Lesson 8 Flashcards Preview

CWHR Chinese 2016 Weekly > Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Deck (21)
1

出生

chūshēng - Born

2

德国

déguó - Germany

3

俄国

éguó - Russia

4

法国

fàguó - France

5

高兴

gāoxìng - happy

6

韩国

hánguó - Korea

7

hǎo - it is good

8

好久不见

hǎojiǔ bùjiàn - long time no see

9

没问题

méi wèntí - no problem

10

没关系

méiguānxì - It's ok - no problem

11

哪里

nǎlǐ - where

12

nǎo - angry

13

你多大了

nǐ duō dà le - How old are you

14

日本

rìběn - Japan

15

泰国

tàiguó - Thailand

16

问题

wèntí - problem

17

西班牙

xībānyá - Spain

18

熊猫

xióngmāo - panda

19

意大利

yìdàlì - Italy

20

印度

yìndù - India

21

yǔ - rain