Równowaga kwasowo-zasadowa Flashcards Preview

Diagno > Równowaga kwasowo-zasadowa > Flashcards

Flashcards in Równowaga kwasowo-zasadowa Deck (29)
Loading flashcards...
1

Obniżona osmolarność efektywna <275 mOsm/kg H2O, [Na] < 135 mmol/L oraz zmniejszenie hematokrytu

Przewodnienie hipotoniczne

2

Ostra hipernatremia rozpoznawana jest gdy

Stężenie Na w osoczu jest wyższe niż 160 mmol/l i rozwija się krócej niż 72h

3

Na odwodnienie hipertoniczne wskazuje [Na]:

Powyżej 145 mmol/l

4

Odwodnienie hipotoniczne zmiany

Na: spadek
RBC: wzrost
Hct: wzrost
Hgb: wzrost

5

Właściwe parametry

pH = 7,35-7,45
pCO2 = 35-45 mmHg
HCO3 = 22-26 mM
pO2 = 80-100 mmHg

6

Wzrost stężenia zasad buforowych skutkuje:

Zasadowica metaboliczna

7

Utrata wody z komorki

przewodnienie i odwodnienie hipertoniczne

8

Spadek pH, spadek HCO3, pCO2 = 40

Niewyrównana kwasica metaboliczna

9

Luka anionowa

Kwasice
Endogenne:
•ketonowa cukrzycowa i głodowa
•mleczanowa
•mocznicowa
Egzogenne:
Zatrucia - salicylanami, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym

10

Najczęstsze przyczyny wzrostu luki osmotycznej

Etanol
Metanol
Alkohol izopropylowy
Glikol polietylenowy
Mannitol

11

Wymioty powodują:

zasadowicę
hipochloremie,
hipokaliemię
hiponatremię,

12

Które zestawienie wskazuje na częściowo wyrównaną kwasicę metaboliczną?

pH obniżone, HCO3 obniżone, pCO2 obniżone

13

Zatrucie salicylanami prowadzi do:

Kwasicy metabolicznej i alkalozy oddechowej

14

Alkalozie metabolicznej towarzyszy

Hipokaliemia

15

Mechanizmem kompensacji kwasicy oddechowej jest

Resorpcja HCO3 w nerkach

16

Prawidłowe stężenie sodu we krwi mieści się w przedziale:

135-145 mmol/l

17

Aktywność reninowa osocza spadnie w

pierwotny hiperaldosteronizm

18

Metoda o najmniejszej czułości przy pH

test oddechowy

19

W niedotlenionej tkance dochodzi do kwasicy:

mleczanowej

20

Istotna diagnostycznie luka osmolarna:

>10mOsm/kgH20

21

pH 7,33,
HCO3- 17,3
pCO2=33,9
pO2 = 48:

kwasica metaboliczna wyrównywana

22

Przemieszczenie się większej objętości wody do przestrzeni wewnątrzkomórkowej:

przewodnienie i odwodnienie hipotoniczne

23

Przyczyny hiperkaliemii

Choroba Addisona, nadmierna podaż, kwasica

24

Sód 130 mmoli, glukoza 25 mmol, mocznik 3 mole, jest to:

hiponatremia, izosmotyczna

Osmolarność całkowita = 2[Na] + [glukoza] + [mocznik]

25

Utrata jakiego płynu z organizmu spowoduje alkalozę?

sok żołądkowy

26

Jak wytłumaczyć różnice pomiędzy zmierzoną a wyliczoną luką osmotyczną

Alkohol

27

Luka osmotyczna

Zmierzona osmotyczność - osmotyczność wyliczona

28

Hipoaldosteronizm

hiponatremia
hiperkaliemia
kwasica

29

Spadek hematokrytu, RBC i Hb, wzrost Na:

przewodnienie hipertoniczne