Leestekens Flashcards Preview

Afrikaans Gr5 Loggenberg > Leestekens > Flashcards

Flashcards in Leestekens Deck (23):
1

Elke sin begin met 'n...

hoofletter

2

'n Sin eindig met 'n...

. (punt)

3

Eiename (proper nouns) begin met 'n...

hoofletter (bv. Emma, Woensdag, April, Kaapstad)

4

'n Vraagsin eindig met 'n...

? (vraagteken)

5

Wat is die naam van die leesteken in "sê"?

'n kappie

6

'n Uitroepsin eindig met 'n...

! (uitroepteken)

7

Wat is die naam van die leesteken in "oë"?

'n deelteken

8

'n Bevelsin eindig met 'n...

! (uitroepteken)

9

Watter leestekens is nodig vir 'n sin in direkte rede?

: (dubbelpunt)
" " (aanhalingstekens)

10

Skryf die volgende sin in direkte rede:
Wikus sê dat hy Janet se knippies sien.

Wikus se: "Ek sien Janet se knippies."

11

Waar 'n letter of 'n syfer met 'n naamwoord verbind word, kry die woord 'n...

- (koppelteken)
bv. gr. 5-leerder
TV-stel
DVD-speler
ses-uur
A-span

12

Waar 'n rigting deel van die pleknaam is, kry die woord 'n...

- (koppelteken)
bv. Paarl-Noord
Wes-Afrika

13

Voeg die nodige leestekens by:
Na Pinehurst wil ek graag na Pinelands Hoerskool toe gaan

Hoërskool
Punt aan die einde van die sin

14

Voeg die nodige leestekens by:
Johan se hy wil 'n appel he.


15

'n Bevelsin begin met 'n...

werkwoord

16

Verander die instruksie na 'n bevelsin:
Jy moet in jou boek skryf.

Skryf in jou boek!

17

Verander die instruksie na 'n bevelsin:
Jy moet na die juffrou luister.

Luister na die juffrou!

18

'n Vraagsin begin met 'n...

werkwoord

19

Verander die stelling na 'n vraagsin:
Wikus sien beter met die bril.

Sien Wikus beter met die bril?

20

'n Instruksie begin met 'n...

werkwoord

21

Verander hierdie sin na a bevelsin:
Jy moet 'n bietjie hoes.

Hoes 'n bietjie!

22

Verander hierdie sin na a bevelsin:
Jy moet jou balans oefen.

Oefen jou balans!

23

Verander hierdie sin na a bevelsin:
Jy moet baie water drink.

Drink baie water!