Lesson 14 Flashcards Preview

Mandarin 上海大学 > Lesson 14 > Flashcards

Flashcards in Lesson 14 Deck (66):
1

参观

cānguān 。to visit

2

广场

guǎngchǎng 。square

3

gēn 。with

4

lí 。off;away

5

jìn 。near

6

yuǎn 。far

7

从•••到•••

cóng•••dào••• 。from•••to•••

8

xiān 。firstly

9

zuò 。to sit

10

lù 。measure word bus routes

11

公共汽车

gōng gòng qì chē 。bus

12

dào 。to arrive

13

下车

xiàchē 。to get off

14

地铁

dìtiě 。metro

15

piào 。ticket

16

shì 。municipality,city

17

中心

zhōngxīn 。center

18

北面

běimiàn 。north

19

政府

zhèngfǔ 。government

20

前面

qiánmian 。front

21

后面

hòumian 。back,behind

22

中间

zhōngjiān 。middle

23

喷水池

pēn shuǐ chí 。fountain

24

周围

zhōuwéi 。surrounding

25

草地

cǎodì 。a plot of grass

26

照相

zhàoxiàng 。to take a picture

27

这些

zhèxiē 。these

28

鸽子

gēzi 。pigeon

29

pà 。be afraid o f

30

有趣

yǒuqu 。interesting, amusing

31

博物馆

bówùguǎn 。museum

32

古代

gǔdài 。ancient

33

文化

wénhuà 。culture

34

认真

rènzhēn 。earnest,serious

35

大约

dàyuē 。about

36

zǒu 。to walk

37

bēi 。glass,cup

38

一会儿

yíhuìr 。a while

39

风景

fēngjǐng 。scenery,view

40

那些

nàxiē 。those

41

建筑

jiànzhù 。architecture,construction

42

yè 。night

43

dēng 。light,lamp

44

美丽

měilì 。beautiful

45

城市

chéngshì 。city

46

西面

xīmiàn 。west

47

东面

dōngmiàn 。east

48

南面

nánmiàn 。south

49

警察

jǐngchá 。policeman

50

guò 。to cross

51

马路

mǎlù 。road

52

zhàn 。station

53

wǎng 。crossing

54

路口

lù kǒu 。crossing

55

zuǒ 。left

56

guǎi 。to turn

57

大概

dàgài 。probably

58

不用

búyòng 。need not

59

集合

jíhé 。to gather

60

迟到

chídào 。be late

61

zhǎo 。to look for

62

哎呀

āiyā 。alas

63

wàng 。to forget

64

办公室

bàngōngshì 。office

65

bié 。don't

66

yòu 。right