Lesson 9 Flashcards Preview

Mandarin 上海大学 > Lesson 9 > Flashcards

Flashcards in Lesson 9 Deck (43):
1

biǎo 。watch

2

cuò 。wrong

3

zhōng 。clock

4

包子

bāozi 。steamed stuffed bun

5

稀饭

xīfàn 。congee

6

鸡蛋

jīdàn 。egg

7

xíng 。OK,all right

8

电影

diànyǐng 。movie

9

开始

kāishǐ 。to begin

10

ba 。modal particle

11

tiān 。day

12

早上

zǎoshang 。morning

13

diǎn 。o'clock

14

点钟

diǎnzhōng 。o'clock sharp

15

起床

qīchuáng 。to get up

16

bàn 。half

17

早饭

zǎofàn 。breakfast

18

上午

shàngwǔ 。morning

19

kè 。 a quarter of an hour

20

午饭

wǔfàn 。lunch

21

中午

zhōngwǔ 。noon

22

下午

xiàwǔ 。afternoon

23

fēn 。mi nu te

24

一起

yìqǐ 。together

25

复习

fùxí 。to review

26

课文

kèwén 。text

27

生词

shēngcí 。new word

28

作业

zuòyè 。homework

29

练习

liànxí 。to practice, exercise

30

跑步

pǎobù 。to run

31

dǎ 。to play

32

篮球

lánqiú 。Basketball

33

或者

huòzhě 。or

34

游泳

yóuyǒng 。to swim

35

huí 。to return

36

晚饭

wǎnfàn 。supper

37

晚上

wǎnshang

38

电视

diànshì 。TV

39

音乐

yīnyuè 。music

40

聊天

liáotiān 。to chat

41

chà 。to lack,be short of

42

睡觉

shuìjiào 。to sleep

43

时候

shíhou 。time