Lesson 17 11/15/2016 Flashcards Preview

CWHR Chinese 2016 Weekly > Lesson 17 11/15/2016 > Flashcards

Flashcards in Lesson 17 11/15/2016 Deck (30)
1

Lèi - Tired (11/15/2016)

2

热的

Rè de - Hot things (11/15/2016)

3

Bìng - sick; become ill (11/15/2016)

4

但是

Dànshì - But (11/15/2016)

5

Rè - Heat (11/15/2016)

6

马马虎虎

Mǎmǎhǔhǔ - just so-so (11/15/2016)

7

Zhēn - really;truly;indeed (11/15/2016)

8

中餐馆

Zhōng cānguǎn - Chinese Restaurant (11/15/2016)

9

东西

Dōngxī - Thing (11/15/2016)

10

还是

háishì - or, still is (09/15/2016)

11

就是

Jiùshì - just;precisely;exactly; that is (11/15/2016)

12

Hē - Drink (11/15/2016)

13

觉得

Juédé - Feel;think (11/15/2016)

14

hǎo - it is good (10/11/2016)

15

Lěng - Cold (11/15/2016)

16

jiā - home; Family (09/01/2016)

17

还好

Hái hǎo - Not Bad… so-so (11/15/2016)

18

Jiù - as soon as; right after; at once; as early as (11/15/2016)

19

Ba - be used in the end of a sentence for suggestion or agreement …"well?..." (11/15/2016)

20

Bǎo - Full (11/15/2016)

21

Nà - That (10/25/2016)

22

老样子

Lǎo yàngzi - same as usual (11/15/2016)

23

好久不见

hǎojiǔ bùjiàn - long time no see (10/11/2016)

24

Kùn - sleepy (11/15/2016)

25

饿

È - Hungry (11/15/2016)

26

怎么啦

Zěnme la - What's going on? / What happened? (11/15/2016)

27

Kě - Thirsty (11/15/2016)

28

好吃

Hào chī - delicious;yummy (11/15/2016)

29

发烧

Fāshāo - Fever (11/15/2016)

30

最近

Zuìjìn - Recently (11/15/2016)