Week 7 Flashcards Preview

Ondernemingsrecht > Week 7 > Flashcards

Flashcards in Week 7 Deck (12):
1

aandelen nv

- aandelen op naam en toonder (bewijspapier) 2:82
- aandelenregister 2:85
- not.akte vereist bij aandelen op naam 2:86
- uitgave aandelen na besluit av of gedelegeerde orgaan voor max 5 jr 2:96
- delegatie heeft privatieve werking

2

aandelen bv

- aandelen op naam 2:194
- aandelenregister
- not. akte vereist 2:196
- uitgave aandelen na besluit av of gedelegeerde orgaan 2:206
- delegatie heeft privatieve werking

3

levering van aandelen

- dmv not.akte
- na levering kan nieuwe aandeelhouder pas gebruik maken van rechten als nv/bv partij was bij rechtshandeling
- uitz 2:86c geen not akte vereist voor aandelen op naam van beursgenoteerde nv, gewone akte voldoende
- aandelen op toonder geschiedt levering ex art 3:93 jo 3:84 jo 3:80 (dus overdracht)

4

rechten v aandeelhouders

financiele rechten:
- dividenduitkering 2:105
- bij bv winstrechtloze aandelen toegestaan 2:216
zeggenschapsrechten
-stemrecht 2:118 bij av
- bij bv stemrechtloze aandelen mogelijk 2:228
het is niet mogelijk om zowel stemrecht als winstrecht te onthouden van een aandeel 2:228 lid 5 2:190

5

prioriteitsaandelen

2:92 jo 2:201 lid 3
-bijzonder zeggenschapsrecht (veto)
- naast av vergadering van houders van prioriteitsaandelen

6

preferente aandelen

niet in de wet aangegeven 2:96a jo 2:206a
- gefixeerde winstrecht met voorrang boven de gewone aandelen

7

voorkeursrecht

- bestaande aandeelhouders hebben bij nieuwe aandelen het recht om aan te geven dat ze een deel willen hebben
- 2:96a bij nv staan de preferente aandeelhouders hierbuiten
- 2:206a bij bv staan preferente aandeelhouders, winstloze en stemloze aandeelhouders hierbuiten

8

stortingsplicht nv

-min 1/4e van het nominale aandeel moet zijn gestort art 2:80
-vereffenaar of curator zijn bevoegd om alles te innen 2:84

9

stortingsplicht bv

-gehele initiele stortingsplicht kan uitgesteld worden 2:191
-vereffenaar of curator zijn bevoegd om alles te innen 2:193

10

blokkeringsregeling

-nv art 2:87 bij aandelen op naam is het mogelijk om de overdraagbaarheid te beperken of verbieden; het heeft goederenrechtelijk effect (eigendomsoverdracht mislukt als het in strijd is met de blokkeringsregeling)
-bv art 2:195 aandeelhouder moet aandelen die hij wil verkopen eerst aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders

11

VDV Totaalbouw

vennoten van een vof zijn niet automatisch failliet op het moment dat de vof failliet is verklaard.

12

Restaria Lunchroom de Katterug

ic hadden cv bestuursverbod geschonden door ovk te ondertekenen wat in regel leidt tot aansprakelijkheid en de kennis van de wederpartij van de commanditaire vennoten maakt hier geen verschil in. HR oordeelde dat rechter moet beoordelen of de handelingen van commanditaire vennoten in redelijkheid kunnen leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid ipv dat de aansprakelijkheid automatisch wordt aangenomen.