Endotelets receptorer Flashcards Preview

CREN K2 > Endotelets receptorer > Flashcards

Flashcards in Endotelets receptorer Deck (33)
Loading flashcards...
1

Vilka huvudfunktioner har endotelet i kärlen? Hur ges dessa till uttryck?

Påverkar:
- Permeabiliteten
- Vaskulär tonus
- Inflammation
- Hemostas

NO är inblandat i de tre sistnämnda.

Ges uttryck genom
- Endokrin
- Autokrin
- Parakrin

2

Hur bestäms endotelets form?

In vivo bestäms endotelets form utifrån hur blodflöet ser ut. Alltså inte som det skulle se ut odlat på en platta

3

När kan endotelets permeabilitet ändras och varför?

Vid exempelvis inflammation. Endotelet kan bli mer genomsläppligt för blodkroppar som är involverade i immunförsvaret.

4

Skiljer sig permeabiliteten i olika organ?

Ja! Högre permeabilitet i njure och lever. Renar mycket blod.

I hjärnan däremot skyddar blodhjärnbarriären (BBB) genom sin extremt låga permeabilitet hjärnan för skadliga ämnen.

5

Nackdel med blodhjärnbarriären? Vilka ämnen kan ta sig över?

Svårt för läkemedel att nå och verka på vävnader i hjärnan.

Små, fettlösliga och oladdade, molekyler kan ta sig över blodhjärnbarriären.

6

Hur ta sig vattenlösliga ämnen över endotelet?

Genom paracellulär väg; mellan endotelcellerna genom tight junctions. Sker med koncentrationsgradienten.

7

Hur tar sig fettlösliga molekyler över endotelet?

Via den transcellulära vägen. Tar sig fritt över membranet till målcellen. Tränger mellan fosfoliider. Molekylerna måste vara oladdade för att inte repelleras av fosfathuvuden på fosfolipiderna.

8

Hur tar sig glukos, aminosyror och nukleotider över endotelet?

Via transportproteiner.

9

Hur tar sig insulin och transferrin över endotelet?

Genom receptormedierad transcytos.

10

Hur tar sig albumin och andra plasmaproteiner över endotelet?

Genom "adsorptiv transcytos".

11

Hur tar sig blodkroppar över endotelet vid inflammation?

Genom den paracellulära vägen.

Aktin och myosin i cellerna kontraherar cellen vilket gör mellanrummet - det paracellulära utrymmet - större.

12

Hur styrs blodflödet till vävnader?

Genom kontraktion eller relaxation av glatt muskulatur i kärlväggen.

13

Nämn några mediatorer som är inblandade i endotel-beroende relaxation!

- NO

- Prostacyklin (PGI2): Släkt med prostaglandiner.

- Endotelberoende hyperpolariserande faktor (EDHF): ingen vet hur den ser ut eller hur den blev till, döptes efter funktion.

14

Nämn några mediatorer som är inblandade i endotel-beroende kontraktion!

- Endotelin - 1: Kontraherar snarare lokalt genom autokrin och parakrin funktion.

- Angiotensin II: Från RAS. Angiotensin I omvandlas av ACE (sitter i endotelceller) till angiotensin II. Sker i lungorna till stor del eftersom det finns mycket endotelceller där. Finns dock i alla endotelceller. Endokrin effekt, bra blodtryckshöjning.

- Trombaxan A2: Släkt med prostaglandiner. Bildas i endotelet. Kan diffundera ut i lumen och påverka trombocyter

- Fria syreradikaler: Bildas vid cellstress på endotele --> kontraktion. Höga nivåer av antioxidanter --> tar sig till levern, hög permiabilitet.

15

Var verkar mediatorerna som är inblandade i endotel-beroende kontraktion/relaxation?

I glatt muskulatur i kärlet.

16

Beskriv strukturen av kvävemonoxid.

Två atomer, en fri radikal, oparad elektron vilket gör den reaktiv. Förekommer i gasform i friskt tillstånd.

17

Hur bildas kvävemonoxid (NO)?

Från aminosyran arginin med hjälp av enzym som gör citrulin --> citronsyracykeln --> NO. Pågrund av att den är liten och oladdad kan den diffundera fritt överallt och har en mycket kort halveringstid på 2-3sek.

18

Vilka isoformer av NO-syntetas (NOS) finns?

cNOS (eNOS=typ III + nNOS=typ I)
- Konstitutivt = låg kontinuerlig basal syntes av NO.
- Ca 2+ beroende (stimuleras av detta). Receptorer stimulerar kalciumökning.
- Kan stimuleras ytterligare via receptorer och/eller shear stress.
- fmol?
- Finns hela tiden i cellerna

iNOS = typ II
- Inducerbart vid inflammation
- Ca2+ oberoende
- pmol
- Finns inte i friska celler, bildas vid inflammation --> stora mängder av NO.

19

Var finns cNOS?

I nervceller. I endotelceller.

20

Vad är shear stress?

Friktion. Blodkroppar skrapar mot endotelet som ger friktion. Vid den friktionen öppnas calcium-kanalerna i endotelcellerna som släpper ut kvävemonoxid och mer vasodilatation.

21

Vad händer då shear stress får Ca+ kanalaer att öppnas.

-Vi får kalcium-caveolin.

-Ka-Caveolin stimulerar eNOS som bildar kvävemonoxid som kan diffundera ut i lumen eller till glatta muskler.

-I glatta muskler kommer kvävemonoxid att stimulera GC (guanylyl cyklas) att bilda cGMP av GTP.

- cGMP relaxerar glattmuskeln.

22

Vad händer med shear stress vid fysisk aktivitet?

Den ökar, därmed också ökad ca+ stimulering och högre nivåer NO.

23

Vad kan vara en bidragande faktor till att kvinnor har lägre blodtryck än män?

Att endotelet uttrycker ER-alfa receptorer för östrogen som stimulerar ökad NO syntes --> vasorelaxation --> lägre blodtryck.

24

Hur kan acetylkolin (ACh) ge lägre blodtryck?

Via muskarina typ 2 (M2) -receptorer. Dessa uttrycks på endotelet och stimulerar produktion av NO.

25

Hur stimulerar serotonin NO syntes?

Via 5-HT receptorer på endotelet.

26

Hur stimulerar bradykinin NO syntes?

Via BK2-receptorer på endotelet.

27

Vad händer vid inflammation vid endotelet?

- NO bildas och ökar inflammation

- Cytokiner bildas och uttrycks. Signalerar och skriker efter hjälp från vita blodkroppar;
- MCP-1
- GM-CSF
- IL-8

- Adhesionsmolekyler bildas på endotelet och fångar upp vita blodkroppar i blodet:
- ICAM-1
- PECAM-1
- E-selektin

28

Definition av endotel-dysfunktion?

Får mindre kvävemonoxid!

29

Tillstånd som kan ge endotel-dysfunktion?

- Ateroskleros (händer tidigt hos dessa patienter, första indikatorn på ateroskleros)

- Hypertoni

- Rökning

- Hyperkolesterolemi (höga halter kolesterol)

- Diabetes

30

Vilken isoform av NO-syntetas förekommer mest vid inflammation/normalfall?

Inflammation: iNOS (typ II)

Normalfall: cNOS (typ I och III)