VFR Flashcards Preview

Lufttrafikregler > VFR > Flashcards

Flashcards in VFR Deck (16)
Loading flashcards...
0

Hvilke betingelser skal være opfyldt, før man må flyve VFR?

Sigtbarhedsforhold skal være således, at man altid kan bestemme luftfartøjets stilling i luften ved at kigge ud.
Endvidere skal hindringer kunne erkendes visuelt.

1

I hvilke højder må luftfartøjer føres?

Ikke lavere end 2000' over den højeste hindring indenfor en radius af 600 m fra luftfartøjet (for lette fly og helikoptere 1000') undtagen hvor det er nødvendigt for start, indflyvning og landing, eller hvor det er anført ifm. autorisation.

2

Hvilken højde skal vi under i T-17 før vi laver lavflyvning?

Under 1000' AGL.

3

Hvornår/hvor må vi lave lavflyvning?

- kun med autorisation til lavflyvning
- ikke over byer, bymæssig bebyggelse, beboede campingpladser eller menneskemængde i det fri.

4

Hvilke fly er ikke underkastet lavflyvningsbegrænsninger?

Lette fly i/over 500' AGL og i en højde som i tilfælde af en nødsituation/kritisk situation vil tillade at landing kan ske uden unødvendig fare for personer eller ejendom på jorden, er ikke underkastet særlige lavflyvningsbegrænsninger.

5

Må man flyve lavflyvning som IFR?

Nej. Al lavflyvning udføres VFR.

6

Hvor langt nede kan vi flyve lavflyvning med T-17?

FTK kan for T-17 godkende ruter ned til 150' AGL (eller over vandet).

7

Hvad er de maksimale højder for luftfartøjer uden iltforsyning?

MAX FL100, idet dog flyvning op til FL130 kan tillades i max. 30 minutter såfremt særlige forhold nødvendiggør dette.

8

Hvad er VMC minima over og under FL100?

I eller over FL100: flyvesigtbarhed på 8 km
Under FL100: 5 km (T-17)

Skyafstand:
1500 m vandret - 1000' lodret (ens både over og under FL100)

9

Hvad er VMC minima i luftrumsklasse 'G'?
(I eller under 3000' MSL eller 1000' AGL, afhængig af, hvad der er højest)

- Under 140 KIAS
Med jordsigt er der flg. lempelser:
- Klar af skyer
- 3 km sigt

10

Hvad er VMC minima i kontrolzonen (CTR) om DAGEN?

- 5 km met. sigt
- 1500' skydækkehøjde

11

Hvad er en SVFR?

Special VFR - en dispensation fra normalt gældende VFR minima.

12

Hvad kendetegner SVFR?

- kun i CTR
- kontrolleret flyvning
- kræver klarering fra tårnflyveleder

13

Hvad er vejrminima for SVFR for T-17?

- sigtbarhed dag/nat: 3 km/5 km
- skydækkehøjde: min. 500' AGL
- klar af skyer og med jordsigt

14

Hvad skal du huske, hvis du ønsker at overgå fra VFR til IFR?

- request klarering/ændring til ATC i GOD TID inden overgang kan ske!

15

Hvad skal du gøre, hvis der kræves hurtig overgang til IFR (I-IMC)?

I ukontrolleret luftrum (under 3000' MSL) stiger til 2500' MSL. Bibehold indtil VMC eller klarering fra ACC CPH
- flyves der herunder ind i TMA skal tilladelse indhentes
- flyves der ind i TIZ/TIA skal trafikinformation indhentes (2-way coms)