Lesson 13 Flashcards Preview

Mandarin 上海大学 > Lesson 13 > Flashcards

Flashcards in Lesson 13 Deck (66):
1

周末

zhōumò 。weekend

2

liàng 。measure word for vehicles 一辆汽车

3

汽车

qìchē 。automobile

4

kāi 。to drive

5

chē 。vehicle

6

qí 。to ride

7

自行车

zìxíngchē 。bicycle

8

shàng 。last

9

银行

yínháng 。bank

10

美元

měiyuán 。US Dollar

11

动物园

dòngwùyuán 。zoo

12

舒服

shūfu 。comfortable

13

méi 。not

14

各种

gèzhǒng 。all kinds of

15

动物

dòngwù 。animal

16

老虎

lǎohǔ 。tiger

17

狮子

shīzi 。lion

18

大象

dàxiàng 。elephant

19

shé 。snake

20

有的

yǒude 。some

21

zài 。particle indicating an action is still in progress

22

有意思

yǒuyìsi 。interesting

23

熊猫

xióngmāo 。panda

24

特别

tèbié 。special

25

zuì 。most

26

有名

yǒumíng 。famous

27

tā 。it

28

tóu 。head

29

yuán 。round

30

pàng 。fat

31

可爱

kě'ài 。cute

32

看见

kànjiàn 。see

33

孩子

háizi 。children

34

pāi 。to take a photo,to clap

35

照片

zhàopiàn 。photo

36

明信片

míngxìnpiàn 。postcard

37

jiā 。measure word for family like social unit

38

饭店

fàndiàn 。restaurant

39

电影院

diànyǐngyuàn 。cinema

40

bù 。measure word for 电影 and 手机

41

好看

hǎokàn 。interesting,good-looking

42

guò 。to spend

43

怎么

zěnme 。how

44

gàn 。to do

45

lù 。road

46

(件)毛衣

máoyī 。wool sweater

47

裙子

qúnzi 。skirt

48

牛仔裤

niúzǎikù 。jeans

49

磁带

cídài 。cassette

50

打扫

dǎsǎo 。to clean

51

zāng 。dirty

52

点心

diǎnxīn 。snack

53

马上

mǎshàng 。immediately

54

jiù 。at once

55

场馆

chǎng guǎn 。facility,site

56

最近

zuì jìn 。recently

57

(座)电影院

diàn yǐng yuàn 。cinema

58

yǎn 。to be on show

59

(长)表演

(chǎng)biǎoyǎn 。to perform;performance

60

野生

yěshēng 。wild

61

好玩

hǎowán 。interesting,fun

62

精彩

jīngcǎi 。wonderful (only for performances)

63

危险

wēixiǎn 。dangerous

64

可惜

kěxī 。pityful

65

jiù 。only

66

孔子

kǒngzǐ 。Confucius