marknadsföring Flashcards Preview

religion > marknadsföring > Flashcards

Flashcards in marknadsföring Deck (101)
Loading flashcards...
1
Q

Vad innefattar begreppet affärsmannaskap?

A

det betyder att anpasssa sin affärside till marknaden

2
Q

Vilka fyra frågor bör en affärsidé ge svar på

A

‘’vilka behov ska vi tillfredställa’’? ‘’vilka har dessa behov’’? ‘’på vilket sätt ska vi tillfredställa dessa behov’’? ‘’vad behövs för att utföra arbetet bättre än konkurrenterna’’?

3
Q

Beskriv den fysiska kärnprodukten dammsugare

A

kärnprodukten skulle kunna vara en liten vikt och smal i form.

4
Q

Räkna upp tre tänkbara kringtjänster när man köper en dammsugare

A

T.ex. garanti, transporthjälp eller servicemöjligheter.

5
Q

Vad är metaprodukten i en dammsugare

A

metaprodukten är det lilla som är det essentiella i just denna dammsugare, det som skiljer sig från kärnprodukt delen.

6
Q

Vad är EFI förkortning av

A

Egenskaper, fördelar, innebörd.

7
Q

Varför gör man en EFI-analys

A

anledningen är till för att få ett klarare perspektiv på kundens perspektiv på produkten.

8
Q

Vilka stadier kan man urskilja i en produkts livscykel

A

Från introduktion till tillväxt, mognad, stagnation, och nedgångs stadiet.

9
Q

Vad kännetecknar de olika stadierna

A

Introduktion står för start och höga priser. Tillväxt för positiv uppgång, kontinuerlig uppgång. Mognad för en avslutad tillväxt, en upp och en nedgång, ‘’försäljningen ökar men i en avtagande takt’’. Stagnation för en tydlig nedgång av försäljning, företaget rasar. Nedgång står för en liten chans till att sälja men det lutar åt andra hållet, ‘’lönsamheten sjunker’’.

10
Q

Vilken är skillnaden mellan en producentvara och en konsumentvara

A

producent vara säljs till företag medans konsumentvara står för kund försäljning, en privat kund som är icke företagare köper.

11
Q

Vilken är skillnaden mellan en dagligvara och en sällanköpsvara

A

Skillnaden mellan orden är hur ofta kunden köper varan, skillnaden beror på antalet köp.

12
Q

Vilken är skillnaden mellan en förbrukningsvara och en kapitalvara?

A

samma här som 12 men skillnaden är ‘’rutinmässigt’’ och då en fördjupning görs på sikten av kapitalvara, varför företaget köper varan.

13
Q

Vad menas med kundsegment

A

segment står för de olika delarna i marknaden, hur många variabler företaget går på för kundens försäljning

14
Q

Varför delar ett företag in marknaden i segment

A

för att anpassa till kundens behov

15
Q
Ange ett exempel när det kan vara lämpligt att segmentera marknaden efter
geografiska faktorer
demografiska faktorer
psykografiska faktorer
livsstil
A

Geografiska faktorer står för t.ex. hur nära vi bor till ica eller coop, om coop är närmare så handlar jag där.
Livsstilsfaktorer står för t.ex. om man springer ofta och tillhör en klubb så handlar man från en affär för att en kompis handlade där, man vill matcha.
demografiska faktorer står för stadie i livet, en mamma köper barnvagn och barnkläder, men behovet är stort.
psykologiska faktorer står för dessa spontana påskmust köp vi gör för att det är gott, inte för att påsken är över. spontana köp är en sida av det. igenomtänka är den andra.

16
Q

Ange några segmenteringsfaktorer som är lämpliga att använda på företagsmarknader

A

det olika koncepten anges som verksamhet, branch och teknik’’, storlek och ekonomi’’ samt geografiska faktorer’’.

17
Q

Vad menas med en produkt?marknadsmatris

A

matrisen står för te.x. de olika tjänsterna en städerska skulle stå för.

18
Q

På vilket sätt används en produkt–marknadsmatris

A

anledningen till matrisen är för att marknadsföra de olika styrkorna som en städerska som städar, är möjliga

19
Q

Beskriv de olika faserna i en köpprocess

A

vid första steget letar vi efter det vi vill ha i tydliga steg, sedan bildar vi en uppfattning om t.ex. hur det skulle vara om vi hade den här produkten sedan i sista steget ingår kunden i köpbeslut, ska jag köpa den här eller inte?

20
Q

Vad menas med en inlärd köpprocess

A

sedan så finns det även den mer icke tänkta processen av köp, då man börjar med en uppfattning och slutar med ett köp.

21
Q

Vilka olika steg ingår i ett företags inköpsprocess?

A

kravspecifikation, anbud, jämföra anbuden, beställning, leverans och utvärdering.

22
Q

Vad menas med att köpa i rätt tid, just in time?

A

ust in time handlar om att vara så effektiv som möjligt på inköp för att exempelvis ha så lite ledtid som möjligt, vilket betyder att alltid ha fullt på utrymmet istället för dammet skall ta plats.

23
Q

Hur beräknas beställningspunkten

A

genom beställningspunkten= minimilager plus förbrukning under ledtiden

24
Q

Hur beräknas omsättningshastigheten

A

genom oms’ttmomgshastighet lika med årets varukostnad delat på genomsnittligt lager under året.

25
Q

Vad innefattar begreppet materialadministration?

A

ordet står för att ha koll på produkter, för flera olika produkter samt ‘’styra produktionen så att lagringstiden minskar’’.

26
Q

Vilka fördelar finns med en långsiktig relation till leverantören?

A

leverantören får en ökad trygghet och långsiktighet i sin verksamhet’’. Även så blir det enklare för båda parter och det ger ett ytterligare perspektiv på andra delar av verksamheten, tex den extra tiden.

27
Q

Nämn tre fall när leverantören har en stark position i förhållande till företaget

A

‘’leverantörens produkter utgör ett stort värde av slutprodukten, själv skulle kunna tillverka den färdiga slutprodukten, har andra större kunder.

28
Q

Vad menas med outsourcing?

A

’låter en leverantör utföra arbetet’’

29
Q

Vilka fördelar finns för ett företag att använda outsourcing?

A

också mera vitala delar av verksamheten. t.ex. utvecklingen av ett nytt produktprogram , kan läggas utanför det egna huset’’. Mer tid åt affärer då man kan vara upptagen med annat.

30
Q

innebär ‘’ att ett företag tar över ett tidigare eller senare led i produktionskedjan.

A

Vad menas med vertikal integration?

31
Q

Vad kan vara drivkraften bakom vertikal integration?

A

’en anledning kan vara att en leverantör vill få kontroll över hur de egna produkterna används i den slutgiltiga produktionen.

32
Q

Vad menas med ett virtuellt företag?

A

Det menas med att man slår ihop sig, och skapar endast ett perspektiv för kunden, man visar inköpspriserna men aldrig det man egentligen säljer för exempelvis.

33
Q

Beskriv den klassiska distributionskedjan

A

den går så här: producent till grossist till detaljist och slutlig till kund. vid andra fall så ser man skillnader då grossisten inte är medverkande och ytterligare exempel är även då detaljisten inte är medverkande.

34
Q

Vilka funktioner fyller mellanhänderna i distributionen?

A

Flera olika koncept: Förenklar hanteringen som står för att sälja citron saft ute på marknaden eftersom det är nära.
Lagra och transportera som står för att effektivisera samt att eller att ha det effektivt samt som det bokstavligt säger, att packa och att föra över. Att lagra står för att företagen oftast använder lager för varorna
Tillhandahålla sortiment står för att handla så mycket som möjligt från samma företag eftersom de simpla anledningarna som lättare inköp.
Ta risker som står för att för de negativa möjliga konsekvenserna ett företag kan uppleva från marknaden eller från annat håll som tjuvar.
Överföra information står för ‘’när ett företag säljer sina produkter direkt till konsumenten får man direkt feedback på vad kunderna tycker om produkterna och de eventuella bristerna som finns’’.

35
Q

Vilka fördelar finns det med att använda grossister?

A

Genom att inte vara medverkande i mellanleden så kan företagen hålla sina priser i schack utåt och inåt.

36
Q

Vad menas med intensiv distribution, selektiv distribution och exklusiv distribution?

A

intensiv betyder att man för sina produkter på en daglig basis, på så många platser som möjligt rättare sagt, selektiv står för en mer specifik försäljare, så som en glasögonkedja säljer glasögon samt sist så exklusiv som står för ‘’har företagen en image som kräver en viss typ av butiker, kan detta ytterligare begränsa vilka butiker som kan komma i fråga’’

37
Q

Vilka fördelar finns et med att sälja direkt till konsument?

A

’förutsättningarna för en sådan direktförsäljning ska vara lönsam för att marginalerna är goda och att försäljningen har förutsättningarna att bli tillräckligt stor’’.

38
Q

Hur påverkar näthandeln den klassiska distributionskedjan?

A

Näthandeln är väldigt stark, mäktig skulle man kunna beskriva det. ‘’m.fl. erbjuder sortiment som den traditionella handeln inte klarar av att erbjuda.

39
Q

När behöver ett företag se över sin distribution?

A

ett nystartat företaget exempelvis, när en ny produkt lanseras samt nytt företag inblandat.

40
Q

Vilket syfte har en konsumtions- och köpvanestudie

A

det innebär att djupdyka om kundens behov samt åsikt etc. om köpet och andra rörande punkter.

41
Q

Ge exempel på en frågeställning som ett företag vill ha besvarad med en attitydundersökning

A

i princip så handlar det om varför kunden köpte denna produkt

42
Q

Varför gör ett företag reklammätningar

A

För att undersöka kundens förståelse och alternativt kundens uppmärksamhet om reklam.

43
Q

Vad menas med en PDS-undersökning

A

4/5. Man använder detta för att få en förståelse om ens förbättrande, frågan vad finns det att förbättra skulle kunna besvaras med en PDS.’’Tillsammans med utvalda kunder vaskar man fram 100-tals möjliga problem med produkten och listar dem.

44
Q

Varför gör ett företag PDS-undersökningar

A

4/5. Man använder detta för att få en förståelse om ens förbättrande, frågan vad finns det att förbättra skulle kunna besvaras med en PDS.’’Tillsammans med utvalda kunder vaskar man fram 100-tals möjliga problem med produkten och listar dem.

45
Q

Vilken marknadsinformation behöver ett företag i de olika stadierna av en produkts livscykel

A

De olika kvalitativa behoven ett företag behöver är en hel del olika punkter, dessa gäller inom marknaden. Dessa punkter innebär från produkt, till pris, köpvanor etc.
Dessa olika frågeställningar är även kopplade med tester, undersökningar, studier.

46
Q

Vad menas med en skrivbordsundersökning

A

‘’innebär att man utnyttjar sådan information som redan finns färdig’’.

47
Q

Vilka fördelar finns det med en skrivbordsundersökning

A

. att man inte behöver göra en undersökning igen, att man tar det enkelt för sig och att en skrivbordsundersökning förhoppningsvis innehåller mycket data.

48
Q

Vilka olika steg ingår i en undersökningsplan för en fältundersökning

A

De olika handlingarna man utför är en problemanalys, man utför om informationsbehov, om urvalsmetod, om datainsamlingsmetod, om ‘’vilka frågor ska ställas’’? till ‘’vad blev resultatet och hur ska det presenteras?’’

49
Q

Vad menas med urvalsundersökning

A

att man kollar en del om tex. en produkt och åsikterna om den. Man vill veta om vad en liten del tycker om något.

50
Q

När är det lämpligt att göra en totalundersökning

A

Totalundersökning är i princip tvärtemot, då kollar man med alla kundernas åsikter.

51
Q

Vad är en målpopulation

A

Det är själva kategorin där total och urvalsundersökning faller in.

52
Q

Hur görs ett sannolikhetsurval

A

Genom att tex ‘’Namnen på personerna ‘’snurrar’’ runt i datorn innan de väljs ut’’. Alltså detta menas med att valen av tex. kund som blir undersökt är baserat på en slumpmässigt sätt. Det är baserat på att man inte ska ha en just bestämd person att fråga.

53
Q

Nämn en situation när det kan vara lämpligt att använda en på-stan-intervju

A

När man vill få reda mer på en eller ett perspektiv, detta handlar mer om att få veta om en persons åsikt eller princip.

54
Q

Hur påverkas en undersökning av ett stort bortfall

A

då det inte finns så många svar som man ville ha så tyder det på ett stort hål inom just den klungan då man ville ha svar.

55
Q

Nämn några orsaker till bortfall

A

om det är så att man stör sig på något så eller om man inte vill vara inblandad rätt ut sagt.

56
Q

Nämn några situationer när observationer är bra som metod

A

Inom affärer, inom konvent eller event. När man vill veta om antalet användare av gratis hår blåsare tex. situationer när man vill veta om antalet användare om en tjänst eller produkt etc

57
Q

Vilka styrkor och svagheter har följande undersökningsmetoder
enkät
personlig intervju
telefonintervju

A

att ha en enkät innebär en billig väg inom intervjuer men den värsta av alla.
att ha en personlig intervju innebär den mellersta med hög kvalite inom frågor och detta är ett väldigt effektivt sätt men då telefonintervju är den mellersta på pris raden så innebär även telefonintervju det mellersta inom effektivitet. De olika koncepten inom intervju är pris till frågor till effektivitet till kvalite inom frågor.

58
Q

Vilka är de tre vanligaste sätten att göra kvalitativa undersökningar

A

dessa innebär gruppdiskussioner, djupintervjuer samt projektiva tekniker.

59
Q

Vad menas med ett primärt mål

A

Att vara på ett konstant positivt plus inom marknaden ses som ett primärt mål.

60
Q

Ge exempel på ett primärt mål för ett företag

A

Hur mycket företaget tjänar

61
Q

Vad menas med ett sekundärt mål

A

Det är då en riktningen mot själva målet, tex genom att tjäna 10 kronor så behöver man en tandborste, så genom att fixa en tandborste.

62
Q

Ge exempel på ett sekundärt mål för ett företag

A

Det är då en riktningen mot själva målet, tex genom att tjäna 10 kronor så behöver man en tandborste, så genom att fixa en tandborste.

63
Q

Varför gör ett företag en marknadsplan

A

. För att få eller skapa svar på kärnfulla frågor. Inom dessa så kan det ingå bl.a ‘’vart vill vi’’? Man kollar på marknaden från ens position och dess sätt och förutsättningar.

64
Q

Vilka olika delmoment ingår i en marknadsplan

A

Bl.a ‘’granska, tänk, handla, följ upp och korrigera’’. En form av djup analys och handling.

65
Q

Vad menas med ett mätbart mål

A

, detta eller ingetBl.a ‘’granska, tänk, handla, följ upp och korrigera’’. En form av djup analys och handling.

66
Q

Ge exempel på ett mätbart mål

A

Detta eller inget Bl.a ‘’granska, tänk, handla, följ upp och korrigera’’. En form av djup analys och handling.

67
Q

Utforma ett kvalitativt mål

A

om jag sålde äpplen så skulle det kunna vara att förbättra köttet av äpplet, till en viss grad för ökad kundnöjdhet.

68
Q

Vad menas med en strategi

A

Det handlar om att förstå pelarna som företagets taktik inom marknaden lutar på, självklart inom marknadsföring då.

69
Q

Vad har en marknadsförare för glädje av strategier

A

Det finns 3 olika koncept en marknadsförare kan arbeta med, dessa innebär mot andra konkurrenter, hur en kund upplever produkten eller tjänsten och hur en tjänst skall upplevas som när man ser den, på ett marknadsfört sett som en reklam reaktion.

70
Q

Beskriv de olika konkurrensstrategierna enligt Michael Porter

A

Den första handlar om pris, genom att ha lägsta och bäst pris så vinner man kunden och dessa sträcker sig så långt som att kunna skapa en billig produkt.

b. Handlar om att ha övertag eller finess inom ett område som inte något annat företag har, att bevisa en positiv effekt inom olika effekter och som står ut. Återigen något som fångar kundens öga.
c. Handlar om a eller b eller båda och kan beskrivas som en specifik del av affärer, ungefär som att man blandar in segment till det och har en koncentration där, som att endast sälja till de gamla.

71
Q

Vad menas med positionering

A

Det handlar om hur kunden upplever produkten t.ex. i en affär när kunden är och shoppar.

72
Q

Varför är det viktigt att vara först när man ska positionera sig

A

Det handlar om att man som person reagerar på någon eller något som är först, det kan vara häpnadsväckande eller fångande och det räcker för företaget.

73
Q

På vilket sätt underlättar ett starkt varumärke marknadsföringen

A

Inom tidsperspektiv och med en position så vet kunden vad den får för köpet, under en längre tid är kunden väldigt lönsam och det kan till och med vara så att kunden inte behöver se reklamen igen om företaget, kunden vet vart företaget står.8. Dessa koncept är eller skulle kunna vara en garanti för kunden, en reflekterande respons från företag till kund som en sportbil för en som vill köra sportbil och till sist privilegiet av att köra en sportbil ute på stan, blickarna man får är på köpet!

74
Q

Ange några faktorer som är viktiga för att man ska kunna bygga ett starkt varumärke

A

Dessa koncept är eller skulle kunna vara en garanti för kunden, en reflekterande respons från företag till kund som en sportbil för en som vill köra sportbil och till sist privilegiet av att köra en sportbil ute på stan, blickarna man får är på köpet!

75
Q

Varför är det viktigt med varumärken idag jämfört med tidigare

A

Eftersom marknaden expanderas och personer skall veta vilket märke dess produkt är ifrån.

76
Q

Vilka fyra faktorer gör att ett varumärke blir ett starkt varumärke

A

Det finns flera olika punkter för detta och dessa innebär hur omtalat varumärket är, hur kunden tänker om varumärket, hur kunden tror på varumärket, hur produkten är i förhållande jämfört med andra.

77
Q

Vilka tre steg ingår i ett arbete med att bygga ett varumärke

A

Dessa innebär bl.a. hur man vill bli sedd inom ett tidsperspektiv, hur det ‘’innersta’’ skall bli uppfattat av kunden, som mcdonalds t.ex. snabb mat, snabb service, men t.ex. personal principer som att alltid sätta kunden i första hand. Till sist göra ett paket av dessa punkter till ett komplett paket, för att sedan sälja hela paketet.

78
Q

Ge tre exempel på externa aktiviteter för att bygga ett varumärke

A

Olika företag har olika pelare för externt varumärke, dessa skiftar från företag till företag men inom dessa pelare ingår så som volvo, då deras fokus kan vara ‘’produkterna, säljarna och servicekåren och då kallar man detta kategori av koncentration kontaktytor.

79
Q

Ge tre exempel på interna aktiviteter för att bygga ett varumärke

A

Samm här men dessa skiljer sig då företag jobbar mer med kunskap, tävlingar och så långt som ‘’storytelling’’.

80
Q

Vad är en varumärkeshiearki

A

Det står för typer av indelningar, då man skulle kunna se det som hela delen av företaget i första delen sedan de mindre uppdelade delarna längre ner i hierarkin.

81
Q

Vad menas med extern respektive intern marknadsföring?

A

kan sees som ytlig marknadsföring som reklam personlig fölrsjälning , butikaktiviteter och internet aktiviteter. internmariknadsföring kan ses som interutbildningar, intern information, kick offs, sådant som boosta personal

82
Q

Vilka är de fyra klassiska konkurrensmedlen som alla börjar på bokstaven P

A

produikt, pris, plats och påverkan

83
Q

Vilka tre delar brukar man dela upp produkten i?

A

kärn, kring och meta produkt

84
Q

Vad menas med corporate image?

A

det handlar om kärnvärden, som att bevara miljön, moraliskt bevarande, det är corp image

85
Q

Vilka tre faktorer avgör prissättningen i praktiken?

A

känslighets analys, konkurrentanalys och kostnadsanalys

86
Q

På vilka sätt skiljer sig relationsmarknadsföring från massmarknadsföring

A

vid massmarknadsfölring stpr produkten i centrum meda relations mmarknadsflring har kundrelationen i centrum

87
Q

Nämn några sätt för ett företag att knyta kunderna till sig

A

bygga upp en kunddatabas, föja upp köpet omedelbart, använda nya tekniker för att skapa dialog med kunderna, starta kundklubbar etc

88
Q

Nämn några sätt att lugna osäkra kunder

A

följa upp försäljningen, skapa en vi känsla, rikta annonserna till dem som redan köpt företagets produkteer,

89
Q

Nämn några sätt att få en missnöjd kund positiv

A

hantera reklamationer med stor noggrannhet, se till att kuinden inte behöver återkomma med klagomål

90
Q

Ge exempel på en vara som säljs på en massmarknad respektive på en fåtalsmarknad

A

sportskor, men olika typer då beroende på efterfrågan

91
Q

Vid marknadsföring på en massmarknad är positionering, varumärke och distribution viktiga inslag. Förklara varför

A

eftersom massmarknaden har en typisk kvalite, snabba samtal med kunder, eftersom den är till god hjälp, ett bra varumärke då, och även att det finns tillgängligt

92
Q

Ge exempel på servicetjänster och kunskapstjänster

A

kunskapstjänstn handlar om att kunden har stor påverkan på slutprodukt på endast fåtalsmarknader samt servicetjänst, är tex att växla pengar till en annan valuta

93
Q

Varför är det viktigt med bra kontaktnät när man säljer tjänster på en fåtalsmarknad?

A

EFtersom relationsmarknadsföring är en fakta man kan se upp till och då försäljning oftast är one-to one

94
Q

Man hör ofta uttrycket att kunden är den bästa säljaren . Förklara vad som menas

A

eftersom kunden kan rekomendera tjänsten vidare

95
Q

Varför behövs ofta interna marknadsföring för att den externa ska fungera

A

eftersom personalen är påverkande, det är nykeln till exempel försäljning

96
Q

Ge exempel på en tjänst som säljs på en massmarknad

A

som att byta pengar, återigen

97
Q

Förklara varför profileringen av en butik är viktig vid marknadsföringen

A

det handlar om att ha en viss kvalite för butiken,

98
Q

Varför är intern marknadsföring viktig i en butik?

A

så att kunder skall få veta det säljarna vet tex. att veta förväntningar som säljare är också viktigt

99
Q

Vilken nytta har en butik av en kundklubb?

A

en starkare relation

100
Q

I slutet av 1860-talet tillhörde Sverige de fattigaste länderna i Europa. Hundra år senare var vi ett av världens rikaste länder. Nämn en av de viktigaste förklaringarna till denna succé.

A

Man säger att Sverige har involverad inom marknaden och genom denna väg så har man nått till en positiv sida för sverige inom marknaden. Det som är en av de viktigaste punkterna för Sveriges ekonomi historia är dess arbete som har varit överflödigt utåt, då vi har sålt massor genom tiderna. Man nämner även att Sverige export har fördubblats med tiden, importen har förändrats inom siffrorna och siffrorna går till 100 heliga procent, vilket succe. Man konstaterar att med en fortsatt succe inom marknaden så har man bidragit med massa positiva delar, framförallt intressanta tjänster och varor för köpare. Man vet även om den tekniska utvecklingens påverkan, dess påverkan har lett till en ökad rullians inom marknaden, t.o.m på ett internationellt plan. Med tanke på möjligheten av att skapa ett dotterbolag så har man även skapat en succe inom marknaden. Med tanke på den positiva ökningen för Sverige så kan man anta att Sverige har lyckats med flera olika delar, vilket innebär prissättning, distributionsmönster, kommunikationskoncept, marknadsföring, medier, kunskap, frågor. Man säger även att Sverige är uppmärksamma på andra kulturer vilket har fört ett intresse för båda delarna inom marknaden. Det sägs även vara en grundliga pelare inom vissa parametrar att ha en personlig eller vänlig relation, vilket Sverige har bevisat positiv erfarenheter av. Man är även Miljömedveten vilket har skapat en efterfrågan av användning av produkterna vilket i sin tur, återigen har lett till en positiv skillnad inom Sveriges ekonomi historia. Här måste man lägga vikten på dess anpassning Sverige har inom utvecklingen, inom förändringar på flera olika plan. För att inte nyansera detta till en maximal vikt så fortsätter Sverige med härliga miljöer inom arbete, en säker miljö för arbete, en fortsatt icke kriminell bakgrund inom synen av affärer, och inte det minsta med en positiv och proaktiv samt ett förberedande arbete för samhällsproblem. Man har gått så långt inom Sveriges succe till att kunna påpeka att Sverige står för ett sanningsenligt arbete.

101
Q

Globaliseringen förbättrar livet för människor men skapar också problem. Vilka problem då?

A

Det man säger inom dessa parametrar är just om ökad kriminalitet, demokratiproblem, mänskliga rättigheter, trafficking, knarkhandel, miljöproblem, barnarbetskraft, lönedumpning, arbetsvillkor, marknadsföring inom u-länder, till diskriminering etc etc. Det har gått så långt som avgång för företag,