Språkuke 56 militært og Putinisme Flashcards Preview

Russisk > Språkuke 56 militært og Putinisme > Flashcards

Flashcards in Språkuke 56 militært og Putinisme Deck (64):
1

угнетАть

å undertrykke

2

требовать, подскАзывать / подсказать

å tilsi

3

замевАть / затмИть

å overskygge

4

жид

jøde (svært nedsettende)

5

мелькАть / мелькнУть

å vise seg i et glimt

6

сгонЯть / согнАть

å bli kjeppjaget (til å gjøre noe)

7

высмЕивать / вЫсмеять

å gjøre narr av, le av noen/noe

8

равнодУшный

likegyldig

9

присвОить / присвАивать

å tilegne seg

10

набрАсываться / набрОситься с кулакАми на кого

å slå løs på

11

хулиганИть

å herje

12

болЕльщик

fan, tilhenger

13

бездАрный

udugelig, talentløs

14

бАйкерский клуб

motorsykkelgjeng

15

ему сошлО с рук

han kom unna med det

16

прививАть / привИть кому, что

å innpode

17

насмЕшка над чем

hån

18

предвЕстие

forvarsel

19

пропускАть / пропустИть

å sluse, slippe igjennom, slippe forbi

20

опрАвдывать / оправдАть

å begrunne

21

крАйный, радыкАльный

ytterliggående

22

слЕдовать чему

å følge (tips, råd)

23

слЕдовать за чем

å følge etter noen

24

прислУшиваться / прислушАться к совету чему

å lytte til råd

25

клИч

rop

26

перспектИва

utsikt (dårlige utsikter)

27

предстоЯщий

uungåelig, forestående

28

"не стОит изобретАть велосипЕд"

"det er ikke vits å gjenoppfinne hjulet"

29

перенимАть / перенЯть

å tilegne seg

30

принимАть / принЯть в расчёт

å ta i betraktning

31

методИчка

studie- og oppgavebok, supplement til en lærebok

32

десЯтник

arbeidsleder

33

заморОчка

1) trøbbel; 2) særtrekk ved atferd, nykke

34

приспЕшник

1) hjelper; 2) medskyldig

35

обзывАловка

ertenavn

36

элитАрий

en fra eliten

37

хУнта

militærjunta

38

лАцкан

jakkeslag

39

массОвка

ukritisk folkemasse (på demonstrasjoner, "statister)

40

стенАние

stønning

41

ныть (наЮ, нОешь, нОют)

å klage, syte

42

шипЕть (шиплЮ, шипИшь, шипЯт)

å hvese, frese

43

орАть (орУ, орёшь, орУт)

å brøle, vræle, hyle

44

обрУшиваться / обрУшиться

å styrte sammen

45

промывАть / промЫть мозгИ кому

å hjernevaske

46

неприглЯдный

lite tiltrekkende, utiltalende, elendig

47

жировАть

å fete seg opp

48

небоскрёб

skyskraper

49

развАлина

ruin

50

колебАться / по- (колЕблюсь, колЕблешься, колЕблются)

å vakle, vingle

51

выскАзывание

ytring

52

ориентИр

ledestjerne

53

торжЕственный

høytidelig, spesiell

54

критИчески переоценИть прОшлое

å ta et oppgjør med fortiden

55

прослЕживать (ся)

å spore, spores (opp)

56

поворОт

omslag

57

упАдок

dekadense

58

явлЕние

fenomen

59

в сочетАнии

i kombinasjon med, kombinert, kombinasjon

60

тЕсный

tett, nært (knyttet)

61

баснопИсец

fabeldikter

62

кАчественный

skikkelig, ordentlig (med god kvalitet)

63

воедИно

sammen, til ett

64

остроУмный

vittig