Lesson 2 Flashcards Preview

Mandarin 上海大学 > Lesson 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 2 Deck (51):
1

咖啡

kāfēi 。coffee

2

课本

kèběn 。textbook

3

wèn 。 to a s k

4

回答

huídá 。to answer

5

dǒng 。to understand

6

hē 。to drink

7

hǎo 。good

8

duì 。correct

9

guì 。expensive

10

lèi 。be tired

11

máng 。busy

12

hěn 。very

13

de 。a structural particle

14

ma 。a modal particle

15

ne 。modal particle

16

你们

nǐ men 。you

17

我们

wǒmen 。we

18

他们

tāmen 。they

19

她们

tāmen 。they

20

哥哥

gēge 。elder brother

21

姐姐

jiějie 。elder sister

22

朋友

péngyou 。friend

23

词典

cídiǎn 。dictionary

24

hē 。to drink

25

máng 。busy

26

nán 。difficult

27

工作

gōngzuò 。work

28

谢谢

xièxiè 。thank you

29

再见

zàijiàn 。goodbye

30

dōu 。all, both

31

快乐

kuàile 。happy

32

好久不见

hǎo jiǔ bù jiàn 。long time, no see

33

还可以

hái kě yī 。just so-so

34

你们

nǐ men 。you

35

我们

wǒmen 。we

36

他们

tāmen 。they

37

她们

tāmen 。they

38

哥哥

gēge 。elder brother

39

姐姐

jiějie 。elder sister

40

朋友

péngyou 。friend

41

词典

cídiǎn 。dictionary

42

hē 。to drink

43

máng 。busy

44

nán 。difficult

45

工作

gōngzuò 。work

46

谢谢

xièxiè 。thank you

47

再见

zàijiàn 。goodbye

48

dōu 。all, both

49

快乐

kuàile 。happy

50

好久不见

hǎo jiǔ bù jiàn 。long time, no see

51

还可以

hái kě yī 。just so-so