Lesson 3 Flashcards Preview

Mandarin 上海大学 > Lesson 3 > Flashcards

Flashcards in Lesson 3 Deck (14):
1

今天

jīntiān 。today

2

明天

míngtiān 。tomorrow

3

昨天

zuó tiān 。yesterday

4

星期

xīng qī 。week

5

礼拜

lǐ bài 。week

6

天气

tiān qì 。weather

7

yuè 。month,moon

8

hào 。number

9

怎么样

zěn me yàng 。how is it

10

shuō 。speak

11

tīng 。listen

12

xiě 。write

13

酸奶

suān nǎi 。Yoghurt

14

奶茶

nǎi chá 。milk tea