerad jonkanal och tillhörande signalsubstans.

Nikotinreceptorn! Acetylkolin binder in till receptorn och aktiverar en jonkanal som leder till hyperpolarisation eller depolarisation av cellen

13

Ge exempel på en G-protein kopplad receptor

α-receptorn (adrenoreceptor). Binds till av noradrenalin/adrenalin och förmedlar sitt cellsvar genom intercellulära second messengers. Jonkanaler upprätthåller en koncentrationsgradient för att underlätta intercellulära reaktioner.

14

Ge exempel på Enzym-kopplade receptorer!

Cytokinreceptorer!

15

Vilka olika nervtyper finns (huvudsakligen, tänk riktning)?

- Motoriska (efferenta) nerver. Ex: Nervus trochlearis

- Sensoriska (afferenta) nerver. Ex: nervus opticus

- Blandade nerver (både efferenta och afferenta). Ex: Nervus ischiadicus.

16

Vilka olika nervtyper finns (huvudsakligen, tänk egenskaper)?

- Somatiska nerver som kan vara: 1) Motoriska, tvärstrimmig muskulatur exempelvis; 2) Sensoriska för huden. Ex: Nervus ischiadicus

- Autonoma nerver som kan vara motoriska för glatt muskulatur och hjärtmuskulatur. Sensoriska för organ. Exempelvis Nervus vagus

17

Vilka är huvudgrupperna av autonoma nerver och varifrån utgår de och hur funkar dessa?

- Sympaticus: Preganglionära neuron utgår från T1-L2/L3. Kopplar om i sympatiska gränssträngen (paravertebrala gangliestationer) som ligger intill kotpelaren. Efter omkopplingen kallas de postganglionära och försörjer organ.

- Parasympaticus: Preganglionära neuron från kranialnerver III, VII, IX, X. Preganglionära neuron från S2-S4. Kopplar om i organnära ganglier eller nervpexa. Postganglionära neuron försörjer organ.

18

Vad är det autonoma nervsystemet och vad gör det?

- En del av det perifera nervsystemet.

- Påverkar "omedvetet" inre organ.

- Reglerar hjärtrytm, andning tarmfunktion, pupiller, urinblåsefunktion, sexuella funktioner.

- Viktig roll för fear-fright-flight reaktionen (sympatikus)

- Delas upp i sympatikus och parasympatikus.

- Det råder en balans mellan sympatikus (gas) och parasympatikus (broms)

19

Hur skiljer sig de autonoma nerverna i slutändarna?

De har flera utbuktningar; "pärlbandsliknande" blåsor. Dessa utbuktningar fungerar som temrinaler. Det ger bredare kontaktyta med de celler som försörjs.

20

Vad löper bilateralt om ryggmärgen och vad är dess uppgift?

Den sympatiska gränssträngen! Dessa utgör ganglion (= omkopplingsstationer för preganglionära nuron till postganglionära neuron). Ganglion kan också bildas perifert, i sånna fall blir det postganglionära neuronet kortare.

21

Var omkopplar preganglionära nervsträngar?

- I sympatiska grännsträngen, sk "paravertebral ganglia"

- I ganglier i nära anslutning till organ, sk prevertebrala ganglia.

22

Det finns ett specialfall (förmodligen en del fler) som är centralt i sympatiska nervsystemet och dess funktion, vilket?

Binjuremärgen! Här sker omkoppling från preganglionära neuron. Här stimuleras endokrina celler DIREKT från preganglionära neuron att producera adrenalin och noradrenalin. Noradrenalin och adrenalin har utövar den huvudsakliga sympatiska effekten på hjärtats rytm.

23

Via vilka typer av receptorer verkar sympatikus?

Alfa och betareceptorer! Dessa delas in i subtyper

Betareceptorer finns i 3 isotyper (beta3 är nyupptäckt och har effekter för coronarcirkulationen). Olika isoformer på dessa isotyper kan förklara biverkningar av läkemedel.

Vidare kan läkemedel utvecklas för att vara selektiva för en viss receptortyp.

24

Viktig receptor för kontraktion av glatt muskulatur, samt översiktligt hur den fungerar?

alfa-1-receptorn! En G-proteinkopplad receptor;

1) Signalmolekyl aktiverar receptorn (a1 som är associerad med G-proteinet).

2) G-protein aktiverar fosfolipas C (PL-C), ett förstärkande enzym

3) PL-C konverterar membranfosfolipider till diacylglycerol (DAG) vilket stannar kvar i membranet och IP3 som diffunderar till cytoplasman.

4) DAG aktiverar proteinkinas C (PK-C) som fosforylerar proteiner

5) IP3 orsakar utsläpp av Ca2+ från organeller och skapar en kalciumsignal.

25

Hur fungerar A2-receptorn?

Noradrenalin binder till denna, också den här G-proteinkopplad. Detta kopplar till adenylalcyclase som associerar med produktionen cykliska nukleotider (cAMP och, cGMP) och inhiberar den. Produktionen av second messengers behövs för att ge ett cellulärt svar, vilket uteblir i det här fallet. Vidare inaktiveras kalciumkanaler av att cAMP nivåer sjunker.

26

Hur fungerar beta-adrenoreceptorer?

Alla typer är likadant kopplade som via GPCR aktiverar adenylylcyklas som producerar mer cAMP och ger ett cellulärt svar.

27

Ge exempel på effekten av katekolaminer beroende på vilken vävnad som substansen når?

Om vi tar adrenalin som exempel:

I mag/tarmkanalen uttrycks alfa-receptorer som orsakar vasokonstriktion då den stimuleras av adrenalin. Detta leder till att:

Blodet omdistribueras till skelettmuskulatur vars blodkärl dilaterar då beta2-receptorn också binder adrenalin.

Alfareceptorer uttrycks ofta i hud, intestinala kärl.

Betareceptorer uttrycks ofta i resistenskärl till muskler, myokardie och lever.

28

Ge exempel på effekter av det sympatiska nervsystemet?

- Ökad hjärtfrekvens (positiv koronotropi).

- Ökad kraft i hjärtkontraktion (positiv inotropi)

- Ökat blodtryck

- Vidgar luftvägar (ffa via adrenalin och beta2-receptorer)


- dilaterar pupillen

- Dilaterar kärl i muskulatur, kontraherar kärl i GI-kanalen

- Minskar peristaltiken i GI-kanalen

- Ökar tonus i urinblåsans utflödesregion

- Viktig för mannens ejakulation (pumpande sekretion).

29

Vad gäller för parasympatiska pre/postganglionära neuron?

Generellt att de har ett kort postganglionärt neuron med ett ganglie perifert och organnära. Omkoppling sker alltså nära målvävnaden istället för centralt (paravertebralt).

30

Hur syntetiseras och frisätts ACh kortfattat? Hur sker återupptaget?

Acetyl-CoA + Koline --> Acetylkolin + CoA (återanvänds i mitokondrien).

ACh förpackas i synaptiska vesiklar som sammansmälter med cellmembranet och släpps ut i den synaptiska klyftan. Kolinerga receptorer på den postsynaptiska cellen binder AcH ELLER ACh bryts ned av acetylcholinesterase i den syaptiska klyftan.

Acetylkolin ----acetylkolinesteras---> Acetat + kolin. Kolinet återvänder till den presynaptiska cellen för att åter syntetisera ACh