Lesson 11 Flashcards Preview

CWHR Chinese 2016 Weekly > Lesson 11 > Flashcards

Flashcards in Lesson 11 Deck (60)
1

妈妈

māmā - mom

2

爸爸

bàba - dad

3

cái - Just; only

4

弟弟

dìdì - younger brother

5

独生子

dúshēngzǐ - an only son

6

父母

fùmǔ - parents

7

父亲

fùqīn - father

8

哥哥

gēgē - older brother

9

家人

jiārén - family member

10

姐姐

jiějiě - older sister

11

姐妹

jiěmèi - sisters

12

继父

jìfù - stepfather

13

继母

Jìmǔ - stepmother

14

姥姥

lǎolao - grandma

15

老爷

lǎoyé - grandpa

16

le - particle

17

liǎng - two

18

妹妹

mèimei - younger sister

19

母亲

mǔqīn - mother

20

奶奶

nǎinai - Grandmother (Fathers Side)

21

你们

nǐmen - You (to a group)

22

生父

shēngfù - birth father

23

生母

shēngmǔ - Birth Mother

24

外公

wàigōng - Grandfather (Mothers Side)

25

外婆

wàipó - Grandmother (Mothers Side)

26

兄弟

xiōngdì - Brothers

27

兄弟姐妹

xiōngdì jiěmèi - siblings

28

养父

yǎngfù - adoptive father

29

养母

Yǎngmǔ - adoptive mother

30

爷爷

yéyé - Grandfather (Fathers Side)

31

丈夫

zhàngfū - husband

32

老公

lǎogōng - husband

33

妻子

qīzi - wife

34

老婆

lǎopó - wife

35

太太

tàitài - wife

36

夫人

Fūrén - wife

37

男朋友

nán péngyǒu - boyfriend

38

女朋友

nǚ péngyǒu - girlfriend

39

孩子

háizi - child(ren)

40

男孩儿

nánhái ér - boy

41

女孩儿

nǚhái‘ér - girl

42

儿子

Érzi - son

43

孙子

Sūnzi - grandson

44

孙女

Sūnnǚ - granddaughter

45

外孙

Wàisūn - grandson

46

外孙女

Wàisūnnǚ - granddaughter

47

伯伯

Bóbo - uncle (father's older brother)

48

伯母

Bómǔ - aunt (father's older brother's wife)

49

叔叔

Shūshu - uncle (father's younger brother)

50

阿姨

Āyí - aunt (mother's sister)

51

舅舅

Jiùjiu - uncle (mother's brother)

52

姑姑

Gūgū - aunt(father's sister)

53

表哥

Biǎo gē - mother's older male cousin

54

表姐

biǎojiě - mother's older female cousin

55

表弟

biǎo dì - younger male cousin (mother's side)

56

表妹

biǎomèi - mother's younger female cousin

57

堂弟

táng dì - father's younger male cousin

58

堂哥

táng ge - father's older male cousin

59

堂姐

táng jie - father's older female cousin

60

堂妹

táng mèi - father's younger female cousin