Njurfysiologi del 1 Flashcards Preview

CREN K2 > Njurfysiologi del 1 > Flashcards

Flashcards in Njurfysiologi del 1 Deck (44)
Loading flashcards...
1

Vilka är njurens funktioner?

- Utsöndrar vattelnlösliga ämnen (blodrening) - Reglerar kroppens vätskevolymer - Reglerar osmolaritet av olika ämnen - Reglerar blodtrycket - Endokrin funktion; renin, erytropoetin, 1,25-dihydroxyvitamin D3 - Glukoneogenes (nybildar glukos)

2

Njurens huvudsakliga antomi, kärl, uretra etc? 

3

Vad består njuren av, anatomiskt? 

- Yttre kapsel
- Cortex (bark) 

- Medulla (märg) 

- Njurpyramider, ca 7 st per njure. Pyramidformade strukturer som i ett samlingsrör, "papilla", samlar samlingsrör från olika nefron och tömmer dessa via papillen till pelvis som mynnar ut i uretran. 

 

4

Vilken är njurens funktionella enhet, beskriv översiktligt strukturen. 

Nefronet. Finns ca 1-1,5miljoner per njure. Börjar i glomerulus som ligger i bowmans kapsel. Hit når afferenta arterioler med blodflödet. Efferenta arterioler går ut. Blodet passerar genom ett kapillärnät i glomerulit. Angränsande bowmans kapsel mynnar ut i proximala tubuli. 

5

Var befinner sig proximala tubuli, distala tubuli, Henles slinga, juxtaglomerulära apparaten och samlingsröret? 

I cortex:
Proximala tubuli, distala tubuli och övre delar av samlingsröret
I medulla: 
Henles slyna och nere del av samlingsröret 

Juxtaglomerulära apparaten
Befinner sig i cortex, i nära anknytning till både distala tubuli och glomerulus afferenta arteriol. 
 

6

Vad består den juxtaglomerulära apparaten av och vad är dess funktion? 

Består av: 
- Macula densa (sitter i distala tubuli). 

- Mesengiala celler (skickar vidare signal) 

- Juxtaglomerulära celler (i afferenta arterioler). 

 

Macula densa reagerar på natriumkoncentrationen i distala tubuli och förmedlar den informationen via de mesengiala cellerna till de juxtaglomerulära cellerna som syntetiserar och frisätter Renin till den afferenta arteriolen. 

7

Vad finns det för två huvudsakliga typer av nefron, vad skiljer dessa? 

Kortikala
Utgör 80% av alla nefron. Dess glomerulus ligger i kortex och Henles slinga träjnger in i njurens medulla. 

 

Juxtamedullära
Har glomerulus i kortex men nära märgen. Deras henleys slinga tränger djupt ner i märgen. Denna typ av nefron har huvudrollen för att späda och koncentrera urin. 

8

Beskriv översiktligt den arteriella anatomin till njuren, vilka huvudkärl finns? 

Renalartären --> interlobulära artärer --> arkadartärer --> afferenta arterioler 

9

Vad kallas de kapillära förgreningar som går från njurens cortikala arterioler till njurens märg? 

Vasa recta! 

10

Hur stort är det renala blodflödet (RBF) och vart går det? Hur förändras det? 

RBF är ca 1,2l/min, eller 20-25% av hjärtminutvolymen. 

90% av RBF går till kortex, resten till medullan. 

RBF minskar med åldern pågrund av stela kärl. 

Blodflödet kan öka till den kvarvarande njuren om man opererar bort en njure.

Om njuren inte får tillräckligt med blodflöde kommer de juxtmedullära (i medullan) nefronen drabbas först (får endast 10% av RBF normalt). 

11

Förklara vad den myogena aktiviteten i njuren är! 

En form av autoreglering. 

Då trycket är högre sker en depolarisation i glatta muskelceller och det sker en vasokonstriktion. Detta reglerar inte bara blodflöde utan skydar kapilärerna i glomerulus. Svarar för upp till 50% av autoregleringen. 

 

Vissa typer av läkemedel kan slå ut den myogena aktiviteten. 

12

Vad är tubuloglomerulära feedback? 

RAS! 

Macula dens celler i distala tubuli känner av ökad NaCl koncentration i tubulivätskan. Detta förmedlas via extraglomerulära mesangiala celler till granulära celler (juxtaglomerulära celler) och renin utsöndras i afferenta arterioler. 

 

Vid momentant höjt blodtryck leder det till ökad filtration. 

13

Beskriv hur lågt arteriellt tryck kan ge högre glomerulärt filtrationstryck via den tubuglomerulära feedbacken. 

Ett lågt arteriellt tryck --> lågt glomerulärt hyrostatiskt tryck --> lågt filtrationstryck --> macula densa reagerar på NaCl konecntrationen --> Renin från juxtaglomerulära celler --> Angiotensin 2 --> kontraktion av efferenta arterioler som uttrycker fler receptorer för angiotensin 2 --> högre glomerulärt filtrationstryck 

 

Vidare kan kväveoxid och PGE2 (prostaglandin  E2) ilatera afferenta arterioler så att flödet genom dessa ökar och det interglomerulära filtrationstrycket ökar. 

 

Prostaglandin E2 produceras i mesangiala celler utanför glomerulus. 

14

Beskriv kortfattat RAS-systemets komponenter och förklara vad som händer. 

 

- Levern utsöndrar angiotensinogen

- Minskat renal perfusion leder till utsöndring av Renin i afferenta arterioler i nefronet. 

- Angiotensinogen + renin --> angiotensin I 

- Angiotensin I kommer utsöndras endokrint, når lungkappillärerna där ACE finns. 

- Angiotensin I + ACE --> klyvs till Angiotensin II som är mer potent än Angiotensin I. 

 

Angiotensin II binder till Angiotesin II typ 1 receptorer och har följande effekter: 

- Ökad sympatisk tonus 

- Tubulär reabsorption av Na+, Cl- 

- Exkretion av K+ 

- Retention av vatten 

- Aldosteron sekretion 

- Arteriell vasokonstriktion --> ökar blodtryck 

- Stimulerar hypofysens baklob att utsöndra ADH 

- ADH uppreglerar AQP --> ökad vattenretention 

 

15

Nämn några typer av annan stimulering av njuren. 

Sympatisk stimulering
Sker inte så mycket i vanliga fall. Sympatikuseffekten motverkas vanligtvis av prostaglandin E2, men i de fall man får ett kraftigt sympatikuspåslag kommer detta att kontrahera de afferenta arteriolerna via a1-receptorer (adrenalin, noradrenalin). 


Vasokonstriktorer
- Noradrenalin

- Adrenalin

- Endothelin 

- Angiotensin II 

 

Vasodilaterande
- Prostaglandiner; PGE2, PGI2

- Kvävemonoxid (NO) 

- Bradykinin

- Dopamin 

16

Beskriv översiktligt vad som händer med njurfunktionen vid en stor blödning! 

Blodförlust --> lägre blodtryck (arteriellt) --> reninsekretion --> högre plasmanivåer av angiotensin II --> Konstriktion av renala arterioler och natrium/vatten reabsorption. 

 

Vidare leder lägre blodtryck till carotid sinus och aortabåge reflexer som via CIX, CX afferent stimulerar NTS och ger ett sympatikuspåslag som leder till ökad reninutsöndring från njuren. 

17

Vad är normalt hydrostatiskt tryck i afferenta arterioler, glomerulärt och i efferenta arterioler? 

Afferenta arterioler: 100mmHg

Glomerulärt: 60mmHg

Efferenta arterioler: 20 mmHg. 

18

Vad händer med den glomulära filtrationen och renala blodflödet vid ökad resistens i afferenta arteriler? 

Det glomulära hydrostatiska trycket sjunker. Även det efferenta arteriola hydrostatiska trycket sjunker. Med det sjunker även GFR och RBF. 

19

Vad händer med GFR, RBF och hydrostatiska tryck om efferent resistens ökar? 

Det interglomerulära hydrostatiska trycket ökar, filtrationen ökar, men det renala blodflödet minskar pågrund av högre resistens och minskat hydrostatiskt tryck i efferenta arterioler. 

20

Vad händer med GFR, RBF och hydrostatiska tryck vid minskad afferent resistens? 

 

Det glomulära hydrostatiska trycket ökar, filtrationen ökar. Det efferenta trycket stiger också varför RBF ökar. 

21

Vad händer med GFR och RBF vid minskad efferent resistens? 

Det ger ett minskat hydrostatiskt tryck i glomerulus, filtrationen minskar. Det hydrostatiska trycket i efferenten ökar varför det renala blodflödet ökar. 

22

Var filtreras blodet och sker reabsorption? 

Först i bowmans kapsel, rebasorberas till 99% till peritubulär kapillär i proximala tubuli, henleys slinga, distala tubuli och i samlingsröret. 

23

Var sker sekretion från peritubulär kapillär till tubuli? 

Sker vid proximala tubuli, distala tubuli och vid samlingröret (från renalven). 

24

Vad är den totala exkretionen? 

Exkretion = filtration + sekretion - resorption 

25

Var sker fltration, reabsorption och sekretion av av urea? 

En liten del filtreras i glomeruli. Resorption i henleys slinga, även återsekretion till tubuli.  

26

Var sker filtration, resopriton och sekretion av glukos? 

Glukos filtreras till liten del i glomeruli och reabsorberas helt i henles slinga. 

27

Var sker filtration, sekretion och reabsorption av proteiner? 

Kluring! Proteiner ska inte filtreras i ett friskt nefron. Membranet är inte genomsläppligt för partiklar över 70kD. Ökat glomerulärt hydrostatiskt filtrationstryck kan skada det fenestrerade endotelet och membranet kan därför "läcka" protein. Detta kommer inte kunna reabsorberas i tubuli pga för hög molekylvikt. 

28

Vilka delar består glomerulus av? 

- Efferenta och afferenta arterioler. 

- Juxtaglomerulära celler 

- glomeruluskapillärer

- Glomerulusendotel

- Bowmans kapsel 

- Öppning till proximala tubuli. 

29

30

Vilka är funktionerna och komponenterna av filtrationsbarriären i nefronet? 

- Kapilläväggarna i glomeruli bestämmer vad och hur mycket som filtreras till bowmans kapsel 

- Tillåter filtrera stora vätskemängder från plasman men förhindrar filtrering av stora makromolekyler. 

- Barriären består av 3 viktiga komponenter: 
  - Endotel
  - Basalmembran 
  - Podocyter