Lesson 4 Flashcards Preview

Mandarin 上海大学 > Lesson 4 > Flashcards

Flashcards in Lesson 4 Deck (30):
1

zhè 。this

2

nà 。that

3

nǎ 。which

4

这儿

zhèr 。here

5

那里

nàli 。there

6

哪里

nǎli 。where

7

guó 。country

8

地方

dìfang 。place

9

宿舍

sùshè 。dormitory

10

教师

jiàoshì 。classroom

11

商店

shāngdiàn 。shop

12

办公室

bàn gōng shì 。office

13

公司

gōngsī 。company

14

知道

zhīdào 。to know

15

huí 。to return,to go back

16

zài 。to be at,in

17

qù 。to go

18

早饭

zǎofàn 。breakfast

19

午饭

wǔfàn 。lunch

20

晚饭

wǎnfàn 。dinner

21

面包

miànbāo 。bread

22

面条

miàntáo 。noodles

23

油条

yóutiáo 。fried dough sticks

24

饺子

jiǎozi 。dumpling

25

小笼包

xiǎolóngbāo 。little steamed dumpling

26

牛奶

niǔnǎi 。milk

27

豆浆

dòujiāng 。soya-been milk

28

cài 。dish,food

29

duō 。many,much

30

好吃

hǎochī 。delicious