Master List Categories Flashcards Preview

Materia Medica III > Master List Categories > Flashcards

Flashcards in Master List Categories Deck (30)
Loading flashcards...
1

What are the herbs that dispel wind damp, expel cold?

1. Cao wU (Processed Wild Aconite)

2. Mu Gua (Chinese Quince Fruit)

3. Lu Lu Tong (Sweetgum Fruit)

4. Shen Jin Cao (Ground Pine, Common Clubmoss)

Cumulus

5. Chuan Wu (Processed Sichuan Aconite)

6. Wei Ling Xian (Chinese Clematis Root)

7. Du huo (Pubescent Angelica Root)

Chawed

8. Hai Feng Teng (Kadsura Pepper Stem)

9. Bai hua she (Agkistrodon/Bungarus snake)

10. Wu shao she (Zaocys, Black Striped Snake)

2

What are the four extras, not on the master list, for herbs that dispel wind-damp, expel cold?

Hu Gu (Tiger Bone)

 

Song Jie (Knotty Pine Wood)

Can Sha (Silkworm feces)

Ma Qian Zi (Nux Vomica Seed)

Scam

(three of these are obsolete substances)

3

What are the master list herbs that dispel wind damp, clear heat?

SLiM

Sang Zhi (Mulberry twig)

Luo Shi Teng (Star Jasmine Stem)

Mu Fang Ji (Stephania root)

Quicks

Qin Jiao (Gentiania Macrophylla root)

Xi Xian Cao (Siegesbeckia)

High Tea

Hai Tong Pi (Coral Bean Bark)

4

What is the one extra herb (not in master list) in the herbs that dispel wind damp, clear heat category?

Si Gua Luo (Loofah, Dried skeleton of vegetable spongue)

5

What are the herbs that dispel wind damp, strengthen bones?

Wicks

Wu Jia Pi (Acanthopanax)

Qian Nian Jian (Homalomena)

Sang Ji Sheng (Mulberry Mistletoe)

 

6

What are the master list herbs that resolve dampness?

Hope I can pay you

1. Huo Xiang (Patchouli)

2. Cang Zhu (Atractylodes)

3. Pei Lan (Eupatorium)

Hope mom buys double sow paradise

4. Hou Po (Magnolia Bark)

5. Bai Dou Kou (Round Cardamom)

6. Cao Guo (Tsaoko fruit)

7. Cao Dou Kou (Alpinia katsumadai)

8. Sha Ren (Grains of Paradise)

 

 

7

What are the master list herbs that eliminate dampness, relieve edema?

Dong Wax Fooling Poly BansheeZ, yir tearZ rise

1. Dong Gua Pi/Ren (Wax Gourd Seeds/Peel)

2. Fu Ling (Poria)

3. Zhu Ling (Polyporus)

4. Ban Bian Lian (Lobelia)

5. Che Qian Zi (Plantago Seeds)

6. Yi Yi Ren (Seeds of Job's Tears)

7. Ze Xie (Water plantain rhizome)

 

 

8

What are the extras for herbs that remove water, relieve edema?

Du Eu luB Mi? Do you love me?

Chi Xiao Dou (Aduki bean)\

Zi Qi (Euphorbia)

Hu Lu Ba (Fenugreek seed)

Yu Mi Xu (Corn Silk)

 

 

9

What are the 13 herbs that remove water, relieve dysuria?

Bismuth

Bian Xu (Polygonum Knotweed)

Shi Wei (Pyrrosia leaves)

Mu Tong (Akebia Caulis)

Tong Cao (Rice Paper Pith)

Hua shi (Talcum)

 

Bdellium

Bei Xie (Fish poison yam rhizome)

Deng Xin Cao (Bullrush pith, lamp wick herb)

Lian Qian Cao (Glechoma)

Jin Qian Cao (Lysimachia, Golden Coin grass)

Hai Jin Sha (Lygodium, climbing fern spore)

 

Donkey DQ

Dong Kui Zi (Musk Mallow seed)

Di Fu Zi (Broom Cypress)

Qu Mai (aerial part of fringed pink)

 

10

What are the two main herbs that relieve jaundice?

Yin Chen Hao (Artimesia)

Hu Zhang (Bushy Knotwood Rhizome)

11

What are the two extras (not master list) for herbs that eliminate dampness, relieve jaundice?

Di Er Cao (Japanese St. John's Wort)

Chui Pen Cao (Hanging or Stringy Stonecrop)

12

What are the 11 master list herbs that tonify Qi?

Bastardy

Bai Zhu (Atractylodes)

Shan Yao (Chinese yam)

Tai Zi Shen (Pseudostellaria)

Ren Shen (Ginseng)

Da Zao (Jujube)

Yi Tang (Barley Malt)

 

Dagoba

Dang Shen (Codonopsis)

Huang Qi (Astragalus)

Gan Cao (Licorice)

Bai Bian Dou (Hyacinth bean)

Xi Yang Shen (American Ginseng)

13

What are the 8 master list herbs that Tonify Blood?

Bodiless (Bod-he-less)

Bai Shao (White Peony Root)

Dang Gui (Angelica root)

He Shou Wu (Polygonum)

Long Yan Rou (Longan fruit)

E Jiao (donkey hide gelatin)

Sang Shen (Mulberry fruit)

Shu di Huang (cooked Rehmannia)

Zi He Che (human placenta)

14

What are the 18 master list herbs that Tonify Yang?

Hydrolytes (formed from hydrolysis)

1. Hu Tao Ren (walnut)

2. Yin Yang Huo (epimedium)

3. Du Zhong (eucommia bark)

4. Rou Cong Rong (broomrape, cistanche)

5. Lu Rong (deer antler velvet)

6. Yi Zhi Ren (black cardamom)

7. Tu Si Zi (dodder seed)

8. Sha Yuan Ji Li (astragalus seed)

 

Suboxide

9. Suo Yang (cynamorium)

10. Ba Ji Tian (Morinda root)

11. Xian Mao (golden-eye grass rhizome)

12. Dong Chong Xia Cao (cordyceps)

 

Triple G X Tease

13. Gu Sui Bu (drynaria rhizome)

14. Gou Ji (cibot rhizome)

15. Ge Jie (gecko)

16. Xu Duan (teasel root)

 

ZZ

17. Jiu Cai Zi (leek seed, allium)

18. Bu Gu Zhi (psoralea)

15

What are the four extra herbs not in the master list for herbs that tonify yang?

  1. Hu Lu Ba (Fenugreek seed)
  2. Yang Qi Shi (Actinolitum)
  3. Hai Ma (sea horse)
  4. Hai Gou Shen (testes and penis of seal)

16

What are the 12 master list herbs that Tonify Yin?

Nystagmus

1. Nu Zhen Zi (Privet fruit, Ligustrum)

2. Yu Zhu (fragrant Solomon's seal)

3. Sha Shen (Adenophora, Glehnia)

4. Tian Men Dong (Chinese Asparagus tuber)

5. Gui Ban (fresh water turtle shell)

6. Mai Men Dong (Ophiopogon tuber)

7. Shi Hu (Dendrobium)

 

Hoo-haa baby

8. Huang Jing (Solomon's seal rhizome)

9. Han Lian Cao (Ecliptae, Field lotus)

10. Bai He (Lily Bulb)

11. Bie Jia (soft shelled turtle shell)

Goji berry!!

12. Gou Qi Zi (Chinese wolfberry)

17

Large category: Herbs that Astringe

Subcategory: Herbs that consolidate the surface

Name the 3 herbs

1. Ma Huang Gen (Ephedra root)

2. Fu Xiao Mai (Light wheat grain)

 

Other:

Nuo Dao Gen Xu (glutinous rice root)

18

Name the 6 master list herbs that consolidate the lung and large intestine?

(larger category of Herbs that Astringe)

Howler

1. He Zi (Myrobalan fruit, Terminalia Chebula)

2. Wu Wei Zi (Schisandra fruit)

3. Lian Zi (Lotus seed)

4. Rou Dou Kou (Nutmeg, Myristica)

5. Chi Shi Zhi (halyosite, kaolin)

6. Wu Mei (Mume fruit)

19

What are the three other herbs that consolidate the lung and large intestine?

  1. Wu Bei Zi (Gallnut of Chinese sumac)
  2. Ying Su Ke (Opium poppy husk)
  3. Yu Yu Liang (Limonite)

20

What are the 6 master list herbs that Consolidate the Kidneys, Arrest Essence?

(larger category Herbs that Astringe)

Squash

1. Shan Zhu Yu (cornelian cherry)

2. Qian Shi (Euryale seeds)

3. Sang Piao Xiao (Mantis egg case)

4. Hai Piao Xiao (Cuttlefish bone)

R&R

5. Jin Ying Zi (Cherokee Rosehip)

6. Fu Pen Zi (Chinese Raspberry)

21

What are the three extra herbs in the Consolidate the Kidney, Arrest Essence category?

  1. Bai Guo (Ginkgo nut)
  2. Chun Pi (bark of Ailanthus)
  3. Shi Liu Pi (Pomegranate husk)

22

What are the 5 master list herbs that anchor the spirit, calm the mind?

(largery category: Herbs that Calm the Mind)

Bonus 3 extras?

1. Zhen Zu (Mu) (Mother of Pearl)

Holmium (element 67, magnetic)

Holmic (containing holmium)

2. Hu Po (Amber)

3. Long Gu (Mammal bones)

4. Mu Li (Oyster shell)

5. Ci Shi (Magnetite)

Extras:

1. Zhu Sha (Cinnabar, mercury sulfide mineral HgS)

2. Dai Zhe Shi (Hematite, iron oxide Fe2O3 )

3. Shen Tie Luo (Iron filings)

23

What are the 5 master list herbs that nourish the heart, calm the mind?

(larger category: Herbs that Calm the Mind)

Shy, Bye

1. Suan Zao Ren (sour Jujube seed)

2. He Huan Hua/Pi (Mimosa flower, bark)

3. Yuan Zhi (Senega root, Polygala)

 

4. Bai Zi Ren (Arborvitae, Biota seed)

5. Ye Jiao Teng (Fleeceflower vine, Polygonum)

 

24

What are the 4 herbs that cool the liver, extinguish wind?

GAAH - anger

Gambir vine - Gou Teng

Antelope horn - Ling Yang Jiao

Abalone shell - Shi Jue Ming

Hematite - Dai Zhe Shi

25

What are the 6 herbs that dispel wind, stop convulsions?

Think of all the insects...

Earthworm - Di Long

Centipede - Wu Gong

Scorpion - Qian Xie

Silkworm - Bai Jiang Can

Bai Ji Li - Caltrop, Puncture Vine

Tian Ma - Gastrodia

26

What are the 6 herbs that Open the Orifices?

Clues...Three Xiang, Three S's from pinyin and three B's from english side... 

An Xi Xiang - Benzoin

Niu Huang - Bezoar

Bing Pian - Borneol

Su He Xiang - Rose Maloe, styrax

She Xiang - Musk from deer

Shi Chiang Pu - Acorus, Sweetflag rhizome

 

27

What are the 6 herbs that Resolve Food Stagnation?

Think of a stew with bread and tea...

Ji Nei Jin - Chicken Gizzard

Lai Fu Zi - Radish seed

Mai Ya - Barley sproud

Gu Ya - Rice sprout

Shen Qu - Leavened fermented microzyme bread

Shan Zha - Hawthorn

28

What are the 7 herbs that Expel Parasites?

Rangoon Creeper Seed - Shi Jun Zi

Pumpkin Seed - Nan Gua Zi

Pomegranate root/peel - Shi Liu Gen/Pi

Melia Root/Bark - Ku Lian Gen/Pi

Garlic Bulb - Da Suan

Dryopteris root - Guan Zhong

Betel Nut - Bing Lang

29

30