marknadsföring Flashcards Preview

religion > marknadsföring > Flashcards

Flashcards in marknadsföring Deck (101)
Loading flashcards...
1

Vad innefattar begreppet affärsmannaskap?

det betyder att anpasssa sin affärside till marknaden

2

Vilka fyra frågor bör en affärsidé ge svar på

‘’vilka behov ska vi tillfredställa’’? ‘’vilka har dessa behov’’? ‘’på vilket sätt ska vi tillfredställa dessa behov’’? ‘’vad behövs för att utföra arbetet bättre än konkurrenterna’’?

3

Beskriv den fysiska kärnprodukten dammsugare

kärnprodukten skulle kunna vara en liten vikt och smal i form.

4

Räkna upp tre tänkbara kringtjänster när man köper en dammsugare

T.ex. garanti, transporthjälp eller servicemöjligheter.

5

Vad är metaprodukten i en dammsugare

metaprodukten är det lilla som är det essentiella i just denna dammsugare, det som skiljer sig från kärnprodukt delen.

6

Vad är EFI förkortning av

Egenskaper, fördelar, innebörd.

7

Varför gör man en EFI-analys

anledningen är till för att få ett klarare perspektiv på kundens perspektiv på produkten.

8

Vilka stadier kan man urskilja i en produkts livscykel

Från introduktion till tillväxt, mognad, stagnation, och nedgångs stadiet.

9

Vad kännetecknar de olika stadierna

Introduktion står för start och höga priser. Tillväxt för positiv uppgång, kontinuerlig uppgång. Mognad för en avslutad tillväxt, en upp och en nedgång, ‘’försäljningen ökar men i en avtagande takt’’. Stagnation för en tydlig nedgång av försäljning, företaget rasar. Nedgång står för en liten chans till att sälja men det lutar åt andra hållet, ‘’lönsamheten sjunker’’.

10

Vilken är skillnaden mellan en producentvara och en konsumentvara

producent vara säljs till företag medans konsumentvara står för kund försäljning, en privat kund som är icke företagare köper.

11

Vilken är skillnaden mellan en dagligvara och en sällanköpsvara

Skillnaden mellan orden är hur ofta kunden köper varan, skillnaden beror på antalet köp.

12

Vilken är skillnaden mellan en förbrukningsvara och en kapitalvara?

samma här som 12 men skillnaden är ‘’rutinmässigt’’ och då en fördjupning görs på sikten av kapitalvara, varför företaget köper varan.

13

Vad menas med kundsegment

segment står för de olika delarna i marknaden, hur många variabler företaget går på för kundens försäljning

14

Varför delar ett företag in marknaden i segment

för att anpassa till kundens behov

15

Ange ett exempel när det kan vara lämpligt att segmentera marknaden efter
geografiska faktorer
demografiska faktorer
psykografiska faktorer
livsstil

Geografiska faktorer står för t.ex. hur nära vi bor till ica eller coop, om coop är närmare så handlar jag där.
Livsstilsfaktorer står för t.ex. om man springer ofta och tillhör en klubb så handlar man från en affär för att en kompis handlade där, man vill matcha.
demografiska faktorer står för stadie i livet, en mamma köper barnvagn och barnkläder, men behovet är stort.
psykologiska faktorer står för dessa spontana påskmust köp vi gör för att det är gott, inte för att påsken är över. spontana köp är en sida av det. igenomtänka är den andra.

16

Ange några segmenteringsfaktorer som är lämpliga att använda på företagsmarknader

det olika koncepten anges som verksamhet, branch och teknik’’, storlek och ekonomi’’ samt geografiska faktorer’’.

17

Vad menas med en produkt?marknadsmatris

matrisen står för te.x. de olika tjänsterna en städerska skulle stå för.

18

På vilket sätt används en produkt--marknadsmatris

anledningen till matrisen är för att marknadsföra de olika styrkorna som en städerska som städar, är möjliga

19

Beskriv de olika faserna i en köpprocess

vid första steget letar vi efter det vi vill ha i tydliga steg, sedan bildar vi en uppfattning om t.ex. hur det skulle vara om vi hade den här produkten sedan i sista steget ingår kunden i köpbeslut, ska jag köpa den här eller inte?

20

Vad menas med en inlärd köpprocess

sedan så finns det även den mer icke tänkta processen av köp, då man börjar med en uppfattning och slutar med ett köp.

21

Vilka olika steg ingår i ett företags inköpsprocess?

kravspecifikation, anbud, jämföra anbuden, beställning, leverans och utvärdering.

22

Vad menas med att köpa i rätt tid, just in time?

ust in time handlar om att vara så effektiv som möjligt på inköp för att exempelvis ha så lite ledtid som möjligt, vilket betyder att alltid ha fullt på utrymmet istället för dammet skall ta plats.

23

Hur beräknas beställningspunkten

genom beställningspunkten= minimilager plus förbrukning under ledtiden

24

Hur beräknas omsättningshastigheten

genom oms’ttmomgshastighet lika med årets varukostnad delat på genomsnittligt lager under året.

25

Vad innefattar begreppet materialadministration?

ordet står för att ha koll på produkter, för flera olika produkter samt ‘’styra produktionen så att lagringstiden minskar’’.

26

Vilka fördelar finns med en långsiktig relation till leverantören?

leverantören får en ökad trygghet och långsiktighet i sin verksamhet’’. Även så blir det enklare för båda parter och det ger ett ytterligare perspektiv på andra delar av verksamheten, tex den extra tiden.

27

Nämn tre fall när leverantören har en stark position i förhållande till företaget

‘’leverantörens produkter utgör ett stort värde av slutprodukten, själv skulle kunna tillverka den färdiga slutprodukten, har andra större kunder.

28

Vad menas med outsourcing?

’låter en leverantör utföra arbetet’’

29

Vilka fördelar finns för ett företag att använda outsourcing?

också mera vitala delar av verksamheten. t.ex. utvecklingen av ett nytt produktprogram , kan läggas utanför det egna huset’’. Mer tid åt affärer då man kan vara upptagen med annat.

30

innebär ‘’ att ett företag tar över ett tidigare eller senare led i produktionskedjan.

Vad menas med vertikal integration?