Lesson 1 Flashcards Preview

CWHR Chinese 2016 Weekly > Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 1 Deck (32)
1

guì - expensive

2

hǎo - Fine - Good - Ok

3

jiào - named called - to call

4

李友

lǐ yǒu - Li You

5

名字

míngzì - first name

6

ne - Question particle -

7

qǐng - please

8

什么

shénme - what

9

王朋

wáng péng - Wang Peng (Name)

10

wèn - to ask

11

wǒ - I

12

小姐

xiǎojiě - Miss

13

xìng - Family Name

14

学生

xuéshēng - student

15

èr - two

16

huǒ - fire

17

jiǔ - nine

18

kǒu - mouth

19

liù - six

20

mù - wood

21

nǐ - you

22

sān - three

23

shān - mountain

24

shí - ten

25

shuǐ - water

26

sì - four

27

tǔ - earth

28

wǔ - Five

29

先生

xiānshēng - Mr

30

yī - one

31

zài - again

32

zài - At - in