Strukturerad informationssökning Flashcards Preview

Statistik > Strukturerad informationssökning > Flashcards

Flashcards in Strukturerad informationssökning Deck (9)
Loading flashcards...
1

Strukturera frågeställning. Vad innebär:

PICO

PEO 

SPIEC

Vilken passar bäst för kliniska frågeställningar

PICO: Patient, intervention, control, outcome. Passar bäst för kliniska frågeställningar

PEO: Population, exposure och outcome. Prekliniska frågeställningar

SPICE: Setting, perspective, intervention, comparison, evaluation --> kvalitativa frågeställlningar

2

Hur strukturerar man en frågeställningen enligt PICO-modellen?

3

Hur görs informationssökning vid

Kliniska/experimentella/kombinerade studier

Systematiska litteraturgranskningar

Systematiska litteraturstudier

4

Olika artikeltyper och studiedesigner.

Förklara: 

Översiktsartiklar/reviews --> Vad bygger de på?

- Deskriptiva/narrativa

- Systematisk

Bygger på originalartiklar

Deskriptiva/narrativa: Sammanställer en avgränsad mängd litteratur.

- Ibland oklart hur den valts och vad som valts bort

Systematiska översikter: Omfattande sammanställningar och analyser

- Tydlig metoddel och sökmetod

- Ofta en metaanalys av resultatet 

5

Vad är syftet med att göra en klinisk granskning?

Att värdera giltigheten av informationen --> både den metodologiska kvaliteten och kontexten i studien värderas. 

6

Vad är evidenshierarkier?

7

Vad är en systematisk litteraturöversikt?

Vad redovisas?

Var sökes information?

Hur många personer granskas artiklarna?

Vad utgör evidensunderlag?

8

Hur många personer gör en systematisk litteraturgranskning?

- Hur många databaser?

- Vad redovisas?

- Språk?

- Reproducerbarhet?

9

Hur redovisas urval och relevansbedömning vid en litterturgranskning?