Rocket Flashcards Preview

NATURWISENSHAFEN > Rocket > Flashcards

Flashcards in Rocket Deck (225):
1

coch

red

2

glas

blue

3

melyn

yellow

4

gwyrdd

green

5

porffor

purple

6

oren

orange

7

du

black

8

gwyn

white

9

brown

brown

10

llwyd

grey

11

pinc

pink

12

aur

gold

13

arian

silver

14

un o'r gloch

one o'clock

15

ddau o'r gloch

two o'clock

16

dri o'r gloch

three o'clock

17

un ar ddeg o'r gloch

11 o clock

18

ddeuddeg o'r gloch

twelve o'clock

19

ganol dydd

midday

20

ganol nos

midnight

21

chwarter wedi

quarter past

22

hanner awr wedi

half past

23

chwarter i

quarter to

24

yn y bore

in the morning

25

yn y prynhawn

in the afternoon

26

gyda'r nos

in the evening

27

yn y nos

in the night

28

amser codi

getting up time

29

amser ysgol

school time

30

amser cinio

dinner time

31

amser gwely

bed time

32

am naw o'r gloch

at nine o'clock

33

am hanner awr wedi deg

at half past ten

34

dydd llun

monday

35

dydd mawrth

tuesday

36

dydd mercher

wednesday

37

dydd iau

thursday

38

dydd gwener

friday

39

dydd sadwrn

saturday

40

dydd sul

sunday

41

ionawr

january

42

mawrth

march

43

chwefror

february

44

ebrill

april

45

mai

may

46

mehefin

june

47

gorffennaf

july

48

awst

august

49

medi

september

50

hydref

october

51

tachwedd

november

52

rhagfyr

december

53

gwanwyn

spring

54

haf

summer

55

hydref

autumn

56

gaeaf

winter

57

pwy?

who?

58

sut?

how?

59

ble?

where?

60

Beth?

what?

61

pam?

why

62

pa?

which?

63

pa fath o...?

what kind of...?

64

pryd?

when?

65

faint?

how much?

66

faint o'r gloch?

what time?

67

a/ac

and

68

ond

but

69

achos

because

70

gyda

with

71

heb

without

72

yn

in

73

mewn

in a

74

i

to/for

75

o

of/from

76

hefyd

also

77

wedyn

then

78

os

if

79

bod

that

80

felly

so/therefore

81

nesaf

next

82

yna

there

83

yma

here

84

ar

on

85

o dan

under

86

rhwng

between

87

am

at/about

88

tan

until

89

trwy

through

90

weithiau

sometimes

91

yn aml

often

92

tua

approximately

93

effallai

perhaps

94

siwr o fod

probably

95

yn arbennig

especially

96

dros

over/for

97

hyn

this

98

bob

every

99

fel

such as

100

yn foddus

fortunately

101

yn anfoddus

unfortunately

102

ar ol

after

103

cyn

before

104

a dweud y gwir/i fod yn onest

to be honest

105

ar hyn o bryd

at the moment

106

ar y cyfan

on the whole

107

ar y llaw arall

on the other hand

108

bob amser

every time

109

dros ben

extremely

110

fel arfer

usually

111

mae'n well gyda fi

i prefer

112

rydw i wrth fy modd gyda

i really enjoy

113

wrth gwrs

ofcourse

114

nawr ac yn y man

now and again

115

iawn

ok

116

mae john yn hoffi

john likes

117

mae john yn dweud

john says

118

mae john yn meddwl

john thinks

119

os gwelwch yn dda

please

120

rydw i'n meddwl

i think

121

yn fy marn i

in my opinion

122

rydw i'n credu

i believe

123

rydw i'n siwr

i'm sure

124

beth rwyt ti'n hoffi?

what do you like?

125

beth dwyt ti ddim yn hoffi?

what don't you like?

126

felly, beth rydyn ni'n meddwl?

so, what do we think?

127

dydw i ddim yn gwybod

i don't know

128

dydw i ddim yn deall

i don't understand

129

diolch yn fawr

thank you very much

130

rydw i/dw i

i/i'm

131

rwyt ti

you/you're (singular)

132

mae e

he/he's

133

mae hi

she/she's

134

mae john

john/john's

135

rydyn ni

we/we're

136

rydych chi

you/you're(plural or polite)

137

maen nhw

they/they're

138

rydw i'n rhedeg

i run/i'm running

139

rwyt ti'n rhedeg

you run/you're running

140

dydw i ddim

i'm not/ i don't

141

dwyt ti ddim

you're not/ you don't (singular)

142

dydy e ddim

he's not/he doesn't

143

dydy hi ddim

she's not/ she doesn't

144

dydy john ddim

john's not/john doesn't

145

hapus

happy

146

doniol

funny

147

cwl

cool

148

hwyl

fun

149

diddorol

interesting

150

bywiog

lively

151

siaradus

chatty

152

tawel

quiet

153

swil

shy

154

gwahanol

different

155

rhyfedd

odd

156

caredig

kind

157

twp

stupid

158

hael

generous

159

mam

mum

160

dad

dad

161

rhieni

parents

162

chwaer

sister

163

brawd

brother

164

llys fam

step mum

165

llys dad

step dad

166

mamgu

grandma

167

tadcu

grandad

168

ci

dog

169

caith

cat

170

cwningen

rabbit

171

mochyn gini

guinea pig

172

aderyn

bird

173

neidr

snake

174

ceffyl

horse

175

pysgod

fish(plural)

176

yn fy amser sbar, rydw i'n mwynhau

in my spare time, i enjoy

177

fy hoff hobi ydy

my favourite hobby is

178

chwarae rygbi

play/playing rugby

179

pel droed

football

180

nofio

swimming

181

pel rwyd

netball

182

hoci

hockey

183

seiclo

cycling

184

pel fasged

basketball

185

syrffio

surfing

186

dawnsio

dancing

187

mynd allan

going out

188

chwarae ar yr xbox

playing on the xbox

189

darllen

reading

190

canu

singing

191

coginio

cooking

192

gwylio'r teledu

watching tv

193

pysgota

fishing

194

gwylio ffilmiau

watching films

195

siopa

shopping

196

rydw i'n hoffi ... achos ...

i like ... because ...

197

dydw i ddim yn hoffi ... achos ...

i don't like ... because

198

rydw i'n meddwl bod ... yn ...

i think that ... is ...

199

rydw i'n mwynhau ... achos ...

i enjoy ... because ...

200

dydw i ddim yn mwynhau ... achos ...

i don't enjoy ... because ...

201

rydw i'n meddwl ei fod e'n

i think that he / it is

202

rydw i'n meddwl ei fod hi'n

i think that she / it is

203

rydw i'n meddwl eu bod nhw'n ...

i think that they are

204

anhygoel

amazing

205

anobeithiol

hopeless

206

bert

pretty

207

bwysig

important

208

dalentog

talented

209

drist

sad

210

ddiflas

boring

211

fendidgedig

wonderful

212

gyffrous

exciting

213

hyfryd

lovely

214

llym

strict

215

olygus

handsome

216

rhagorol

outstanding

217

wych

great

218

athro/athrawes

teacher (m/f)

219

meddyg

doctor

220

nyrs

nurse

221

milfeddyg

vet

222

deintydd

dentist

223

mae pawb yn hoffi

everyone likes

224

rydw i eisiau trefnu

i want to organise

225

digwyddiad(au)

event(s)