Week 1/2 Flashcards Preview

Ondernemingsrecht > Week 1/2 > Flashcards

Flashcards in Week 1/2 Deck (14):
1

twee rechtsvormen binnen het ondernemingsrecht

- contractuele rechtsvorm (personenvennootschappen)
+ maatschap/vof/cv
- institutionele rechtsvorm (rechtspersonen)
+ nv/bv/vereniging/stichting/cooperatie

2

gelaagde structuur contractuele rechtsvormen

maatschap is de basisvorm en hieruit kan een vof/cv opgericht worden

3

contractuele rechtsvorm kenmerken

- inbreng = vennootschappelijke / afgescheiden vermogen
- afgescheiden vermogen is een exclusief verhaalsobject voor schuldeisers vd personenvennootschap (enkel contractuele schuldeisers kunnen zich hierop beroepen/een vennoot die naast pers.ven. actief is kan niet via de pers.ven. hiervoor aansprakelijk gesteld worden)

4

maatschap 7A:1655 BW

kwalificatie (Astense Dierenartspraktijk)
- overeenkomst
- samenwerking (gelijkheid/gelijkwaardigheid)
- verdeling v voordeel
- inbreng
- gericht op voordeel behalen voor alle deelnemers (een deelnemer mag niet uitgesloten worden van winst)
aansprakelijkheid/vertegenwoordiging
- hoofdregel: maten zijn gedeeltelijk aansprakelijk voor de verbintenissen (voor gelijke delen naar rato van aantal maten)
- uitz. art 7:407 BW wanneer 2 personen een opdracht hebben zijn zij hoofdelijk aansprakelijk (buiten maatschapsrecht om)
- een maat kan enkel met volmacht de maatschap binden (geen volmacht dan is enkel maat verbonden)

5

vof 15-18/22-34 WvK

gekwalificeerde maatschap
- bedrijfsvoering en onder gemeenschappelijke handelsnaam
vertegenwoordiging en aansprakelijkheid
- hoofdregel: een vennoot kan vof binden zolang de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet is ontnomen/beperkt
- hoofdregel: de vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk (dus ook privevermogen)

6

cv 19-21 WvK

gekwalificeerde maatschap
- vof (bedrijfsvoering/gemeenschappelijke handelsnaam)
- naamvoeringsverbod, beheer/bestuursverbod, geen vertegenwoordiging (ook niet met volmacht), geen aansprakelijkheid buiten verlies eigen inbreng

7

verschil beroep en bedrijf

bedrijf is alles wat geen beroep is.
beroep heeft te maken met persoonlijke kwaliteiten en een vertrouwensband (ereregels/tuchtrecht)
maatschap: (niet) openbare uitoefening v beroep/bedrijf
vof/cv: openbare uitoefening v bedrijf

8

institutionele rechtsvormen

- geen overeenkomst, maar zelfstandig instituut
- vermogensbestanddelen die zich in de rechtspersoon bevinden behoren toe aan de rechtspersoon zelf (geen afgescheiden vermogen)

9

vereniging 2:26 BW

-rechtspersoon
-leden
-gericht op een bepaald doel
-opgericht bij (impliciete) meerzijdige rechtshandeling
-winstuitkeringsverbod aan leden

10

stichting 2:285 BW

-rechtspersoon opgericht bij not. akte
-door rechtshandeling tot stand gekomen
-geen leden
-doelvermogen
-uitkeringsverbod (muv uitkeringen met ideële/sociale strekking, maar niet aan bestuur/oprichters)

11

nv/bv 2:64/2:175 BW

-rechtspersoon opgericht bij not. akte
- in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal
-aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk en niet verplicht tot de verliezen boven het bedrag v aandeel aan te vullen
-in aandelen verdeeld kapitaal = de aandeelhouders nemen ieder een of meer aandelen die de nv/bv uitgeeft/emitteert/plaatst/stort op die aandelen
-aandelen zijn gestandaardiseerde units met een nominale waarde die het precieze gedeelte van de aandeel in het kapitaal weergeeft.

12

van een informele vereniging is sprake als er een samenwerkingsverband is met een eigen identiteit die als een eenheid deelneemt aan het rechtsverkeer door als een subject van rechten en plichten te gedragen. hierbij is het van belang dat er een gezamenlijk doel, bestuur (andere organen), eigen administratie, leden die contributie betalen, financiele zelfstandigheid, mogelijkheid om zelfstandig overeenkomsten te sluiten is. niet vereist: not oprichtingsakte, wil gericht tot het ontstaan vd vereniging, statuten, inschrijving kvk.

The Lord's Choir

13

het bestaan van een maatschap is niet afhankelijk van een uitdrukkelijke wilsbesluit (overeenkomst). het kan namelijk ook op een stilzwijgende manier gebeuren. dit moet wel getoetst worden aan objectieve maatstaven en de vereisten van maatschap

Astense Dierenartspraktijk
- samenwerking (gelijkheid/gelijkwaardigheid)
- verdeling v voordeel
- inbreng
- gericht op voordeel voor alle deelnemers

14

vof is feitelijk beeindigd, maar juridisch bestaat het nog. partij b vordert onroerend goed dat gebruikt wordt door partij a maar dit wordt afgewezen omdat het eigendom van onroerend goed nog binnen de boedel ligt en geen juridische verdeling heeft plaatsgevonden. het is dus voor een vennoot niet mogelijk om eigen gedeelte/winst uit de gemeenschap te vorderen. er moet rekening gehouden worden met evt. schuldeisers.

van den broeke/van der linden