Tentafrågor Flashcards Preview

Statistik > Tentafrågor > Flashcards

Flashcards in Tentafrågor Deck (104)
Loading flashcards...
91

Vilket test kan användas för att göra analysen mellan proteinintag och fysiska begränsningar? 

- Varför?

- Vad kan man få ut av testet?

 

Logistisk regression: En oberoende (kategorisk variabel) och ett binärt utfall (fysisk begränsning = har eller inte har)

- Får ut P-värde och OR med CI 

92

93

Hur kan man hantera misstänkta confounders?

Man samlar in information och inkluderar variablerna i den statistiska modellen. 

94

95

Vad är ett strategiskt urval?

Forskaren söker efter maximal variation (avseende t.ex. kön, ålder, utbildning) eller homogenitet bland deltagarna 

96

Hur många granskare har en systematisk översikt?

Vad bygger den på?

Hur är strukturen?

Minst två granskare.

Bygger på en systematisk och omfattande litteratursökning. Studier av hög kvalitet inkluderas. 

Tydligt redovisad metoddel

97

Exempel på när datasetet i analysen är intention to treat?

t.ex. om man vill undersöka efficacy av ett läkemedel. 

98

Varför göra man en stratifierad randomisering?

För att minsa systematisk avvikelsen 

99

Vad innebär en ITT-analys?

Alla randomiserade ingår i analysen. 

100

När kan en studie göras utan samtycke från försökspersonerna?

1) Om forskningspersonen inte kan pga sin sjukdom ge samtycke och kunskapen inte kan fås med forskning med samtycke. 

2) Om resultatet kan vara till nytta för andra som ldier av samma sjukdom som forskningspersonen och forskningsperosnen utsätts för obetydlig risk eller obehag

 

101

102

Vilken studiedesign följer upp över tid?

Kohort. 

103

Val av test: Oberoende eller beroende variabel.

- Vilken är det man mäter, vilken är det man jämför?

Man mäter den beroende variabeln

Man jämför den oberoende variabeln (hur påverkar denna utfallet?)

104