Lesson 18 11/17/2016 Flashcards Preview

CWHR Chinese 2016 Weekly > Lesson 18 11/17/2016 > Flashcards

Flashcards in Lesson 18 11/17/2016 Deck (28)
1

高兴

gāoxìng - happy (10/11/2016)

2

必须

Bìxū - must;have to (11/17/2016)

3

聊天儿

Liáotiānr - Chat (11/17/2016)

4

Zǒu - leave;go;walk (11/17/2016)

5

着急

Zhāojí - worry;feel anxious (11/17/2016)

6

Xiān - First (11/17/2016)

7

Wǎn - late (11/17/2016)

8

心情

Xīnqíng - Mood (11/17/2016)

9

回来

Huílái - come back (11/17/2016)

10

洗澡

Xǐzǎo - Take a bath (11/17/2016)

11

头疼

Tóuténg - Headache (11/17/2016)

12

Ma - modal particle, well (11/17/2016)

13

睡觉

Shuìjiào - go to bed (11/17/2016)

14

打电话

Dǎ diànhuà - Make a phone call (11/17/2016)

15

卫生间

Wèishēngjiān - Bathroom (11/17/2016)

16

散步

Sànbù - take a walk (11/17/2016)

17

Děi - have to (11/17/2016)

18

Dǒng - Understand (11/17/2016)

19

Gēn - And; with (11/17/2016)

20

那么

Nàme - Then (11/17 add so;such) (11/03/2016)

21

淋浴

Línyù - take a shower (11/17/2016)

22

Lǎo - Old (11/17/2016)

23

生气

Shēngqì - Angry; per google translate "Pissed Off" (11/17/2016)

24

然后

Ránhòu - Then (11/17/2016)

25

回家

Huí jiā - Go home (11/17/2016)

26

Hāi - Hi (11/17/2016)

27

Zǎo - Early (11/17/2016)

28

Gěi - for;to;give (11/17/2016)