Nerka Flashcards Preview

Diagno > Nerka > Flashcards

Flashcards in Nerka Deck (25)
Loading flashcards...
1

IgA i mukoproteiny w moczu

Białkomocz wydzielniczy (sekrecyjny) - sekrecja białka przez dalsze odcinki
dróg moczowych (zakażenia, nowotwory)
Giełda: błona śluzowa cewki moczowej?

2

Badanie osadu moczu do czego może służyć

Badanie pomocnicze w określeniu przyczyny choroby nerek (np. W AKI lub w początkowych stadiach PChN)
Ocena aktywności choroby PChN
Ocena uszkodzenia nerek

3

Albumina w moczu

Białkomocz selektywny

4

Ig w moczu

Białkomocz nieselektywny

5

Diagnostyka AKI

wzrost stężenia kreatyniny w surowicy SCr > 0,3 mg/dl (26,5 umol/l) w ciągu 48h
min. 1,5-krotny wzrost SCr w ciągu 7 dni
diureza < 0,5 ml/kg/h trwająca przez 6h
Giełda: godzinowa diureza, st. kreatyniny

6

Diagnostyka PChN

GFR, albuminuria, badanie osadu moczu

7

Idealna substancja na podstawie której zmierzymy klirens

ulega całkowitej filtracji kłębuszkowej, nie ulega resorpcji i sekrecji

8

Zmiany klirensu endogennej kreatyniny jakie są:

CI = (U*V)/P
U - st. kreatyniny w moczu
V - obj. moczu
P - st kreatyniny w moczu
rośnie gdy rośnie objętość moczu i stężenie kreatyninym w moczu, maleje gdy rośnie stężenie kreatyniny w surowicy
maleje gdy maleje obj moczu i jej stęż w moczu, rośnie gdy maleje jej stęż w surowicy

9

Ropomocz

mocz zawierający leukocyty oraz drobnoustroje w takiej ilości, że powodują zmianę barwy, zmętnienie i specyficzny zapach

10

Ropomocz jałowy

Giełda: brak wzrostu bakterii na typowych pożywkach
Wiki: istnienie zakażenia układu moczowego w przebiegu:
gruźlicy, śródmiąższowego zapalenia nerek
zakażenia:
bakteriami beztlenowymi
grzybami
wirusami
rzęsistkiem pochwowym

11

Ocena moczu

giełda: KZN
ale nie ogarniam o co chodziło w tym pytaniu

12

Glukozuria

przekroczenie tmax (180 mg/dl) (progu nerkowego)
tubulopatie proksymalne i wtedy normo/hipo glikemia

13

GFR

pozwala ocenic PChN
podstawowy wyznacznik czynności nerek

14

Niepełna dobowa zbiórka moczu a wynik klirensu kreatyniny jak się zmieni

Zaniży wynik

15

Cewki dystalne nefronu odpowidają za

wydzielanie H+ w postaci NH4+
wydzielanie H+ w postaci H2PO4-
odtwarzanie HCO3-

16

Aby określić GFR złotym standardem jest

Klirens endogennej kreatyniny – w Polsce jest klinicznym złotym standardem -> to z prezki
Z giełdy: Klirens inuliny - ale na prezce mamy, że to przede wszystkim w badaniach naukowych

17

Zjawisko przeszacowania GFR obliczanego na podstawie klirensu endogennej kreatyniny wynika z:

Kanalikowego wydzielania
+ Nieprawidłowo przeprowadzona zbiórka moczu
W fizjologii: 90% kreatyniny jest filtrowane w kłębuszku nerkowym, 10% ulega wydzielaniu kanalikowemu do moczu
W niewydolności nerek; 50% kreatyniny jest filtrowane i 50% kreatyniny ulega wydzielaniu kanalikowemu do moczu

18

Dodatkowym czynnikiem do oceny niewydolności nerek i stopnia ich uszkodzenia oprócz GFR jest

Albuminuria

19

Do oceny AKI

NGAL w moczu
Marker wczesnego Uszkodzenia nerek - pojawia się 2-12h po uszkodzeniu, kreatynina dopiero po 48h

20

Co pogarsza rokowanie PChN

GFR i albuminuria odzwierciedlą ryzyko progresji PChN

21

PChN rozpoznaje się

Jedno z tych:
Albuminuria (ACR ≥ 30 mg/g)
Nieprawidłowości osadu moczu
Nieprawidłowości elektrolitowe i spowodowane uszkodzeniem kanalików nerkowych
Wywołane lub histologicznie wykryte nieprawidłowości
Nieprawidłowości strukturalne wykryte w badaniach obrazowych
Tx (biorców nerek traktuje się z automatu jako chorych na PChN III stopnia)
LUB:
GFR <60 mL/min/1.73 m2

22

Klirens

Współczynnik oczyszczania danej substancji jest wyrażony objętością osocza, która jest całkowicie oczyszczona przez nerki z danej substancji w jednostce czasu.
CI = (U*V)/P
U - st. kreatyniny w moczu
V - obj. moczu
P - st kreatyniny w moczu
[ml/min]
Cl kreatyniny wyraża się w mL/min lub mL/min/1.73 m2

23

Osad świadczący o uszkodzeniu nerek:

„osad teleskopowy” - zawierający erytrocyty, leukocyty oraz patologiczne wałeczki (szkliste, ziarniste, komórkowe) - OOZN
„osad aktywny” - liczne erytrocyty, szczególnie erytrocyty dysmorficzne, leukocyty, wałeczki erytrocytarne i leukocytarne - KZN.

24

Dziewczyna trenująca biegi długodystansowe, po biegu maratońsnkik wzrośnie

aktywność kinazy kreatyninowej
poziom mocznika i kreatyniny w osoczu
leukocyty

25

W jakich sytuacjach nie używamy wzorów estymacji GFR

w AKI (brak stanu równowagi)
u pacjentów po amputacji (zaburzona masa mięśniowa)
u kobiet w ciąży

W takich sytuacjach zaleca się stosowanie klirensu endogennej kreatyniny (lub sugeruje się wzór szacowania GFR w oparciu o stężenie cystatyny C)