Lesson 3 Flashcards Preview

CWHR Chinese 2016 Weekly > Lesson 3 > Flashcards

Flashcards in Lesson 3 Deck (11)
1

rén - people

2

纽约

niǔyuē - New York

3

ma - Question Particle

4

北京

běijīng - Beijing

5

yě - and also

6

美国

měiguó - United States

7

中国

zhōngguó - China

8

guó - Country

9

shì - to be - Yes

10

老师

lǎoshī - teacher

11

bù - Do not