TEORIA - seminarium 1 Flashcards Preview

Histofizjo - wszystko > TEORIA - seminarium 1 > Flashcards

Flashcards in TEORIA - seminarium 1 Deck (64)
Loading flashcards...
1

Jakie są funkcje jamy ustnej?

6 funkcji

 • pobieranie i fragmentacja pokarmu
 • trawienie pokarmu przez enzymy zawarte w ślinie
 • percepcja smaku dzięki receptorom smakowym
 • przepływ powietrza oddechowego
 • obronna - ślina
 • artykulacja mowy

2

na czym polega funkcja resorpcyjna jamy ustnej?

Funkcja resorpcyjna to zdolność jamy ustej do wchłaniania leków i generalnie związków chemicznych takich jak np. 

 • nitrogliceryna
 • metylotestosteron
 • alkohol
 • związki rozp. w tłuszczach

3

na czym polega funkcja czuciowa jamy ustnej?

Pełnią ją receptory :

dotyku - ciałka Meissnera i kolbki Krausego

ucisku i wibracji - ciałka Vater-Pacciniego

bólu - wolne zakończenia nerwowe

wrażliwe na roziąganie - ciałka Ruffiniego

4

Które receptory są wrażliwe na ucisk i wibrację?

a) ciałka Meissnera i kolbki Krausego

b) ciałka Vater-Pacciniego

c) wolne zakończenia nerwowe

d) ciałka Ruffiniego

b) ciałka Vater-Pacciniego

 

dotyk - ciałka Meissnera i kolbki Krausego

ucisk i wibracja - ciałka Vater-Pacciniego

ból - wolne zakończenia nerwowe

wrażliwe na roziąganie - ciałka Ruffiniego

5

Na czym polega funkcja wydzielnicza jamy ustnej?

 

W jamie ustnej znajdują się gruczoły ślinowe - ślinianki i drobne gruczoły ślinowe

6

Co rozumiemy przez funkcję odnawiającą jamy ustnej?

 

Chodzi o to, że w warunkach fizjologicznych, zachowana jest równowga, pomiędzy tworzeniem się nowych komórek a ich złuszczaniem się.

7

Ile trwa proces dojrzewania komórek nabłonka u człowieka?

ok 6 tyg

8

Jak można porównać czas odnowy nabłonka w śluzówce wyścielającej i w śluzówce żującej? Czy trwa tyle samo? 

Odnowa śluzówki wyścielającej jest szybsza niż żującej i trwa ok kilkunastu dni

9

Wymień gruczoły przedsionka jamy ustnej

 • gruczoły wargowe ---  górne i dolne, oba typ mieszany
 • gruczoły policzkowe ---- małe gruczoły policzkowe - typ mieszany 

                                                  przyusznica -typ surowiczy        

10

Wymień gruczoły jamy ustnej właściwej

 • gruczoły dna jamy ustnej

                - ślinianka podżuchwowa - mieszna

                - ślinianki podjęzykowe - mieszane

                - językowo-podniebienna - śluzowe

 • gruczoły języka

                - przednie ( Blandin-Nuhn) - mieszane

                - środkowe ( Webera)  - śluzowe

               - tylne ( Ebnera) - surowicze

                -migdałkowe - śluzowe 

 • gruczoły podniebienia 

                 - podniebienia twardego - śluzowe

                 - podniebienia miękkiego i języczka - śluzowe

11

DO gruczołów języka należą:

a) Blandin-Nuhn

b) Webera

c) Ebnera

d) migdałkowe

e) wszystkie 

e) wszystkie

Zapamietaj, że jak nazwisko, to to zapewne język!

 

gruczoły języka

                - przednie ( Blandin-Nuhn) - mieszane

                - środkowe ( Webera)  - śluzowe

               - tylne ( Ebnera) - surowicze

                -migdałkowe - śluzowe 

12

Przyporządkuj  receptory do odpowiednich liczb

ciałko Krausego

zakończenie wolne nerwu

ciałko Ruffiniego

ciałko blaszkowate= Vater-Pacciniego

ciałko dotykowe Meissnera

ciałko Krausego  3

zakończenie wolne nerwu  1

ciałko Ruffiniego5

ciałko blaszkowate= Vater-Pacciniego 4

ciałko dotykowe Meissnera 2

13

Przyporządkuj odpowiednio ciałko dotykowe i blaszkowate

14

Co stanowi błonę śluzową jamy ustnej?

 

Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący, lub rogowaciejący oraz blaszka właściwa błony śluzowej. 

15

Które z wymienionych struktur występują w błonie śluzowej jamy ustnej?

a) grudki chłonne

b) małe gruczoły ślinowe

c) mięśnie poprzecznie prążkowane 

jedynie   b) małe gruczoły ślinowe

 

Grudki chłonne występują w błonie podśluzowej, 

a pod nią znajduje się wartwa mięśni szkieletowych

16

Która śluzówka jamy ustnej stanowi jej 25% powierzchni i gdzie występuje?

 

śluzówka żująca = mastykacyjna 

 • dziąsła
 • podniebienie twarde

 

Generalnie śluzówka żująca występuje tam, gdzie jest narażona na siły tarcia  i ucisk - powierzchnie twarde

17

Jaki typ śluzówki stanowi 60% całkowitej powierzchni jamy ustnej?

Gdzie ona występuje?

Śluzówka wyścielająca

występuje wszędzie tam gdzie nie ma dziąsła i podniebienia twardego :) 

czyli tam, gdzi enie grozi jej uraz w czasie żucia i przesuwania

 • wargi
 • policzki
 • podniebienie miękkie
 • dolna pow. języka
 • dno jamy ustnej
 • wyrostki zębodołowe górne i dolne

18

Jak można podzielić błonę śluzową ze względu na wrażliwość na bodźce?

 

 1. strefa dużej wrażliwości - warga dolna, koniec i brzegi języka, okolica migdałków podniebiennych
 2. strefa małej wrażliwości - dziśła, przedni odc podniebienie twardego, tylna część policzków
 3. strefa średniej wrażliwości - pozostałe części

19

Jakie warstwy wyróżniamy w nabłonku płaskim rogowaciejącym?

 

 1. podstawna
 2. kolczysta
 3. ziarnista
 4. jasna
 5. rogowa

20

Scharakteryzuj wartstwę podstawną nabłonka

 • pojedyncza warstwa komórek
 • komórki sześciennie lub walcowate 
 • komórki umocowane przez hemidesmosomy
 • dzielą się mitotycznie!
 • komórki macierzyste 

21

Scharakteryzuj warstwę kolczystą nabłonka 

 • kilka pokładów komórek
 • połączone desmosomami
 • rybosomy wolne i na RER
 • liczne filamenty pośrednie cytokeratynowe
 • synteza białek ----- INWOLUKRYNA
 • wydzielalają EGF, NGF, TGF-ß, cytokiny

22

Scharakteryzuj warstwę ziarnistą nabłonka 

 • 3 do 5 pokładów komórek spłaszczonych
 • w górnych biegunach komórek ziarnistości - keratynosomy i keratynohialiny

 

KERATYNOSOMY - ziarnistości obłonione, utworzone z koncentrycznie ułożonych błon, tzw ciała lamelarne

KERATOHIALINY - ziarnistości nieobłonione, zawierają - profilagryne, lorikryne, SPR, kornifinę, inwolukrynę 

23

Opisz warstwę jasną nabłonka 

 • kwasochłonna
 • kilka pokładów komórek - keratynocytów
 • zanikające jądra i organelle
 • zachowane desmosomy
 • w cytoplazmie gęsto upakowane filamenty cytokeratynowe spojone filagryną
 • występuje tylko w skórze grubej np podeszwie stopy

24

opisz warstwę zrogowaciałą nabłonka wielow. rogowaciejącego

 • zbita wartstwa
 • kom. bezjądrzaste, spłaszczone
 • tworzą płytki rogowe = rdzeń z filamentów cytokeratynowych spojonych filagryną, oraz otoczka , część złuszczająca się
 • ulega ciągłemu złuszczaniu 

25

Co to jest ortokeratoza?

ORTOKERATOZA

Występuje w nabłonku zrogowaciałym, 

oznacza ona stan, kiedy komórki powierzchowne wypełnione są keratyną i nie posiadają jąder

26

Co to jest parakeratoza?

PARAKERATOZA 

Występuje w nabłonku zrogowaciałym, 

sytuacja w której w warstwie powierzchownej jest keratyna z obkurczonymi jądrami komórkowymi i zbitą chromatyną, podczas kiedy zwykle w warstwie rogowej nie występują jądra komórkowe. 

 

Jest to związane ze skróceniem czasu przejścia keratynocytu z warstwy podstawnej do rogowej.

 

Charakterystyczna dla chorób skóry gdzie występuje nadmierna proliferacja naskórka, np łuszczycy

27

Co oznacza , że nabłonek jest o niepełnej keratynizacji?

 

Oznacza to, że w komórkach występują pyknotyczne jądra i nie ulegają one pełnemu zrogowaceniu

28

Czym różni się nabłonek wielowartswowy płaski nierogowaciejący od rogowaciejącego?

 • brak warstwy ziarnistej - tutaj występuje tzw warstwa pośrednia
 • tonofilamenty w cytoplazmie rozmieszczone równomiernie ( a nie w pęczkach, jak w rogowaciejącym)
 • inna budowa chem. keratyn
 • komórki warstwy złuszczającej się posiadają jądra kom. i organelle

29

Jakie komórki nienabłonkowe występują w nabłonkach jamy ustenej?

 • melanocyty
 • kom. Merkla
 • kom. Langerhansa
 • limfocyty

30

JAki procent wszystkich komórek nabłonka stanowią komórki nienabłonkowe?

ok 10%