INTELLEKTUELL UTVECKLING 2 kognitiva teorier, Jean Piaget, Flashcards Preview

Barns lärande och växande > INTELLEKTUELL UTVECKLING 2 kognitiva teorier, Jean Piaget, > Flashcards

Flashcards in INTELLEKTUELL UTVECKLING 2 kognitiva teorier, Jean Piaget, Deck (9):
1

KOGNITIVA TEORIER

kognitiv betyder något som har att göra med tänkade, förstånd eller information
-kognitiva teorier handlar om tänkandets utveckling

2

JEAN PIAGET

en av de första och mest kända forskarna som utarbetade teorier för barnets kognitiva utveckling

en av piagets mest kända teorier handlar om hur barnet ta till sig nya kunskaper genom att anpassa gamla

detta förklarar han med hjälv att begreppen simulation och ackommodation

3

JEAN PIAGET
ASSIMILATION OCH ACKOMMODATION

ASSIMILATION
-gamla mönster används när man tar till sig nya kunskaper
-assimilation innebär att barnet tolkar ny information utifrån tidigare erfarenheter
- det använder sig av sådant de redan kan för att hantera situationen

ACKOMMODATION
-ackommodation innebär att barnet blir tvunget att omforma och utveckla sina tidigare erfarenheter för att kunna använda eller ta till sig den nya informationen

4

PIAGET
EGOCENTRISM OCH SOCIOCENTRISM

Det har att göra med barnets förmåga att uppfatta världen ur olika perspektiv

-egocentrism innebär en oförmåga att se världen ur andras perspektiv, man sätter sig själv i centrum

-det sociocentriska tänkadet innebär tvärtom att man har förmågan att se världen ur andras perspektiv än det egna
- det sociocentriska tänkandet börjar utvecklas gradvis under förskolålder och tidig skolålder

5

PIAGET
OBJEKTIVPERMANENS OCH OBJEKTKONSTANS

Piaget hade också teorier kring hur barnet uppfattar människor och föremål i sin omvärld

- objektivpermanensär förmågan att förstå att någonting existerar även när barnet inte ser det Tex mamma är inte borta för alltid när hon går ut

-objektkonstans förmågan att förstå att ett föremål är det samma även om det byter egenskaper Tex grannens hus är samma hus även när det målats om i en ny färg, Pappa är pappa även om han rakat sig

6

Vad är ANIMISM?

är när man betraktar döda ting som levande till exempel solen sover, dockan får ont

7

Vad är magiskt tänkade?

till exempel om barnet var elak mot sin katt och katten sedan bli överkörd kan barnet tro att det var dennes
fel
-den magiska tänkandet kan fortsätta upp i vuxen ålder

8

KOGNITIVA UTVECKLINGSTADIER

Piaget delade in den kognitiva utvecklingen i fyra stadier, stadierna är inte regler

1) DEN SENSORI-MOTORISKA STADIET (0-2 ÅR)
-lär sig genom sinnen och motorik, lär sig objektpermanens
-barn tar till sig ny kunskap främst genom sina sinnen och motorik, barn lär sig genom att titta lyssna känna smaka

2) DET PREOPERATIONELLA STADIET (2-7 år)
-utvecklas barnet förmåga att använda symboler, ord, bilder
-symboliskt tänkande i leken
-under den här perioden barnen tänkande är egocentrisk och animistisk

3) DET KONKRET OPERATIONELLA STADIET (7-11 år)
- logisk tänkade, konkreta tankeoperationer
-resonera

4) DET FORMELLT OPERATIONELLA STADIET (från 11 år)
-Nu går Barnet från ett egocentrisk till ett sociocentrisk tänkade
- under tonåren förekommer en annan typ av egocentrism

9

Vad händer med den intellektuella utvecklingen under den tidiga tonåren?

man kan tänka mer som en vuxen, förstår tvetydiga skämt, ironi och satir, argumentera för sina åsikter...