Neuro 1-6 Flashcards Preview

_Fizjologia > Neuro 1-6 > Flashcards

Flashcards in Neuro 1-6 Deck (69):
1

1. Jakie zmiany powoduje uszkodzenie aksonu?

- zwyrodnienie wsteczne
- degeneracja Wallera
- degeneracja transsynaptyczna

2

1. Do czego prowadzi zwyrodnienie wsteczne spowodowane uszkodzeniem aksonu?

- zanik ziarnistości Nissla (chromatoliza)
- obrzęk perikarionu
- ekscentralizacja jądra

3

1. Z czym jest związana degeneracja Wallera?

z rozpadem osłonki mielinowej

4

1. W jakim czasie od uszkodzenia aksonu dochodzi do degeneracji Wallera?

8-12 dni

5

1. Z czym wiąże się degeneracja transsynaptyczna?

zdrowy neuron, który posiada synapsę z neuronem degenerującym ulega zmianom

6

1. O czym mówi prawo Cannona?

odnerwione struktury wykazują wzrost wrażliwości na krążące we krwi neuromediatory lub związki chemiczne

7

1. Podaj przykład dla prawa Cannona:

odnerwione mięśnie → wzrost wrażliwości na acetylocholinę → drżenia

8

1. Jak przebiega regeneracja uszkodzonego aksonu?

komórki Schwanna tworzą kanał regeneracyjny

9

1. Jak rodzaj uszkodzenia aksonu wpływa na łatwość regeneracji?

zmiażdżone aksony regenerują się łatwiej niż przecięte

10

1. Jaką funkcję pełni kanał regeneracyjny w procesie regeneracji?

- ukierunkowuje
- zapewnia dostęp czynników troficznych

11

1. Czym są neutrofiny?

białka niezbędne do przeżycia i wzrostu neuronów

12

1. Przez jakie komórki produkowane są neutrofiny?

przez komórki nerwowe, mięśniowe i glejowe

13

1. Z jakimi strukturami wiążą się neutrofiny?

receptorami wypustek neuronu

14

1. W jaki sposób neutrofiny są transportowane do ciała neuronu?

wstecznie

15

1. Podaj przykład neutrofin:

- NGF
- FGF
- TGF
- CNTF
- GNTF
- BDNF
- PDGF
- NT3
- IGFI

16

2. Jak dzielimy glej w CSN?

mikro- i makroglej

17

2. Jakie komórki wchodzą w skład makrogleju?

- astrocyty
- oligodendrocyty
- komórki ependymy

18

2. Jakie komórki tworzą mikroglej?

mikrocyty

19

2. Czym charakteryzują się astrocyty?

1) w istocie szarej
2) włókniste/protoplazmatyczne
3) liczne wypustki
4) tworzą BBB
5) tworzą blizny glejowe
6) komórki podporowe dla neuronów
7) wychwyt K+ i uwalnianie Ca2+ = regulacja składu płynu tkankowego
8) recyrkulacja neuromediatorów
9) pośredniczą w wymianie substancji między krwią a neuronami = odżywanie neuronów
10) w czasie regeneracji produkują interferon i TGF-β

20

2. Czym charakteryzują się oligodendrocyty?

1) w istocie białej
2) niewiele wypustek
3) tworzą osłonki mielinowe w CSN
4) podpora istoty białej

21

2. Czym charakteryzują się komórki ependymy?

1) tworzą wyściółkę kanału rdzenia, komór, mózgowia i splotów naczyniówkowych
2) udział w wytwarzaniu CSF
3) połączone ścisłymi złączami

22

2. Czym charakteryzują się mikrocyty?

1) osiadłe makrofagi tkankowe
2) w pobliżu naczyń
3) fagocytoza, chemotaksja i diapedeza
4) należą do układu APC
5) produkują NGF, IL-1, IL-6, TNF-α
6) procesy naprawcza
7) mogą uszkadzać neurony

23

3. Ile procent wyrzutu sercowego stanowi krążenie mózgowe?

15% CO

24

3. Ile procent całkowitego zapotrzebowania organizmu na tlen zużywa mózg?

20%

25

3. Ile wynosi średni przepływ krwi przez mózg?

50ml / 100g tkanki / min

26

3. Ile wynosi przepływ krwi przez korę mózgową?

75ml / 100g tkanki / min

27

3. Ile wynosi przepływ krwi przez struktury podkorowe?

25ml / 100g tkanki / min

28

3. Czym cechuje się krążenie mózgowe?

- autoregulacja
- dostosowanie miejscowego przepływu do aktywności neuronów

29

3. Co jest wskaźnikiem aktywności neuronalnej w mózgu?

miejscowy przepływ krwi

30

3. Co ma za zadanie autoregulacja krążenia mózgowego?

utrzymanie stałego przepływu (50ml / 100g tkanki / min)

31

3. Według jakich teorii realizowana jest autoregulacja krążenia mózgowego?

- teoria miogenna
- teoria metaboliczna
- regulacja ogólna nerwowa (przez układ współczulny i przywspółczulny)

32

3. Jakie miogenne czynniki wpływają na autoregulację krążenia mózgowego?

rozciąganie naczynia → skurcz

33

3. Jakie czynniki metaboliczne wpływają na wzmożony przepływ krwi w mózgu?

- wzrost pCO2
- spadek pO2
- spadek pH
- wzrost [K+]
- neuromediatory
- adenozyna
- VIP, SP
- NKA, NKB
- GABA

34

3. Na czym polega objaw Cushinga?

niedokrwienie mózgu → wzrost ciśnienia tętniczego → spadek rytmu serca

35

3. O czym mówi reguła Monroe-Kelly?

suma objętości płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi w naczyniach mózgu i tkanki nerwowej i macierzy pozakomórkowej jest stała

36

4. Jakie wyróżniamy rodzaje transportu aksonalnego?

- anterogradowy (postępujący)
- retrogradowy (wsteczny)

37

4. Jakie białko odpowiada za transport anterogradowy?

kinezyna

38

4. Jakie białko odpowiada za transport retrogradowy?

dyneina

39

4. Co i z jaką szybkością jest przewodzone transportem anterogradowym?

- elementy cytoszkieletu - wolno (1 mm/dobę)
- mitochondria - średnio (50-100 mm/dobę)
- pęcherzyki z neuropeptydami - szybko (200-400 mm/dobę)

40

4. Co jest przewodzone transportem retrogradowym?

- duże pęcherzyki synaptyczne opróżnione z neuropeptydów
- inaktywowane czynniki wzrostu
- neutrofiny

41

5. Co to jest CSF?

płyn mózgowo-rdzeniowy

42

5. Ile wynosi objętość CSF?

200 ml

43

5. Gdzie i w jakiej objętości znajduje się CSF?

50 ml - komory mózgu i kanał centralny rdzenia
150 ml - przestrzeń podpajęczynówkowa

44

5. Ile procent objętości mózgowia stanowi CSF?

15%

45

5. Ile wynosi ciśnienie CSF?

- na leżąco: 80-160 mmH2O
- na stojąco: 400-500 mmH2O

46

5. Gdzie powstaje CSF?

sploty naczyniówkowe komór mózgu III, IV i bocznych

47

5. Gdzie odbywa się resorpcja CSF?

ziarnistości pajęczynówki i naczynia żylne opony miękkiej

48

5. Jak krąży CSF?

komory boczne → otwór międzykomorowy → komora III → wodociąg mózgu → komora IV → otwory boczne i pośrodkowy komory IV → przestrzeń podpajęczynówkowa

49

5. Jaką rolę odgrywa CSF?

- ochrona mózgowia przed uszkodzeniami
- zmniejszenie odczuwalnego ciężaru mózgowia
- wymiana informacji humoralnej między poszczególnymi ośrodkami mózgowia
- transport neuromediatorów
- funkcja odżywcza

50

5. Gdzie pobieramy CSF w celu jego zbadania?

- punkcja lędźwiowa (L4/L5)
- punkcja podpotyliczna (wyjątkowo)

51

5. Do jakiego płynu ustroju CSF ma podobny skład?

do osocza

52

5. Jakie substancje występują w CSF w wyższych stężeniach niż w osczu? Podaj wartości tych stężeń.

[Mg2+] = 1,1mM
[Cl-] = 113 mM
[kreatynina] = 132 mM
[HCO3-] = 25 mM

53

5. Jakie substancje występują w CSF w niższym stężeniu niż w osoczu? Podaj wartości poszczególnych stężeń.

[glukoza] = 3,5 mM
[K+] = 2,9 mM
[Ca2+] = 1,15 mM
[Na+} = 147 mM
cholesterol
mocznik

54

5. Jakich substancji jest znacznie mniej w CSF niż w osoczu? Podaj stężenia tych substancji

białko 0,15 - 0,25 g/l
kwas moczowy 89,2 µM

55

6. Co to jest BBB?

bariera krew-mózg

56

6. Ile procent naczyń pokrywa BBB?

85-90%

57

6. Jakie elementy składowe stanowią barierę krew-mózg?

1. stopki astrocytów
2. błona podstawna
3. komórki śródłonka naczyń

58

6. Jakie substancje są łatwo przepuszczalne przez BBB?

- tlen
- CO2
- alkohol
- sterydy
- T3 i T4
- leki lipofilne

59

6. Jakie substancje są trudno przepuszczalne dla BBB?

- H+
- Mg2+
- Ca2+
- Na+
- Cl-
- HPO3-

60

6. Jakie substancje są prawie nieprzepuszczalne przez BBB?

- białka
- sole żółciowe
- bilirubina
- aminokwasy
- aminy katecholowe

61

6. W jakich miejscach jest zmniejszona BBB?

- ściany komory III
- dno komory IV
- podwzgórze
- guz popielaty i lejek
- pólko najdalsze

62

6. Jaką rolę odgrywa BBB?

- izolacja mózgowia przed substancjami egzo- i endogennymi
- utrzymanie stałego środowiska i płynu tkankowego CSN
- utrzymanie stałego składu jonowego (modyfikacja pobudliwości)
- funkcja komunikacyjna (CSN - krew)
- izolacja antygenów CSN

63

6. Jaką przepuszczalność przez BBB mają białka i inne duże cząsteczki?

nieprzepuszczalne

64

6. Jaką przepuszczalność przez BBB mają gazy i substancje rozpuszczalne w tłuszczach?

łatwa przepuszczalność

65

6. Jaką przepuszczalność przez BBB mają jony?

trudno przepuszczalne

66

6. Jakie zastosowanie mają miejsca zwiększonej przepuszczalności BBB?

umożliwia to uwalnianie hormonów

67

6. W jaki sposób woda jest transportowana przez BBB?

za pomocą kanałów wodnych AQ-1

68

6. Czy woda przez BBB jest transportowana zgodnie czy przeciwnie do gradientu stężeń?

zgodnie z gradientem

69

6. W jaki sposób przez BBB jest transportowana glukoza?

transport aktywny przez GLUT-1 i SGLT-1