LEK 2 - Autorisation Flashcards Preview

Lufttrafikregler > LEK 2 - Autorisation > Flashcards

Flashcards in LEK 2 - Autorisation Deck (13)
Loading flashcards...
0

Hvem må føre Forsvarets fly?

- Uddannede piloter
- Superviserede pilotelever
- Personer, der af CH FTK er meldt tilladelse

1

Nævn fartøjschefens (FC) ansvarsområder.

- Sikker manøvrering
- Navigation
- Overholdelse af bestemmelser

2

Hvad er besætningsmedlemmernes ansvar? (inkl. FC)

- Korrekt og sikker udførsel af pålagte opgaver
- Helbredsmæssigt godkendt og velbefindende
- Må ikke være under indflydelse af medikamenter eller alkohol
(Hvis man er i tvivl: kontakt flyverlægen!)

3

Hvilke overordnede hensyn vises der under flyvning?

1. Menneskeliv
2. Sikkerhed
3. Materiellets bevarelse
Derudover at flyvningen bliver til så ringe ulempe for befolkningen som muligt.

4

Hvornår kan der afviges fra givne bestemmelser?

- I tilfælde af en nødsituation
- I den hensigt at hindre en nødsituation

5

Hvem kan træffe beslutning om afvigelser fra bestemmelser? (inden for eget ansvarsområde)

- FC
- Myndigheden med tillagte autorisationsbeføjelser
- Kontrollerende myndighed

6

Hvem underrettes, hvis FC mener at have foretaget afvigelser fra en given autorisation eller bestemmelse?

Autoriserende myndighed

7

Hvad er en autorisation?

Operationel godkendelse af flyvning, som gives af personel med en sådan tillagt beføjelse.

8

Hvornår skal der foreligge en autorisation?

Der skal foreligge autorisation for enhver flyvning.
(Ved SAR/afvisningsberedskab kan autorisation meddeles af CH WING for perioden, hvori beredskabet afholdes)

9

Hvem har beføjelse til at give autorisation?

CH for WINGS, FLSK og ESK (indenfor eget område)
Kan uddelegeres (fx af CH FLSK til IP)

10

En autorisation må gives, når den autoriserende officer

- er overbevist om, at flyvningen kan gennemføres på fuldt forsvarlig vis, samt at FC er behørigt instrueret om udførelsen af den pålagte opgave
- har sikret sig, at alle forhold som har betydning for flyvningens gennemførsel, er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, herunder besætningens egnethed, vejrforholdende, etc.

11

_________ eller _______ _____________ overtrædelse af bestemmelser og instruktioner eller naturlige ______________________ __________, kan umiddelbart medføre fratagelse af _________________.

1. Forsætlig
2. Groft
3. Uagtsom
4. Sikkerhedsmæssige
5. Hensyn
6. Flyvetilladelse

12

Hvornår skal der være udpeget en FC?

For ethvert luftfartøj, der skal udføre en flyvning, skal der være udpeget en FC.