Herbs IV: Midterm Review (Tonify) Flashcards Preview

Herbal Pharmacopoeia > Herbs IV: Midterm Review (Tonify) > Flashcards

Flashcards in Herbs IV: Midterm Review (Tonify) Deck (33):
1

Ren Shen / Ginseng
Radix Ginseng

Tonifies:

Qi

2

Dang Shen / Codonopsis Root
Radix Codonopsis

Tonifies:

Qi

3

Huang Qi / Astragalus
Radix Astragali

Tonifies:

Qi

4

Xi Yang Shen / American Ginseng
Radix Panacis Quiquefolii

Tonifies:

Qi
Yin

5

Tai Zi Shen / Pseudostellaria
Radix Pseudostellariae

Tonifies:

Qi
Yin

6

Shan Yao / Chinese Yam
Rhizoma Dioscoreae

Tonifies:

Qi
Yin

7

Bai Zhu / White Atractylodes
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae

Tonifies:

Qi

8

Bai Bian Dou / Hyacinth Bean
Semen Lablab Album

Tonifies:

Qi

9

Gan Cao / Licorice Root
Radix Glycyrrhizae

Tonifies:

Qi

10

Da Zao / Jujube
Fructus Jujubae

Tonifies:

Qi
Blood

11

Yi Tang / Maltose
Saccharum Granorum

Tonifies:

Qi

12

Dang Gui / Angelica Root
Radix Angelicae Sinensis

Tonifies:

Blood

13

Shu Di Huang / Chinese Foxglove Root Cooked in Wine
Radix Rehmanniae Preparata

Tonifies:

Blood
Yin

14

He Shou Wu / Fleece Flower Root
Radix Polygoni Multiflori

Tonifies:

Blood
Yin

15

E Jiao / Donkey-hide Gelatin
Asini Corii Colla

Tonifies:

Blood
Yin

16

Bai Shao / White Peony Root
Radix Paeoniae Alba

Tonifies:

Blood
Yin

17

Long Yan Rou / Flesh of the Longan Fruit
Arillus Longan

Tonifies:

Blood
Yin
Qi

18

Bei Sha Shen / Glehnia
Radix Glehniae

Tonifies:

Yin

19

Nan Sha Shen / Adenophora
Radix Adenophorae

Tonifies:

Yin

20

Mai Men Dong / Ophiopogon Tuber
Radix Ophiopogonis

Tonifies:

Yin

21

Tian Men Don / Asparagus Tuber
Radix Asparagi

Tonifies:

Yin

22

Shi Hu / Dendrobium
Herba Dendrobii

Tonifies:

Yin

23

Yu Zhu / Fragrant Solomon's Seal Rhizome
Rhizoma Polygonati Odorati

Tonifies:

Yin

24

Huang Jing / Siberian Soloman's Seal Rhizome
Rhizoma Polygonati

Tonifies:

Yin
Qi

25

Bai He / Lily Bulb
Bulbus Lilli

Tonifies:

Yin

26

Shan Zhu Yu / Asiatic Corelian Cherry Fruit
Fructus Corni

Tonifies:

Yin
Yang

27

Gou Qi Zi / Lycium Fruit
Fructus Lycii

Tonifies:

Yin

28

Nu Zhen Zi / Privet Fruit
Fructus Ligustri Lucidi

Tonifies:

Yin

29

Han Lian Cao / Eclipta
Herba Ecliptae

Tonifies:

Yin

30

Sang Shen / Mulberry Fruit
Fructus Mori

Tonifies:

Yin
Blood

31

Hei Zhi Ma / Black Sesame Seeds
Semen Sesami Nigrum

Tonifies:

Yin
Blood

32

Gui Ban / Testudinis Shell
Plastrum Testudinis

Tonifies:

Yin
Yang

33

Bie Jia / Tortoise Shell
Carpax Trionycis

Tonifies:

Yin
Yang