Perifer cirkulation I Flashcards Preview

CREN K2 > Perifer cirkulation I > Flashcards

Flashcards in Perifer cirkulation I Deck (36)
Loading flashcards...
1

Normal blodvolym? Vad beror den på (normalfall)?

4-6 liter. Beror på kön, kroppsstorlek, muskelmassa.

2

Hur långt hinner blodet som pumpas ut från vänster kammare på en minut?

Tillbaka till höger förmak.

3

Vad är pumpkapaciteten i vila?

Ungefär 7500 liter/dygn.
På genomsnittslivslängdens 80 år hinner 200 miljoner liter blod passera genom både höger och vänster kammare.

4

Varför blodflöde?

- Upprätthålla gradienter mellan blod och omgivande celler
- Endokrin funktion; transport av hormoner/neurotransmittorer
- Värmereglering
- Viktigt i immunförsvaret.

5

Hur är blodet fördelat i vila i olika typer av blodkärl?

- ca 70% i systemvener
- 10 % i systemartärer
- 10% i lungcirkulation
- 5% i hjärta
- 5% i kapillärer

6

Beskriv vad som utmärker kärlsystemet utifrån följande parametrar:
- Antal
- Diameter
- Area
- Volym

Antal:
- Antalet kärl ökar exponentiellt desto längre ifrån hjärtat (perifert)
- Nära hjärtat; 1-2 stora kärl (aorta, vena cava sup/inf)

Diameter:
- Det enskilda kärlets diameter är givetvis större i de stora kärlen, och mycket mindre i de små kapillärerna.

Area:
- Snittarean är mycket större (sammantaget) för små kärl än de stora.

Volym:
- Volymen är större i vensystemet än i artärsystemet. Största volym i de mellanstora venerna "stora venösa grenar".

7

Hur förhåller sig blodkärlens tvärsnittsyta till flödeshastigheten?

Mindre tvärsnittsyta ger högre flödeshastighet. Större tvärsnittsyta ger lägre flödeshastighet.

Viktigt att nämna är att det är den sammantagna tvärsnittsytan man talar om. Lägst är alltså tvärsnittsytan i stora blodkärl och störst perifert i små. Således blir också flödeshastigheten störst i stora kärl och minst i små kärl.

8

Hur mycket ökar blodflödet till myokardiet vid maximalt blodflöde jämfört med vila?

Ungefär 6 gånger.

9

Hur mycket ökar blodtrycket till skelettmuskulatur vid maximalt blodflöde jämfört med i vila?

Ungefär 25 gånger.

10

Hur mycket kan cardiac output öka?

Från vila ca 5,5 - nära 50 liter. Alltså nästan en faktor på 10.

11

Vad är bäst för kroppen vad gäller blodtryck?

Ett balanserat sådant.

12

mmHg till mm H2O?

1 mmHg = (1mmH2O/1,38)

13

Vad används som referens till blodtryck?

Atmosfärstrycket. Blodtryck jämförs med omgivande atmosfärstryck.

14

Vad kallas det pulserande tryck som uppstår vid ett visst trycks stas då man lyssnar på en artär med stetoskop?

Korotkoffljud

15

När uppstår Korotkoffljud?

Då turbulens uppstår i kärlet. Från och med att det är börjar öppna sig (systoliskt) tills dess att det är helt öppet (diastoliskt).

16

Två typer av blodtrycksmätning?

Korotkoffljud och oscillometrisk blodtrycksmätning.

17

Vad är pulstryck?

SBP (systoliskt) - DBP (diastoliskt). Dvs skillnaden mellan dessa två. Pulstryck betecknas PP.

18

Hur stort är MAP?

diastoliskt BT + (pulstryck/3)

19

Hur stort är flödet?

Flöde = ΔTryck/motstånd

20

Hur kan CO beräknas utifrån MAP?

CO = MAP/TPR

MAP = Medelartärtryck
TPR = total perifer resistens

21

En dubblering av radien i ett kärl påverkar flödet hur?

Vid bibehållet tryck ökar flödet med en faktor av 16, 2^4!

22

Vad är typiskt för laminärt flöde?

Successivt ökande flödeshastighet (v) från kärlväggen in mot axialströmmen (mitten av kärlet).

23

Vad skiljer laminärt och turbulent flöde?

Laminärt är rakt, ostört flöde. Medan turbulent beror på kärlförgreningar eller obstruktioner. Turbulent flöde ger upphov till ljud och uppstår då reynolds nummer överstiger ungefär 1160.

24

Vad kan vara medicinska orsaker till turbulent flöde?

- Blåsljud
- Stenoser (förträngningar på blodkärl)
- Blodtryck

25

Vad finns det för olika typer av stress? Påverkan på kärl.

- Radiell stress - "blodtrycket".

- Longitudinell stress

- Circumferentiell väggstress - målorgan median, glatta muskelceller

- Shear stress (skjuvstress) - Målorgan intiman, endotelceller

26

Vad gäller för circumferentiell väggstress?

- Bygger på La Place's lag.

- Väggspänning = Blodtryck x Radien

- Väggstress = (Blodtryck x Radien) / kärlens tjocklek

27

Vilken del av aorta vidgas mest vid tryckökning och varför?

Den thorakala delen pågrund av högre % elastin i kärlväggen. Det gör kärlet mer eftergivligt än i nedre regioner. Störst "buffrande" förmåga där eftergivligheten är stor.

28

Vad är windkesseleffekten?

I de thorakala delarna av aortan (nära aortaklaffen och arcus aorta) är mängden elastin i kärlväggen stor. Detta gör att eftergivligheten i dessa regioner ökar. Det bidrar till ett pulsatilt flöde omvandlas till ett snarare laminärt och jämnt flöde i ju längre ner i aortan man kommer.

29

Vad händer med aortans styvhet med åldern?

Den ökar. Elastin bryts ned med åldern medan kollagenet består. Man får alltså mindre elastin med åren och styvare kärl. Lägre eftergivlighet och mindre "windkesseleffekt".

30

Vad beror systoliska blodtrycket på?

Styvheten i aorta och slagvolym. Ökar med åldern pga stigande styvhet i aorta.