Kvalitativ metod Flashcards Preview

Statistik > Kvalitativ metod > Flashcards

Flashcards in Kvalitativ metod Deck (25)
Loading flashcards...
1

Vad är syftet med en kvalitativ metod?

Hur kan insamlingen göras?

Skillnad jmf. med kvantitativ metod?

Syfte: Undersöka meningen eller innebörden av något. (Mer abstrakt än kvantitativ)

Insamling: Kan t.ex. göras mha intervjuer eller enkäter, varpå datan senare analysras.

Skillnad jmf med kvantitativ: Kvantiativ använder statistiska ochm atematiska metoder för att undersöka strukturerad data.

2

Hur går forskningsprocessen till?

- Från start till slut.

1. Planeringsfasen. Vad ska studeras, vad är metoden?

2. Urval.

3. Datainsamling

4. Innehållsanalys

5. Rapportering. Vad framkom?

6. Kvalitetsbedömning. Är resultatet trovärdigt? 

3

Urval: Olika typer och innebörd?

 

Teoretiskt urval: Används vid grundad teori. Varken specifika personer eller antal är bestämt från början. 

Strategiskt urval.

Snöbollsurval: Existerande undersökningsdeltagare rekryterar framtida nya deltagare.

Maximal variation: Strävar efter att ha en väldigt heterogen grupp

Homogent urval: Homogengrupp. T.ex. alla har samma sjukdom eller är i samma ålder.

Bekvämlighetsurval: T.ex. ¨Alla som är intresserade får delta¨.

4

Hur görs en latent innehållsanalys?

Forskaren gör en tolkning av textens innehåll. 

5

Vad innebär ¨reflexitivity¨?

Forskarens attityd till sin egen medverkan

6

Vad innebär ¨Credibility?

Resultatets trovärdighet

7

Hur används ¨dependability¨ (tillförlitlighet)?

Används för att beskriva något som hänt under studiens gång och påverkat resultatet. T.ex. en ny behandlingsmetod som satts in mitt under studien. 

8

Hur används ¨transferability¨?

Begreppet handlar om huruvida man kan förvänta sig samma resultat i andra kontexter 

9

Vad innebär grundad teori (GT, grounded theory)?

En forskningsmetod som är en typ av empirism. Empirisk forskning har iaktagelser av verkligheten som enda källan till kunskap.

Allt som forskaren erfarar kan vara data. Datan som insamlas resulterar i en teori om t.ex. människors beteende. 

Målet är ofta att generera sannolikhetsbaserade teorier om människans beteende. 

10

Vad är fenomenologi

Handlar om människors livsvärld. 

Försöker förstå och tolka undersökningspersonernas livsvärld. 

Vill lyfta fram hur olika personer uppfattar olika situationer --> studerar förhållande mellan varseblivning och objekt för varseblivning.

- Försöker förklara ideér som de ser ut för oss.

- STUDERAR INTE KAUSALA SAMBAND MELLAN OBJEKT --> SUBJEKTIVT. 

 

Ex Följer en grupp läkarstudenter under 1 termin. Följer med på föreläsningar och följer upp de olika individernas tankar under perioden. 

11

SKilllnader mellan kvalitativa och kvanitativa metoder:

- Verklighet?

- Ansats?

- Forskaren?

- Kunskap? 

12

Skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa metoder

- Kontext?

- Urval?

- Data?

- Analys?

- Utfall?

13

Olika typer av kvalitativ metod

Grounded theory

Fenomenologi

Fenomenografi

Innehållsanalys 

Narrativ metod

14

Grounded theory

Vad baseras de på?

Hur görs analysen?

När avslutas de?

15

Fenomenologi

Vad ska belysas och vad handlar den om?

Hur görs datainsamling?

Vad krävs för att forskaren ska kunna tolka?

16

Vad är syftet med fenomenografi?

17

Vad är syftet med en kvalitativ innehållsanalys?

Vad jämförs?

18

Vad innebär följande urval vid en kvalitativ metod?

Teoretiskt

Ändamålsenligt

Strategiskt

Teoretiskt: Varken specifika personer eller antal är bestämda från början. Används vid GT.

Ändamålsenligt: Forskaren söker efter de mest lämpade personerna.

Strategiskt urval: Kan vara maximal variation eller homogent urval

19

Vad är viktigt vid intervjuer för en kvalitativ datainsamling?

20

Vad ska undvikas under intervjun?

21

Vad innebär manifest resp. latent innehållsanalys?

Likheter?

Manifest: Kan handla om att kvantifiera, t.ex. räkna ord eller uttryck.

- Fokusera på VAD texten säger, dvs det KONKRETA som finns i texten

Latent: Kvalitativ tolkning av text för att få fram innebörd. ¨Läsa mellan raderna¨.

Likhet: Båda handlar om tolknigen, men det är olika abstraktionsnivå. 

22

Olika delar i en latent innehållsanalys?

23

Hur kan rapportering av en kvalitativ metod göras?

Beskrivande text: Innebörden av det som framkommit är viktigare än antalet respondenter.

Logisk struktur: Relationen mellan kategorier/underkategorier. Kan t.ex. presenteras med en figus

Citat: Gör att det går att förstå vad som faktiskt kom fram 

24

Begrepp som kan användas för att bedöm kvalitet av kavlitativ forskning?

25