Herbs II: Final Review (Part II) Flashcards Preview

Herbal Pharmacopoeia > Herbs II: Final Review (Part II) > Flashcards

Flashcards in Herbs II: Final Review (Part II) Deck (68):
1

He Huan / Hua Flos Albiziae

Channels:

He Huan / Hua Flos Albiziae

Channels: Liver

2

He Huan / Hua Flos Albiziae

Temperature:

Properties:

He Huan / Hua Flos Albiziae

Temperature: Neutral

Properties: Sweet

3

He Huan Pi / Cortex Albiziae

Channels:

He Huan Pi / Cortex Albiziae

Channels: Heart, Liver

4

He Huan Pi / Cortex Albiziae

Temperature:

Properties:

He Huan Pi / Cortex Albiziae

Temperature: Neutral

Properties: Sweet

5

Ye Jiao Teng / Caulis Polygoni Multiflori

Channels:

Ye Jiao Teng / Caulis Polygoni Multiflori

Channels: Heart, Liver

6

Ye Jiao Teng / Caulis Polygoni Multiflori

Temperature: Properties:

Ye Jiao Teng / Caulis Polygoni Multiflori

Temperature: Neutral

Properties: Sweet, Slightly Bitter

7

Yuan Zhi / Radix Polygalae

Channels:

Yuan Zhi / Radix Polygalae

Channels: Heart, Lung

8

Yuan Zhi / Radix Polygalae

Temperature: Properties:

Yuan Zhi / Radix Polygalae

Temperature: Slightly Warm

Properties: Acrid, Bitter

9

Bai Zi Ren / Semen Platycladi

Channels:

Bai Zi Ren / Semen Platycladi

Channels: Heart, Kidney, Large Intestine, Spleen

10

Bai Zi Ren / Semen Platycladi

Temperature:

Properties:

Bai Zi Ren / Semen Platycladi

Temperature: Neutral

Properties: Sweet

11

Suan Zao Ren / Semen Ziziphi Sinosae

Channels:

Suan Zao Ren / Semen Ziziphi Sinosae

Channels: Heart, Liver, Gallbladder, Spleen

12

Suan Zao Ren / Semen Ziziphi Sinosae

Temperature:

Properties:

Suan Zao Ren / Semen Ziziphi Sinosae

Temperature: Neutral

Properties: Sweet, Sour

13

Hu Po / Succinum

Channels:

Hu Po / Succinum

Channels: Heart. Liver, Urinary Bladder

14

Hu Po / Succinum

Temperature:

Properties:

Hu Po / Succinum

Temperature: Neutral

Properties: Sweet

15

Zhu Sha / Cinnabaris

Channels:

Zhu Sha / Cinnabaris

Channels: Heart

16

Zhu Sha / Cinnabaris

Temperature:

Properties:

Zhu Sha / Cinnabaris

Temperature: Cold

Properties: Sweet, Toxic

17

Shi Jue Ming / Concha Haliotidis

Temperature:

Properties:

Shi Jue Ming / Concha Haliotidis

Temperature: Cold

Properties: Salty

18

Shi Jue Ming / Concha Haliotidis

Channels:

Shi Jue Ming / Concha Haliotidis

Channels: Liver, Kidney

19

Mu Li / Conchae Ostreae

Temperature:

Properties:

Mu Li / Conchae Ostreae

Temperature: Cool

Properties: Salty, Astringent

20

Mu Li / Conchae Ostreae

Channels:

Mu Li / Conchae Ostreae

Channels: Liver, Kidney, (Heart)

21

Long Gu / Os Draconis

Temperature:

Properties:

Long Gu / Os Draconis

Temperature: Neutral

Properties: Sweet, Astringent

22

Long Gu / Os Draconis

Channels:

Long Gu / Os Draconis

Channels: Heart, Liver, Kidney

23

Ci Shi / Magnetitum

Temperature:

Properties:

Ci Shi / Magnetitum

Temperature: Cold

Properties: Acrid, Salty

24

Ci Shi / Magnetitum

Channels:

Ci Shi / Magnetitum

Channels: Liver, Kidney

25

Dai Zhe Shi / Haematium

Temperature:

Properties:

Dai Zhe Shi / Haematium

Temperature: Cold

Properties: Bitter

26

Dai Zhe Shi / Haematium

Channels:

Dai Zhe Shi / Haematium

Channels: Liver, Heart, Pericardium

27

Zhen Zhu / Margarita

Temperature:

Properties:

Zhen Zhu / Margarita

Temperature: Cold

Properties: Sweat, Salty

28

Zhen Zhu / Margarita

Channels:

Zhen Zhu / Margarita

Channels: Heart, Liver

29

Ling Yang Jiao / Cornu Saigae Tataricae

Temperature:

Properties:

Ling Yang Jiao / Cornu Saigae Tataricae

Temperature: Cold

Properties: Salty

30

Ling Yang Jiao / Cornu Saigae Tataricae

Channels:

Ling Yang Jiao / Cornu Saigae Tataricae

Channels: Heart, Liver

31

Gou Teng / Ramulus Uncariae cum Uncis

Temperature:

Properties:

Gou Teng / Ramulus Uncariae cum Uncis

Temperature: Cool

Properties: Sweet

32

Gou Teng / Ramulus Uncariae cum Uncis

Channels:

Gou Teng / Ramulus Uncariae cum Uncis

Channels: Liver, Pericardium, Heart

33

Tian Ma / Rhizoma Gastrodia

Temperature:

Properties:

Tian Ma / Rhizoma Gastrodia

Temperature: Neutral

Properties: Sweet

34

Tian Ma / Rhizoma Gastrodia

Channels:

Tian Ma / Rhizoma Gastrodia

Channels: Liver

35

Quan Xie / Scorpio

Temperature:

Properties:

Quan Xie / Scorpio

Temperature: Neutral

Properties: Salty, Acrid, Toxic

36

Quan Xie / Scorpio

Channels:

Quan Xie / Scorpio

Channels: Liver

37

Wu Gong / Scolopendra

Temperature:

Properties:

Wu Gong / Scolopendra

Temperature: Warm

Properties: Acrid, Toxic

38

Wu Gong / Scolopendra

Channels:

Wu Gong / Scolopendra

Channels: Liver

39

Di Long / Pheretima

Temperature:

Properties:

Di Long / Pheretima

Temperature: Cold

Properties: Salty

40

Di Long / Pheretima

Channels:

Di Long / Pheretima

Channels: Liver, Lung, Spleen, Urinary Bladder

41

Niu Huang / Calculus Bovis

Temperature:

Properties:

Niu Huang / Calculus Bovis

Temperature: Cool

Properties: Sweet, Bitter

42

Niu Huang / Calculus Bovis

Channels:

Niu Huang / Calculus Bovis

Channels: Liver, Heart

43

Bai Ji Li / Fructus Tribuli

Temperature:

Properties:

Bai Ji Li / Fructus Tribuli

Temperature: Neutral

Properties: Acrid, Bitter

44

Bai Ji Li / Fructus Tribuli

Channels:

Bai Ji Li / Fructus Tribuli

Channels: Liver, Lung

45

Fu Zi / Radix Aconiti Lateralis Preparata

Temperature:

Properties:

Fu Zi / Radix Aconiti Lateralis Preparata

Temperature: Hot

Properties: Acrid, Toxic

46

Fu Zi / Radix Aconiti Lateralis Preparata

Channels:

Fu Zi / Radix Aconiti Lateralis Preparata

Channels: Heart, Kidney, Spleen

47

Chuan Wu / Radix Aconiti Preparata

Temperature:

Properties:

Chuan Wu / Radix Aconiti Preparata

Temperature: Hot

Properties: Acrid, Bitter, Toxic

48

Chuan Wu / Radix Aconiti Preparata

Channels:

Chuan Wu / Radix Aconiti Preparata

Channels: Heart, Liver, Spleen

49

Cao Wu / Radix Aconiti Kusnezoffii

Temperature:

Properties:

Cao Wu / Radix Aconiti Kusnezoffii

Temperature: Hot

Properties: Acrid, Bitter, Toxic

50

Cao Wu / Radix Aconiti Kusnezoffii

Channels:

Cao Wu / Radix Aconiti Kusnezoffii

Channels: Heart, Liver, Spleen

51

Rou Gui / Cortex Cinnamomi Cassiae

Temperature:

Properties:

Rou Gui / Cortex Cinnamomi Cassiae

Temperature: Hot

Properties: Acrid, Sweet

52

Rou Gui / Cortex Cinnamomi Cassiae

Channels:

Rou Gui / Cortex Cinnamomi Cassiae

Channels: Heart, Kidney, Liver, Spleen

53

Gan Jiang / Rhizoma Zingiberis

Temperature:

Properties:

Gan Jiang / Rhizoma Zingiberis

Temperature: Hot

Properties: Acrid

54

Gan Jiang / Rhizoma Zingiberis

Channels:

Gan Jiang / Rhizoma Zingiberis

Channels: Heart, Lung, Spleen, Stomach

55

Wu Zhu Yu / Fructus Evodiae Rutaecarpae

Temperature:

Properties:

Wu Zhu Yu / Fructus Evodiae Rutaecarpae

Temperature: Hot

Properties: Bitter, Acrid, Slightly Toxic

56

Wu Zhu Yu / Fructus Evodiae Rutaecarpae

Channels:

Wu Zhu Yu / Fructus Evodiae Rutaecarpae

Channels: Liver, Spleen, Stomach, Kidney

57

Xia Hui Xiang / Fructus Feoniculi Vulgaris

Temperature:

Properties:

Xia Hui Xiang / Fructus Feoniculi Vulgaris

Temperature: Warm

Properties: Acrid

58

Xia Hui Xiang / Fructus Feoniculi Vulgaris

Channels:

Xia Hui Xiang / Fructus Feoniculi Vulgaris

Channels: Liver, Kidney, Spleen, Stomach

59

Bi Pa / Fructus Piperis Longi

Temperature:

Properties:

Bi Pa / Fructus Piperis Longi

Temperature: Hot

Properties: Acrid

60

Bi Pa / Fructus Piperis Longi

Channels:

Bi Pa / Fructus Piperis Longi

Channels: Stomach, Large Intestine

61

Hu Jiao / Fructus Piperis Nigri

Temperature:

Properties:

Hu Jiao / Fructus Piperis Nigri

Temperature: Hot

Properties: Acrid

62

Hu Jiao / Fructus Piperis Nigri

Channels:

Hu Jiao / Fructus Piperis Nigri

Channels: Large Intestine, Stomach

63

Chuan Jiao / Pericarpium Zanthoxyli Bungeani

Temperature:

Properties:

Chuan Jiao / Pericarpium Zanthoxyli Bungeani

Temperature: Hot

Properties: Acrid, Slightly Toxic

64

Chuan Jiao / Pericarpium Zanthoxyli Bungeani

Channels:

Chuan Jiao / Pericarpium Zanthoxyli Bungeani

Channels: Kidney, Spleen, Stomach

65

Ding Xiang / Flos Caryophylli

Temperature:

Properties:

Ding Xiang / Flos Caryophylli

Temperature: Warm

Properties: Acrid

66

Ding Xiang / Flos Caryophylli

Channels:

Ding Xiang / Flos Caryophylli

Channels: Kidney, Spleen, Stomach

67

Gao Liang Jiang / Rhizoma Alpiniae Officinarum

Temperature:

Properties:

Gao Liang Jiang / Rhizoma Alpiniae Officinarum

Temperature: Hot

Properties: Acrid

68

Gao Liang Jiang / Rhizoma Alpiniae Officinarum

Channels:

Gao Liang Jiang / Rhizoma Alpiniae Officinarum

Channels: Spleen, Stomach