INTELLEKTUELL UTVECKLING 1 /kognition, tänkade,minne och minnestrategier, intelligens Flashcards Preview

Barns lärande och växande > INTELLEKTUELL UTVECKLING 1 /kognition, tänkade,minne och minnestrategier, intelligens > Flashcards

Flashcards in INTELLEKTUELL UTVECKLING 1 /kognition, tänkade,minne och minnestrategier, intelligens Deck (10):
1

Vad är intellektuell utveckling?

Den handlar om hur individen lär sig att ta till sig, sortera och förvara ny information, tänka och hantera abstrakta resonemang

2

Vad är KOGNITION?

De tankeförmågor som vi hanterar kunskap och information med
Det kan trännas upp en del

3

Kognition består av:?

1) PERCEPTION-förmågan att ta till sig information om omgivningen genom sina sinnen
t.ex. syn och hörseln

2) MINNE- förmåga att minnas genom olika typer av minnestrategier

3) BEGREPPSBILDNING- förmåga att använda begrepp för att förstå ach organisera vår omvärld

4) RESONEMANG- förmåga att i tankarna kunna diskutera kring olika saker och dra slutsater

5) PROBLEMLÖSNING- förmåga att lösa problem genom att använda fantasi och tidigare kunskaper och erfarenheter

6) UPPMÄRKSAMHET-förmåga att rikta sin perception och tankeverksamhet mot något speciellt, exempelvis mot en lärare som håller ett föredrag

4

TÄNKANDET kann delas upp i två olika nivåer:?

Tänkadet kan delas upp i KONKRET och ABSTRAKT tänkade.

-något som är KONKRET är något som man kan se eller ta på-fysiska ting eller faktiska händelser. Små barn har bara förmåga att tänka konkret.

-något som är ABSTRAKT är något som man kan inte ta på -en ide eller en tanke

att ha ett fullt utvecklat abstrakt tänkade innebär att man har förmåga att tänka och resonera (diskutera) kring saker som inte finns i den fysiska verklingheten t.ex. kärlek

människor med låg intellektuell förmåga=stora svårigheter med abstrakta resonemang

5

Några av de abstrakta begrepp som barn lär sig tidigt är:?

Siffror och bokstäver, längd, höjd, vikt, vilym, storlek, form, färger och mönster, tid och rum.

6

Vad är minne?
Vilka två olika steg har minneprocessen?

Minnet är en del av intellektuella förmågan.
Minneprocessen har två olika steg: korttidsminnet (primärminnet) och långtidsminnet (sekundärminnet)

Korttidsminnet används när vi ska minnas något en kort stund, t.ex. ett telefonnummer precis innan vi ska slå det. Det minnen varar i cirka 15-20 sekunder.

I långtidsminnet lagras information som kan bevaras i allt från några minuter till hela livet. Här finns allt ifrån veckans glosor till kunskapen om vårt eget namn.

7

MINNESSTRATEGIER

Människor har både medvetna och omedvetna strategier för att minnas.

1) UPPREPNING OCH REPETION
-vanligaste strategierna
-nackdelen är att man inte har något att hänga upp den på, vilket gör att man lättare glömmer

2) GRUPPERING OCH KATERIGORISERING
-genom att dela upp informationen i olika kategorier blir minnet mer effektivt, barn använder ofta

3) ELABORERING /elaborera=att utarbeta något noggrant)
-att minnas genom elaborering innebär att man bygger på med informationer för att skapa en sammanhang
t.ex. associationer till lösenordet

8

INTELLIGENS
IQ
MÄNNISKANS SJU INTELLIGENSER

IQ=intelligenskvot=ett sätt att mätta intelligens
Intelligensen handlar framför allt om förmågan att förstå abstrakta resonemang och komplicerade sammanhang.
100-normalbegåvd person
50-70=lindrig utvecklingsstörning
130 och mer- medlem i Mensa

MÄNNISKANS SJU INTELLIGENSER-den amerikanska pedagogen HOWARD GARDER lanserade år 1982 en teori

1) LINGVISTIK INTELLIGENS
språk, skrivande, talande, främmande språk...

2) LOGISK/MATEMATISK INTELLIGENS
matematik, logik, organisering, planering

3) SPATIAL INTELLIGENS
lokalsinne, rumskänsla, konst, bild...

4)KROPPSLIG/KINESTETIK INTELLIGENS
fysisk, kroppslig, praktiskt arbete, prova på....

5) MUSIKALISK INTELLIGENS
gehör rytm, taktkänsla, musikalitet

6) INTERPERONELL INTELLIGENS
social kompetens, kommunikation, lyssnare...

7) INTRAPERSONELL INTELLIGENS
självinstikt, självständighet, trivs ensam...

8) NATUR INTELLIGENS

9) EXISTENS INTELLIGENS

9

Resonera

diskutera, samtala, tänka

10

Hjärnforskning

Hjärnan kan delas in i tre delar; storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Storhjärnan består av två hjärnhalvor som är förbundna med varandra genom hjärnbalken. De två halvorna har i princip samma funktioner men behandlar information olika. Hjärnans yttre skikt kallas hjärnbarken eller kortex, är 3-5 millimeter tjockt och består till största delen av nervceller och kopplingar mellan nervtrådarnas ändförgreningar. Här kontrolleras våra sinnen, rörelser och högre funktioner som språk, minne och känslor. Hjärnbarken omtalas ofta som ”grå substans”, men är i själva verket snarare rosa. Hos alla högre däggdjur är hjärnbarken kraftigt veckad för att öka den totala ytan. Innanför hjärnbarken ligger den ”vita substansen” som innehåller buntar av nervtrådar som sköter kommunikationen mellan hjärnbarkens nervceller. De formar nervbanor som kan skicka information mellan olika områden i det centrala nervsystemet.