Språkuke 49 Flashcards Preview

Russisk > Språkuke 49 > Flashcards

Flashcards in Språkuke 49 Deck (155):
1

Kallesignal, kallenavn

позывнОй

2

uerfaren, fersk, som ikke har vært under ild før

необстрелЯнный

3

veltalende, megetsigende

краснорЕчивый

4

overskrift, tittel

заглАвие

5

fargerik, malerisk

крАсочный

6

kallenavn, dekknavn, nickname

клИчка

7

forsvaret i Folkerepublikken Lugansk

норОдная милИция

8

stor, mektig, korpulent

грУзный

9

sette seg, sige sammen, legge seg, synke

оседАть / осЕсть

10

brenne hull i

прожигАть / прожЕчь

11

rive, flenge i stykker

раздирАть / разодрАть в клОчья

12

støpt, støpe-

литОй

13

tint; smeltende, tinende

тАлый

14

kaste til side, rote til; ødelegge; smadre

разворАчивать / разворотИть

15

massegrav, fellesgrav

брАтская могИла

16

levninger

остАнки (pl)

17

skytter (på stridsvogn)

оперАтор-навОдчик

18

skalle, flasse (av)

шелушИть(ся)

19

røykfarget

дЫмчатый

20

stripe, strime (etter væske, blod, maling etc)

потёк, подтёк

21

kjøttkvern; blodbad, nedslakting

мясорУбка

22

plyndre; slå, knuse; sable ned

громИть / раз-

23

lide et nederlag

терпеть / по- поражЕние

24

forgjeves, fånyttes

напрАсный

25

holde ut, tåle, lide

вЫдюжить

26

mens han var

в бытность кого чем

27

gjennomsøkning, utrenskning, klarering

зачИстка

28

traumatisk hodeskade (hjerneskade)

чЕрепно-мозговАя трАвма

29

med det samme, umiddelbart

экстрЕнно

30

herskende, dominerende

госпОдствующий

31

oppstillingsplass, flankeringsstilling, kaponnier

канопИр

32

sannsynlig fremrykningsakse for fiendens stridsvogner

танкоопАсное направлЕние

33

stridsvognsgrav, stridsvognsfelle

тАнковая ловУшка

34

plante, grave inn

врывАть / врЫть

35

her: lag (lag med tømmer etc, belegg)

накАт

36

armert betongplate

железобетОнная плитА

37

grave, grave opp, grave frem

отрывАть / отрЫть

38

feltarbeid

инженЕрное сооружЕние

39

bataljonssjef, batterisjef

комбАт

40

grave seg ned, forskanse seg

окАпываться / окопАться

41

hverdagslig, hverdags-

буднИчный

42

betale for, bøte for

поплатИться за что

43

ubekymret, sorgløs

беспЕчный

44

på nært hold

в упОр

45

hoppe frem; komme styrtende; bryte fram

выскАкивать / вЫскочить

46

rulle, trille

закАтывать / закатИть

47

stridsbeholdning av ammunisjon

боекомплЕкт

48

avsats, framspring; her: trappeformasjon

устУп

49

gjerde inn, avskjerme, innhegne, stå i veien for

загорожАть / загородИть

50

panservernmissil

противотАнковый управляемый ракЕтный снарЯд

51

her: stanse

ставАть / встАть

52

rett etter, like etterpå

слЕдом

53

halvkule, halvdel

полусфЕра

54

plugg

дЮбель (masc)

55

hamre inn, banke inn, slå inn

вколАчивать / вколотИть

56

presse, falle, legge seg

наседАть / насЕсть

57

walkie talkie

рАция

58

drønn

грОхот

59

ose, slippe fra seg røyk

чадИть

60

flamme opp

заполыхАть

61

av all makt, i stor målestokk

вовсЮ

62

velrettet skudd

прицЕльный вЫстрел

63

levende

зАживо

64

oppklarings- og sabotasjegruppe

РДГ = развЕдывательно-диверсиОнная грУппа

65

adkomstvei, nærhet

пОдступ

66

sørgeslør

трАурная пеленА

67

os, røyk

чАд

68

branntomt, det som brenner

пожАрище

69

vannhull

злАчное мЕсто

70

spreng-

фугАсный

71

tennhette, tennpatron; glød, iver, pepp

запАл

72

Feltrasjon, rasjon

паёк

73

vilkår

обуслОвие

74

målskyting

прицЕльный обстрЕл

75

konfliktsone, konfliktområde

горЯчая тОчка

76

gjennombrudd

прорЫв

77

sprengstykke, splint

оскОлок

78

bombing; bombardement

бомбёжка

79

bombesikkert tilfluktsrom

бомбоубЕжище

80

BTR (Pansret personellkjøretøy)

Бронетранспортёр

81

BMP (Stormpanservogn)

боевАя машИна пехОты

82

BMD (amfibisk pansret personellkjøretøy)

боевАя машИна десАнта

83

opprører (positivt ladd ord)

повстАнец

84

frivillig (soldat)

добровОлец

85

vervet soldat

контрАктник

86

gjennomsøking, ransaking, utrenskning, klarering

зачИстка

87

å avlede

отвлекАть / отвлЕчь

88

den avdøde

покОйник

89

FR, rasjon

паёк

90

vilkår

обуслОвие

91

slag

приём

92

målskyting

прицЕльный обстрЕл

93

å (av)sperre

оцепИть / оцеплЯть

94

å presisere

уточнЯть / уточнИть

95

sprengstykke, splint

оскОлок

96

krønike; kronikk; her: oppsummering, referat

хрОника

97

kulisser, korridorer

кулуАры

98

brenne, stå i lys lue

полыхАть

99

Irans nasjonalgarde

кОрпус стрАжей ислАмской револЮции

100

lik "på" (resembling, like)

наподОбие чего

101

plutselig, over natta, med en gang

в одночАсье

102

varmblodig, blodfull, her: fullverdig

полнокрОвный

103

dele opp, oppdeling

расчленЕнять / расчленИть, расчленЕние

104

desavuere, ta avstand fra, ikke ta hensyn til

дезавуИровать

105

drivstoff og olje

ГСМ - горЮче-смАзочные материАлы

106

dødskamp

агОния

107

landgangsskip

десАнтный корАбль

108

motstridende, selvmotsigende

противорЕчивый

109

kombattant, stridende

комбатАнт

110

sive ut, tyte ut, lekke ut

просАчиваться / просочИться

111

drone

беспилОтник (беспилОтный летАтельный аппарАт - БПЛА (БЛА))

112

bie

пчелА

113

god tid, tidsnok, i betimelig tid

заблаговрЕменно

114

skjelett

костЯк

115

taktisk bombefly

фронтовОй бомбардирОвщик

116

flerformåls- (fly, multi purpose)

многоцелевОй

117

luftvern

ПВО - противовоздУшная оборОна

118

elektronisk krigføring

РЭБ - радиоэлектрОнная борьбА

119

etterfylle (drivstoff)

дозаправлЯть / дозапрАвить

120

komme i vanry, miste anseelsen

дискредитИровать себя

121

opparbeide seg, samle seg, skaffe seg

наживАть / нажИть

122

bebyggelse, det å bebygge

застрОйка

123

kompromittere

компрометИровать / с-

124

"Zerg Rush", krigføringsstrategi fra spillet Star Craft, går ut på å overmanne fienden

зерг-раш

125

gruppert i dybden, gruppert i flere angrepsbølger/puljer/linjer

глубокоэшелонИрованный

126

ildledningssystem

кОмплекс управлЕния (огнЯ)

127

overvåkningsutstyr

срЕдство объектИвного контрОля

128

ikkestyrt rakett

НУР - неуправляемая ракЕта

129

høyde, bakke, haug

хОлм

130

betongbrytende

бетонобОйный

131

bomskudd, feilgrep, bommert

прОмах

132

"smart bombe", styrbar bombe

корректИруемая бОмба, управлЯемая бОмба

133

spøkefugl

шутнИк

134

bli nedstøvet

запылИться

135

navigasjonssystem, siktesystem

прицЕльный кОмплекс

136

se, skue, oppleve

лицезрЕть / у-

137

liten i omfang

малогабарИтный

138

festningsverk

фортификациОнное сооружЕние

139

ansamling, opphopning

скоплЕние

140

luftvern-

зенИтный

141

presisjons-

тОчечный

142

beskytte, sikre, gardere

оберегАть от чего

143

underordnet, ledet

ведОмый

144

hastemøte, krisemøte

Экстренное заседАние

145

stedsfortrederkrig

заместИтельная войнА

146

patruljere

патрулИровать

147

moderat

умЕренный

148

skyte seg ut (i fallskjerm)

катапультИроваться

149

fylle igjen; bestrø, overstrø, dekke

засыпАть / засЫпать

150

dekke; komme over; treffe

накрывАть / накрЫть

151

gjennomhulle, pepre

изрешетИть

152

ikke ville vite av, nekte å vedkjenne seg

открЕщиваться от чего

153

dømme til

обрекАть / обрЕчь на что

154

bolle, terrin

мИска

155

batteri

аккумулЯтор