Lesson 20 12/1/2016 Flashcards Preview

CWHR Chinese 2016 Weekly > Lesson 20 12/1/2016 > Flashcards

Flashcards in Lesson 20 12/1/2016 Deck (19)
1

跑步

Pǎobù - Run (12/01/2016)

2

瑜伽

Yújiā - Yoga (12/01/2016)

3

天天

Tiāntiān - Everyday (12/01/2016)

4

Zhōu - Week (12/01/2016)

5

Cì - times (12/01/2016)

6

Wa - Wow (12/01/2016)

7

晚饭

Wǎnfàn - Dinner (12/01/2016)

8

或者

Huòzhě - Or (12/01/2016)

9

Kàn - Look;watch (12/01/2016)

10

在家

Zàijiā - At home (12/01/2016)

11

出门

Chūmén - Go Out (12/01/2016)

12

跟。。。。(一起)

Gēn....(Yīqǐ) - together with…… (12/01/2016)

13

上班

Shàngbān - Go To Work / Office (12/01/2016)

14

上学

Shàngxué - Go To School (12/01/2016)

15

下班

Xiàbān - To get off work (12/01/2016)

16

这个

Zhège - This; This One (12/01/2016)

17

只是

Zhǐshì - Only;Merely;Just (12/01/2016)

18

放学

Fàngxué - School Is Over / After School (12/01/2016)

19

出去

Chūqù - Get Out/ Go Out (12/01/2016)