Week 3 Flashcards Preview

Ondernemingsrecht > Week 3 > Flashcards

Flashcards in Week 3 Deck (10):
1

inbreng in de vennootschappelijke gemeenschap kan op 3 manieren

- inbreng van zuiver genot van een goed
- inbreng van volledige gerechtigdheid (juridisch en economisch) van een goed
- inbreng van alleen economische gerechtigdheid van een goed

2

inbreng van zuiver genot van een goed

- enkel gebruiksrecht
- geen overdracht
- bij ontbinding van pers.ven. houdt het gebruiksrecht op te bestaan
- waardeveranderingen komen voor rekening vd inbrengende vennoot

3

inbreng van volledige gerechtigdheid van een goed

- gebruiksrecht en overdracht
- goed behoort toe aan de gezamenlijke vennoten (deelgerechtigd)
- bij ontbinding van pers.ven. houdt het gebruiksrecht op te bestaan en moet het goed weer overgedragen worden aan de inbrengende vennoot
- waardeveranderingen komen voor rekening vd gezamenlijke vennoten
- bij overbedeling moet de inbrengende vennoot compenseren; bij onderbedeling moeten de overige vennoten compenseren

4

inbreng van economische gerechtigdheid van een goed

- gebruiksrecht
- geen overdracht
- economisch eigendom (feitelijk wel overgedragen maar juridisch blijft inbrengende vennoot eigenaar)
- bij ontbinding houdt gebruiksrecht op te bestaan
- waardeveranderingen komen voor rekening vd gezamenlijke vennoten
- overbedeling (inbrengende vennoot compenseert); onderbedeling (overige vennoten compenseren)

5

peilmoment voor waardebepaling bij ontbinding van pers.ven.

bij economische gerechtigdheid = moment van ontbinding (beëindiging)
bij volledige gerechtigdheid = moment van vereffening (afrekening)

6

op 2 manieren kan voorkomen worden dat een pers.ven. bij uittreden van een vennoot wordt ontbonden

-voortzettingsbeding: vennootschap blijft voortbestaan tussen de overblijvende vennoten
-vermogensbeding: verblijvensbeding (wnr volledig gerechtigdheid van een goed is overgebracht) en overnemingsbeding (wnr genot/economische gerechtigdheid van een goed is overgebracht)

7

kapitaalbescherming

-stortingsplicht (NV 25%, BV 0%)
-minimumkapitaal (NV 45.000 gestort kapitaal, BV geen minimumkapitaal, wel min 1 aandeel uitgegeven)

8

vier kapitaalbegrippen

maatschappelijk kapitaal
-max uit te geven aandelen zonder statutenwijziging
geplaatst kapitaal
-totale bedrag aan aandelen dat daadwerkelijk is uitgegeven
gestort en opgevraagd kapitaal
- totale bedrag aan aandelen dat daadwerkelijk is ontvangen en totaal bedrag dat is gevraagd te storten op de aandelen die zijn uitgegeven
gestorte kapitaal
- totale bedrag aan aandelen dat daadwerkelijk is ontvangen
+ eigen vermogen neem toe/af door stortingen/winst/verlies/uitkeringen
+geplaatst kapitaal (evt het gestorte en opgevraagde kapitaal/alleen gestorte kapitaal) vormt de basis van het eigen vermogen

9

vermogensbescherming

uitkering bij NV
-hoofdregel: algemene vergadering besluit hierover
-wettelijke balanstest: EV - gebonden vermogen (gestort en opgevraagd kapitaal + wettelijke/statutaire reserves) = uitkeringsruimte
uitkering bij BV
-hoofdregel: algemene vergadering besluit hierover en bestuur controleert dit dmv uitkeringstest
- wettelijke balanstest: EV - wettelijke/statutaire reserves = uitkeringsruimte
- uitkeringstest: bestuur mag uitkering enkel weigeren als het bestaan van de vennootschap in gevaar zal komen daardoor
+ bestuur is hier hoofdelijk aansprakelijk / ontvanger vd uitkering is aansprakelijk voor het bedrag dat ze hebben ontvangen
+ het tekort dat ontstaat door de uitkering = het bedrag vd opeisbare schulden die niet kunnen worden betaald hierdoor maar gemaximeerd tot het bedrag dat daadwerkelijk is uitgekeerd

10

zodra maatschap tot einde komt is het moment om de waarde te berekenen als er sprake is van volledige gerechtigdheid moment van vereffening en als er sprake is van economische gerechtigdheid moment van ontbinding.

Faanse Veehouderijmaatschap