Lesson 8 Flashcards Preview

Mandarin 上海大学 > Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Deck (35):
1

漂亮

piàoliang 。pretty

2

公园

gōngyuán 。park

3

那里

nàli 。there

4

a 。modal particle

5

jìn 。to enter

6

zhēn 。really

7

厨房

chúfang 。kitchen

8

卫生间

wèishēngjiān 。toilet

9

céng 。measure word:story (building)

10

楼房

lóufáng 。building

11

房间

fángjiān 。room

12

duō 。more than, over

13

měi 。every,each

14

zhù 。to live

15

lóu 。floor

16

xǐ 。to wash

17

洗澡

xǐzǎo 。to bath

18

洗澡间

xǐzǎojiān 。bathroom

19

洗衣房

xīyīfáng 。laundry

20

厕所

cèsuǒ 。toilet

21

咖啡厅

kāfēitīng 。café

22

安静

ānjìng 。quiet

23

干净

gānjìng 。clean

24

zhāng 。a measure word

25

chuáng 。bed

26

bǎ 。a measure word

27

椅子

yǐzi 。chair

28

书架

shūjià 。bookshelf

29

衣柜

yīguì 。wardrobe

30

窗子

chuāngzi 。window

31

食堂

shítáng 。canteen

32

商店

shāngdiàn 。shop

33

生活

shēnghuó 。life

34

方便

fāngbiàn 。convenient

35

怎么样

zěnmeyàng 。how about