Tentafrågor Flashcards Preview

Statistik > Tentafrågor > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor Deck (104)
Loading flashcards...
31

Vilken myndighet ger tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet?

Jordbruksverket

32

Vad är good clincial practice (GCP, god klinisk sed)?

Ett kvalitetssystem för kliniska prövningar. 

33

Vad är en dubbemaskerad studie?

När varken försökspersonerna eller prövaren vet vilken behandling en viss individ får. 

34

Vad är en beroende felklassificering?

¨Recall bias¨, där personerna uppfattat situationen på fel sätt, vilket snedvrider resultatet 

- Fallen överdriver eller underskattar sin exponering mer än kontrollerna. 

35

Vad är en oberoende felklassicifering?

Konsekvens?

Slumpmässiga fel: T.ex. om de exponerade råkar klassas som oexponerade --> luddigare skillnader --> missar att förkasta nollhypotesen trots att den borde förkastas.

36

Vad är massignifikans?

När ska detta misstänkas?

Massignifikans: T.ex. om man undersöker flera grupper (t.ex. flera cytokiners påverkan på smärta). Även om bara ökade nivåer av den ena leder till ökade smärta kan resultatet av de andra ändå bli signifikant tack vare detta. 

37

Vad finns det risk för vid få observationer?

Typ 2 fel, dvs att man behåller nollhypotesen när den borde förkastas. 

38

Vad påverkas förutsägbart resp. oförutsägbart av ökande stickprovsstorlek?

Påverkas förutsägbart: Standardfelet (minskar), konfidensintervall (snävare), statistiska styrkan (ökar)

Påverkas inte förutsägbart: Standardavvikelsen. 

39

Vad innebär citaträtten?

Rätten att citera utgivna verk, i den omfattning som motveras av ändåmålet, i enligthet med god sed.

40

Vad räknas som känsliga personuppgifter?

Personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, genetiska uppgifter, medlemskap i fackförening eller religiös grupp. 

41

När kan etikprövning krävas för examensarbete?

Om de utgör forskning

42

Vad kan forskare göra för att att höja sin trovärdighet vid en kvalitativ studie?

Beskriva sin erfarenhet av kvalitativa studier, hur de genomfört analysen samt hur de diskuterat och reviderat kodning och kategorier innan de kom fram till resultatet. 

43

Varför kan det vara svårt att genomföra studier rörande t.ex. cancerbehandlingar på ett dubbelmaskerat sätt?

Eftersom att den nya behandlingen ofta jämförs med en standardbehandling. Dessa kan ha olika biverkningsprofiler, varför man måste veta vilken patient som ska ha vilken (för patientens skull) 

44

Bedömning av nytta vid djurförsök. Nytta för vem då?

Nytta för samhället 

45

När kan man välja ett icke-parametriskt test?

T.ex. om spridningsmått indikerar förekomst av outliers --> kan ses genom att tid t.ex. kan bli negativ vid 3 standardavvikelser --> tyder på att resultatet inte är normalfördelat. 

46

Vad kan låg statistisk styrka få för konsekvens?

Hur kan man höja den?

Göra att det krävs en väldigt stor effekt för att kunna påvisa en signifikant skillnad. 

Genom att göra fler observationer. 

47

Rätt svar = C.

- Forskning som påverkar fysiskt eller psykiskt, t.ex. en ny behandling behöver etiskt tillstånd.

48

Vad/vilka utformade helsingforsdeklarationen?

Världsläkarförbundet

49

Vad är avbrytningspunkter i djurförsökssammanhang?

Kriterier för när forskare måste avbryta försöket innan den förutbestämda tidpunkten inträffar.

50

Vad får en randomiserad klinisk pilotstudie för evidensvärde?

Normalt har RCT-studier högt evidensvärde. Pga få deltagare blir dock studiens evidensvärde något lägre. 

51

52

Låg sensitivitet. 

53

Vilken myndighet kontrollerar att en försöksdjursverksamhet följer gällande lagstifning?

Länsstyrelsen

54

Hur görs urvalet för en kvantitativ resp. kvalitativ studie?

Kvantitativ: Representativt

Kvalitativ: Strategiskt

55

56

Vad innebär klinisk jämvikt?

Klinisk jämvikt: Innebär att experter inte har starkare skäl att tro att en behandling är att föredra framför en annan vid vetenskaplig utvärdering --> dessa är jämlika 

57

Vem bär ansvaret för att monitorering sker?

Sponsorn. 

58

Vad innebär stratifiering?

Varför gör man det?

Stratifiering: Innebär att man delar upp materialet i undergrupper med olika exponering för at minska risken för förväxling. 

59

Vad är en ITT-analys?

- ITT = intention to treat

Detta är en beräkningsmetod som syftar till att minska risken för överskattning av resultatet. 

ITT innebär att alla personer som har randomiserats följs upp inom inom sin behandlingsgrupp oavsett om de fått rätt behandling eller inte. 

- Bästa metoden för att mäta intervention

60