Lesson 5 Flashcards Preview

Mandarin 上海大学 > Lesson 5 > Flashcards

Flashcards in Lesson 5 Deck (15):
1

贵姓

guìxìng 。surname (respectful form)

2

先生

xiānsheng 。sir,Mr

3

现在

xiànzài 。now

4

东西

dōngxi 。thing,object

5

shì 。things,affair

6

(部)电影

(bù) diànyīng 。movie

7

qián 。moneY

8

多少

duōshao 。how much,how many

9

一点儿

yì diǎr 。a little

10

kàn 。to look,to watch

11

mài 。to sell

12

上课

shàngkè 。to attend class

13

下课

xiàkè 。to finish class

14

怎么

zěnme 。how

15

kuài 。kuai