Lesson 7 Flashcards Preview

CWHR Chinese 2016 Weekly > Lesson 7 > Flashcards

Flashcards in Lesson 7 Deck (25)
1

ah! - Particle showing affirmation

2

duì - Correct

3

对不起

duìbùqǐ - I am sorry

4

刚才

gāngcái - Just now

5

guò - Past - to pass

6

好的

hǎo de - Ok

7

可笑

kěxiào - Funny - ridiculous

8

可以

kěyǐ - can - may - might

9

没事

méishì - Nothing

10

没有

méiyǒu - Have not - absent

11

ō - Oh

12

时候

shíhòu - time - moment

13

xíng - All Right - OK

14

一会儿

yī huǐ r - For a while r

15

一点儿

yīdiǎn er - a little

16

yǒu - Have

17

有空

yǒu kòng - Available

18

有点儿

yǒudiǎn 'r - kind of - a bit

19

早饭

zǎofàn - breakfast

20

怎么了

zěnme le - what happened

21

不客气

bù kèqì - Don't Mention it - blunt

22

shì - matter;affair;event;thing

23

午饭

wǔfàn - lunch

24

长大

zhǎng dà - grow up

25

昨天

zuótiān - yesterday