Kliniska prövningar och värdering av publikationer Flashcards Preview

Statistik > Kliniska prövningar och värdering av publikationer > Flashcards

Flashcards in Kliniska prövningar och värdering av publikationer Deck (8)
Loading flashcards...
1

Vad innebär en klinisk prövning?

En klinisk studie som görs på friska eller sjuka människor, t.ex. för att sudera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod.

Delas in i faser: I, II, III, IV.

Kraftfullt verktyg för att undersöka terapi, diagnostik och profylax. 

- Inte samma sak som läkemedelsprövning

2

Hur väljer man ut patienter som ska ingå i en klinisk prövning?

Hur bör studien vara uppbyggd?

Generaliserbarhet: Urvalet är en kritisk punkt. Vilken grupp vill vi kunna dra slutsatser om?

Studien: Bör vara prospektiv, randomiserad, dubbelmaskerad och kontrollerad. 

3

Vad innebär begreppen blockrandomisering och maskering?

Blockrandomisering: Att man försöker kontrollera fördelningen av patienter hela tiden över studietiden. Måste veta hur många som tar vad. 

Maskering: Blindning. Handlar t.ex. om att producera en läkemedelskapsel (placebo) som ser likadan ut och smakar likadant trts att det är ett falskt läkemedel. 

4

Vad innefattar ett patientflöde?

Alla som man har övervägt att inkludera i studien eller som exkluderats ska man redogöra för. Man skapar ett flödesschema enligt consort 

5

Vad innebär olika studietyper som superiority, non-inferiority och equivalence? 

Superiority: Målet med studien är att visa att en behandling är bättre än en annan.

Non-inferiority: Målet är att visa att en behandling inte är sämre än en standardbehandling.

Equivalence: Man vill visa att två behandlingar är ekvivalenta 

6

Förklara Lubsens hierarki

Alla utfall som är minst lika allvarliga som det uftall som rör den vetenskapliga frågesällningen bör mätas. 

- Minst en tabell bör redovisa studiedeltarna klassade utifrån allvarlighetsgrad

- Det ska framgå hur många deltagare som hamnar i den lägsta kategori

7

Vad är en parallellgruppsprövning?

Hur görs den?

En klinisk studie där två behandlingar testas.

Grupp A får den ena behandlingen och Grupp B får den andra. 

Non-crossover study --> intraindividuella variationer är ett problem, t.ex. kan responsen mot ett läkemedel variera över tiden. 

- Kan även finnas vissa skillnader mellan grupperna som kan påverka resultatet. 

8

Vad är en crossover-studie? 

- Hur görs den?

- Skillnad mot parallellstudie?

Grupp A får behandling A och Grupp B får behandling B. 

- Efter en viss tid byter grupperna behandling --> minskar risken för confounding.

- Finns dock en risk att ordningen av behandlingarna påverkar resultatet. 

- Kan behöva ha en längre paus mellan behandlingarna för att reducera effekten.