Tentafrågor Flashcards Preview

Statistik > Tentafrågor > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor Deck (104)
Loading flashcards...
1

Följande har använts för att samla data till journalstudie:

- Vetenskapliga artiklar

- PM

- Webbsidor 

- Intervjuer

Vad ska has med i referenslistan?

Samtliga källor ska redovisas

2

Vad skiljer en systematisk översikt från andra reviews som inte är systematiska?

Systematisk: Tydligt redovisad metoddel. Bygger på systematisk och omfattande litteratursökning. Studier av hög kvalitet inkluderas

Andra reviwes: Kan vara av narrativ karaktär och saknar ibland metoddel, utan sammanställer endast viss litteratur inom området översiktligt. 

3

Vad är referat resp parafras?

Görs källhänvisning?

Referat: Objektiv sammanfattning av en text

Parafras: Sammanfattning med egna ord.

Källor anges i anslutning till båda

4

Vad är evidenshierarki?

Vilka rankas högt?

Ett sätt att rangordna studietyper utifrån studiedesign.

Hög evidens: Stor population, randomisering, systematiska översikter eller metaanlyser rankas högt.

5

Vad står de 3R:n för angående djurförsök?

6

När behövs normalt inte etiskt godkännande?

För examensarbete på grund- eller avncerad nivå. 

7

Vad innebär dataskyddförordningen (GDPR)?

Vad reglerar den?

Vad händer vid överträdelser?

GDPR: Europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och dess fria flöde. Utgör grunden för skyddet av fysiska personer.

Brott mot förordningen: Kan leda till betydande bötesbelopp. 

8

Vad innebär ¨semi-structured interviews¨?

Att forskaren använder en och samma frågeguide till alla informanter med öppna frågor som vägledning för intervjuerna.

- Följer inte en direkt formell lista med frågor.

- FÅ/INGA raka frågor med ett bestämt svarsformat

9

Varför justerar man för confounders?

För att resultatet ska visa risken för utfallet i relation till exponeringen, oberoende av confoundern

10

Vad är skillnaden mellan en nästad fall-kontroll studie och en ¨vanlig¨ fall-kontroll studie?

Nästad: T.ex. vid ovanlig sjukdom. Fall och kontroller väljs ut från en tidigare gjord kohortstudie

- Ofta väljs 1-4 kontroller för varje fall.

- Man gör i princip en fall-kontroll-studier på en redan studerad grupp --> nästad. 

Vanlig: Fall och kontroller väljs ut från en population 

11

På vilken typ av skala presenteras idrottsform?

Nominal skala --> dvs kategorier utan inbördes ordning. 

12

Var i examensarbetet refererar man till tidigare forskning?

I introduktionen och metoden

13

Vad omfattar immaterialrätten?

Olika former av immateriell egendom, t.ex. patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovslagen 

14

Vilken del av upphovsrättlagen reglerar rätten att föra över verk till allmännheten?

Vilken annan del finns och vad säger den?

Den ekonomiska delen: Rätt att framställa verk eller överföra verk till allmännheten. Upphovsmannen kan överlåta denna till andra.

Den ideella delen: Rätt att bli namngiven som upphovsman (t.ex. citat). Kan ej överlämnas.

- Innebär även rätt att avgöra om omarbetning får göras 

15

Under vilka omständigheter kan arbeten på grund och avancerad nivå  räknas som forskning?

Om det inte är forskning. Varför behöver man då inte genomgå etisk prövning?

Kan räknas som forksning om det avses att publiceras vetenskapligt och/eller expanderas och ingå i en doktorsavhandling. 

 

Under utbildning kan man inte förväntas ha tillräcklig kompetens att se till att forskningspersonerna ges lämpligt skydd. Därför bör man inte alls utföra sådant som annars kräver etiskt tillstånd. 

16

Vid vilken ålder får personer själva samtycka till att ingå i en studie?

- Vad har alla försökspersoner, inkl. barn rätt till?

Vid 15 år får man själv samtycka till att ingå (annars vårdnadshavares godkännande)

Alla har rätt till mottagaranpassad information om forskningen. 

17

När ska man använda en grounded theory?

När studien syftar till en djupare förståelse av t.ex. patienersbeteende för att öka kunskap om en förändringsprocess. 

18

Vad säger rekommendationerna angående effektanalys och säkerhetsanalys?

Effektanalys ska göras innan faktiskt behandling

Säkerhetsanalys kan göras efter 

19

Vilken myndighet gör kotroller på djurförsöksanläggningen?

Länsstyrelsen. 

20

Vilka krav finns för en prövare som ska informera en patient om deltagande i studien?

Information ska ges skriftligt och muntligt. Patienten ska kunna ställa frågor samt få tid att överväga sitt deltagande 

21

Om konfidensintervall för oddskvoten är 0,61-1.17. Vad är då P-värdet?

Över 0,05, då man inte kan förkasta nollhypotesen, dvs att OR = 1

22

Vad är en pilotstudie?

Vd kan detta få för effekt?

Pilotstudie: En första provstudie som görs i en mindre skala än en fullvärdig studie. 

Risker pga litet urval:

Minskad statistisk styrka

- Minskad precision --> stora skillnader krävs för att nollhypotesen ska förkastas

- Risken för typ 2 fel ökar, dvs att man behåller nollhypotesen trots att det finns en skillnad.

- Dock mindre risk för typ 1 fel, dvs att man förkastar nollhypotesen trots att den stämmer. 

23

På vilket sätt är man ansvarig för innehållet i en studie som författare?

Man är ansvarig för alla delar av studien och att oklarheter i innehållet reds ut vid förfrågan 

24

Vad står IMRAD för?

Introduktion, Metod, Resultat/analys och Diskussion. 

- Finns ofta i orginalartiklar (egna nya studier)

25

Vad föredras vid sökning i databaser, t.ex. pubmed?

Sökning med MeSH-termer ger ofta starkare koppling till ämnet än fritext. 

26

Helsingforsdeklarationen berör bland annat medincinsk forskning på sårbara grupper. 

Vad gäller angående forskning som inkluderar dessa?

De sårbara grupperna bör gynnas av kunskaper, tillvägagångssätt eller interventioner som forksningen resulterar i. 

27

Koppling mellan personuppgifter och etikprövning?

Forskning som inbegriper känsliga personuppgifter måste etikprövas. 

28

Vad innebär induktiv analysmetod/slutsats? 

Vad innebär en deduktiv slutsats?

Induktiv: Att man drar en sannolik slutsats utifrån en händelse.

T.ex. solen har gått upp varje morgon, därför kommer den göra det imorgon.

Deduktiv: Utifrån mätningar och observationer. T.ex. kan vi mha mätningar säga att jorden är rund och inte platt. 

29

Vad är en manifest innehållsanalys?

Latent innehållsanalys?

Manifest: Att man t.ex. räknar hur många gånger något sägs.

Latent: Att man drar slutsatser från texten. ¨läser mellan raderna¨ 

30

Exempel på när ¨effektanalys¨ används som ¨intention to treat¨?

 

Effektanalys: T.ex. när man misstänker att ett läkemedel kommer ha en viss effekt och därmed tänker att det kan vara en möjlig behandling.

Säkerhetsanalys, här behandlas utfallet. Hade läkemedlet den effekt man misstänkte?