Normal hemostas - Tomas Lindahl Flashcards Preview

CREN K2 > Normal hemostas - Tomas Lindahl > Flashcards

Flashcards in Normal hemostas - Tomas Lindahl Deck (22)
Loading flashcards...
1

Vad är den primära heostasen?

-Blodkärlets kontraktion
- Trombocyter; Adhesion, aktivering och aggregation
- von Willebrandsfaktor (vWF)

2

Vad är Sekundär hemostas?

- Koagulation
- Koagulationsfaktorer; proenzym, klyvning för aktivering

3

Vad är utmärkande för trombocyten vad gäller innehåll?

Det finns huvudsakligen två typer av granuli i trombocyten som kan släppas ut i omgivande vävnad vid signalering.

Dense body innehåller:
- Ca2+
- ADP
- Serotonin (5-HT)

Alfragranuli innehåller:
- PF4
- Beta-TG
- Fibrinogen
- vWF
- PDGF
- Trombospondin
- P-selektin

4

Varför förekommer trombocyter i högre koncentration längs kärlendotelet?

För att de stora cellkropparna (röda och vita blodkroppar) "knuffar" ut de mindre blodkropparna till ytterkanterna av kärlet. Här kan de lätt aggregeras vid primär hemostas.

Vid blodbrist kommer alltså den här funktionen att minska varför vissa typer av anemier leder till blödarsjuka, därbland EPO-brist.

5

Beskriv översiktligt trombocytens roll i koagulationen.

Subendotel exponeras vid kärlskada. Subendotelet innehåller kollagen som addeherar trombocyter.

- Trombocyten genomgår formändring, ytmodifiering (receptorer och negativ laddning utåt pga fosfatidylserin), och degranulering.

- Detta leder sammantaget till att trombocyten aggregerar andra trombocyter med hjälp av fibrinogen.

- På trombocyternas negativa yta binder koagulationsfaktorer som ger förstärkande effekt.

6

Vad orsakar vasokonstriktion lokalt i skadade blodkärl?

Endotelin!

7

Hur hämmas normalt koagulation från att ske (för att inte bilda spontana proppar)?

Blodet måste hela tiden vara i kontakt med NO och prostaglandiner som utsöndras av kärlväggen för att inte koagulera.

Stillastående blod kommer därför kunna börja koagulera och ge upphov till proppar (som vid rullstol/sängliggande under längre perioder).

8

Hur sker interaktionen med trombocyten i blodkärlet vid skada?

- Cirkulerande trombocyter uttrycker glykoproteinkomplex "GP Ib-lX-V" som kan reagera med p-selektin på aktiverade endotelceller, eller med vWF i den subendoteliala matrixen.

- Som en konsekvens kommer GPllb/llla bli aktiverade och attraheras till vWF.

- GP lb-lX-V kommer också kunna interagera med leukocyternas Mac-1 integrin för att rekrytera leukocyter till trombocyterna.

9

Hur kan trombocyter stanna på en så kort sträcka?

von Willebrand faktorn bildar monomerer (upp till 3 milj)) som är långa trådar. Trombocyterna har von willebrandsreceptor som hakar fast i dessa "trådar" och gör att trombocyten kan stanna vid kärlväggen.

vWF bildar dessa monomerer vid starka skymningskrafter

10

Sammanfatta primär hemostas.

1) Trombocyter har aggregerats och binder till vWF trådar

2) Trombocyter tömmer sina granuli som innehåller ADP och thromboxane A2 (syntesen av TXA2 hämmas av acetylsalicylsyra).

3) Frisättningen av granuli leder till att det rekryteras fler trombocyter som fastnar vid "pluggen".

11

Vilket receptortyp binder fibrinogen till för att sammanlänka två trombocyter?

GPllb/lla (αIIbβ3)

- Denna ska bara vara aktiv då vi ska aggregera trombocyter!

12

VIlket receptorkomplex binder till von Willebrandfaktor?

GPlb-IX-V!

13

Hur verkar ADP på trombocyter?

Aktiverande. Genom att:

P2Y1 bundet ADP: ADP Binder till den här receptorn (g-receptor) som leder till att intercellulärt kalcium stiger --> formförändring --> sekretion av granula (med bla ADP) --> förstärkning av koagulationen.


P2Y12 bundet ADP: ADP binder till den här receptorn och kommer hämma adenylcyclase och nedreglera cAMP i trombocyten. Direktförstärkande effekt!

cAMP är trombocytbroms
- Höga nivåer - låg koagulation
- Låga nivåer (som via PGY12) hög koagulation

14

Vad har trombin för funktion och vilka receptorer verkar det på?

Starkt aktiverande funktion.

Sker via receptorer:
-PAR1
- PAR4
- GPlb-IX-V (vWF receptorn).

GPlb-IX-V- receptorn som binds av Trombin och vWF. kommer att klyva och aktivera PAR1/4 receptorn.

15

Varför finns flera trombinreceptorer?

De är olika känsliga för trombin - behöver olika mycket trombin för att klyvas.

16

Vad händer vid trombocytaktivering?

"Flip-flop"!

Trombocyten för ut negativt laddade fosfolipider på ytan då den aktiveras. Viktigt för att binda koagulationsfaktorer på trombocytytan.


I sällsynta fall kan man sakna förmågan till "switchen" vilket leder till blödningssjuka.

17

Vad har adrenalin för funktion vad gäller trombocyter?

Verkar via alfa2a receptor, samverkande med PAR1, PAR4 för att få en kraftigare trombocytaktivering.

Är man hjärtsjuk kan man löpa ökad risk för proppbildning i samband med adrenalinpåslag.

18

Vilka koagulationsfaktorer finns vid skadad kärlvägg och vad har det för funktion?

Komplex av VIIa och TF (tissue faktor).

Komplexet kommer katalysera omvandladet av X --> Xa och IX--> IXa

Observera att faktor Xa även kan bildas genom aktivering av X stimulerat av VIIIa (aktiverad faktor 8).

FVII störs av TFPI (tissue factor pathway inhibitor).

19

Hur aktiveras protrombin?

Aktiveras av Xa, Va och Ca2+ - komplexet. Klyvs från inaktiv zymogen till aktivt protein (faktor II --> IIa).

Trombin kan sedan stabilisera trombocytpluggen genom att fibrinogen --> fibrin --> kovalenta bindningar mellan trombocyter.

20

Vad hämmar IX--> IXa och X --> Xa?

TFPI! Tissue factor pathway inhibitor.

21

Beskriv översiktligt strukturen av fibrinogen och vad som händer då det polymeriseras.

Består av två yttre D-domäner och en E-domän i mitten. Från D-domänerna utgår var sin alfa-kedja.

Från E-domänen utgår sk. FpA och FpB.

Det är i den här regionen (E) som klyvningen sker. FpA och FpB klyvs av och fibrinogenet polymeriseras till fibrin.

Detta leder till att två D-domäner kommer i kontakt med varandra och bildar långa trådar av fibrin.

Jobbigt koncept att redogöra för - kolla upp schematiska bilder, förslagsvis T.Lindahls föreläsning.

22

När emboliseras en propp?

"Då skymningskrafterna i kärlet blir tilllräckligt stora emboliseras proppen och lossnar från endotelet och kan på sin framfart orsaka problem" - T.Lindahl 2018