Tentafrågor Flashcards Preview

Statistik > Tentafrågor > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor Deck (104)
Loading flashcards...
61

Vad definierar selektionsbias?

Att en faktor som avgör både om individen är exponerad och får utfallet är relaterad till om individen deltar i studien eller inte. 

62

Varför använder man cancerregister i studier?

Det är obligatoriskt för alla individer med cancer att delta i cancerregister --> ingen selektion av individer sker. 

63

64

Vad är pearson correlation?

Vad krävs?

Ett parametriskt korrelationstest --> beskriver linjär samvariation mellan två metriska variabler. 

- Kräver att båda variablerna är normalfördelade. 

65

Vem är ytterst ansvarig person för verksamhetens djurförsöksfrågor?

Tillståndhavaren

66

Vad innebär ett bekvämlighetsurval?

Forskaren tillfrågar alla personer som befinner sig i ett specifikt sammanhang och som är villiga att delta i undersökningen

67

Vad innebär pseudonymisering i samband med dataskyddsförordningen?

Personuppgifter ska behandlas på ett sätt osm innebär att uppgifterna inte längre kan knytas till en viss person utan att andra uppgifter behöver användas 

68

Vad definieras som vetenskaplig oredlighet/forskningsfusk?

Fabirciering av data, manipulation av data pch plagiat

- Ej oärlighet mot sponsor

69

70

Vad gäller angående figurer som man ritat till sitt examensarbete?

Får handledaren använda denna?

Man själv är upphovsman och bör tillfrågas om tillstånd när andra vill använda figuren. 

71

När ska man resp. ska INTE använda ett parat t-test?

Kan användas om: Båda grupperna är förhållandevis stora

- Om man jämför två olika kroppsdelar hos samma invidiv

- Om man behöver justera analysen för confounders 

Kan inte användas om: Storleken på standardavvikelserna indikerar att det finns extremvärden/outliers

72

Vad händer om man höjer beslutsgränsen/gränsvärdet för en sjukdom? 

Fler falskt negativa --> minskad sensitivitet

73

74

Vad heter den nämnd som ger tillstånd om genomförande av vetenskapliga studier som inkluderar djurförsök?

Djurförsöksetiska nämnden

75

Vad ska man redovisa i sitt metodavsnitt om man gör en kritisk litteraturgranskning?

Vilka källor man sökt i, sökord, inklusions- och exklusionskriterier samt urvalsprinciper

76

Vad innebär credibility?

- Hur kan forskaren öka denna?

Vad innebär dependability?

- Hur kan forskaren öka denna?

Credibility --> är den bästa metoden vald?

Forskaren gör böra en tydlig beskrivning till sitt ställningstagande angående metoden. 

Dependabiility --> Har det varit samma förutsättningar för alla deltagare?

- Bör framgå hur intervjuguiden såg ut samt under vilka förutsättningar intervjun gjordes. 

77

78

Vilken sorts systematiskt fel minskar man risken för vid en prospektiv studiedesign?

Recall bias.

79

Vad får man fram vid en pearson correlation?

Hur väl två faktorer korrelerar --> r-värde och P-värde.

- INGA SPECIFIKA NIVÅER (SCORES)

80

När lämpar det sig att använda logistisk regression?

För att analysera binära utfallsvariabler. 

81

Skillnad mellan en randomiserad kontrollerad prövning och klinisk prövning? 

 

Klinisk prövning = forskningsverksamhet som innebär administrering av en testbehandling till en studiegrupp i syfte att utvärdera en behandling (t.ex. fas 1, fas 2 oh fas 3) 

- Jämför t.ex. med en placebo. 

- Kan göras på flera olika sätt, t.ex. cross-over --> typ av klinisk prövning avgör evidenshierarkin

RCT = Kan vara en typ av klinisk prövning (men även andra prövningar) --> högt evidensvärde. 

 

82

83

Vad är en per protocol-analys? 

Patienter som uppfyller protokollet gällande faktorer som exponering på behandling, mätningar och avsaknad av överträdelser får delta. 

 

- Analysen inkluderar endast dem som följde protokollet gällande behandlingen. 

84

Vad innebär att en studie är klusterrandomiserad

Att t.ex. olika lag (eller grupper) fördelas slumpmässigt till intervention eller kontrollgrupp.

- Ingen slumpmässig indelning av enskilda individer. 

85

86

Var har etikprövningsmyndigheten sitt huvudkontor och var skickar man en ansökan?

Ansökan med relevanta kopior skickar till etikprövningsmyndigheten i uppsala. 

87

Vad ska belysas inom fenomenologi?

De levda erfarameheten och människors livsvärld. 

88

Vad görs överklagande angående etiska tillstånd?

Till centrala etikprövningsnämnden. 

89

Vilken typ av variabel/skalnivå är muskelmassa?

Kvotskala. (numeriskt med nollpunkt)

90

Vilket test kan användas för att analysera samband mellan proteinintag och muskelmassa?

- Varför?

T-test/ANOVA --> samband mellan 2 metriska variabler. 

- ANOVa = jämför medelvärden mellan 2 eller flera grupper. 

- T-Test = jämför två medelvärden