1-30 Flashcards Preview

Ekologie zkouška > 1-30 > Flashcards

Flashcards in 1-30 Deck (30):
1

Kdo je v posuzování vlivů na ŽP oznamovatelem?

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá realizovat a posuzovat záměr (investor)

2

AKUTNÍ toxicita pesticidů udává

jedovatost pesticidů v případě jednorázového podání

3

Moluskocidi jsou

chemické přípravky určené k potlačení a likvidaci slimáků

4

RODENTICIDY jsou

chemické přípravky určené k potlačení a likvidaci hlodavců

5

insekticidy jsou

chemické přípravky určené k potlačení a likvidaci hmyzu

6

herbicidy jsou

chemické přípravky určené k potlačení a likvidaci nežádoucích rostlin

7

METHEMOGLOBINEMII způsobují:

dusitany

8

EXOGENNÍ kontaminace

vzniká v potravě vlivem fizikálních a chemických vlivů

9

Co je to NOXA?

škodlivina

10

TERANOGENEZE je

účinek jedovatých látek v těle matky během embryomentálního vývoje s vyvoláním malformací

11

Co je EKO-KOM?

autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů

12

Stav životního prostředí v současné době je

srovnatelný s průměrem EU

13

Mezi normativní nástroje patří

vyhlášky a limity

14

Jaké složky životního prostředí sou zasahovány haváriemi?

všechny složky

15

Co vyjadřuje expozice?

množství chemické látky, která se dostane do organismu

16

Vyber správnou barvu kontajneru

modrá-papír, bílá- čiré sklo, zelená- barevné sklo, žlutá- plast, oranžová- nápojové kartony

17

Mezi poplatky za využívání přírodních zdrojů nepatří

poplatky za spotřebu látek poškozující ozonovou vrstvu (freony)

18

Vývoj biodiverzity globálního mořského ekosystému se řídí:

exponenciálním modelem

19

Podle doby vzniku rozlišujeme staré ekologické zátěže vznikající v letech 1948- 1989, jedná se o:

zátěže, které vznikly v období tzv. státních podniků

20

Globální teplota v současné době

roste

21

Co se rozumí pod pojmem inertní odpad?

netečný, nejedovatý odpad

22

Co vyjadřuje toxicita?

schopnost organické látky poškodit zdraví člověka nebo zvířete

23

Co je SEA?

proces posuzování vlivů koncepcí a územě plánovacích dokumentací na ŽP

24

Ochranná lhůta (v souvislosti s aplikací pesticidů) vyjadřuje:

časový interval mezi posledním ošetřením a sklizní

25

Do ekonomických nástrojů nepatří:

systém enviromentálního managementu

26

Co charakterizuje termín biodiverzita?

rozmanitost geobiocenoz, fotocenoz a zoocenoz

27

Mezi fyzikální procesy, které jsou při sanačních metodách využívány nepatří:

neutralizace

28

Oznamovatel je povinen přiložit oznámení příslušnému útvaru:

písemně, na technickém nosiči dat nebo v elektronické podobě

29

Ekonomickým nástrojem v ochraně životního prostředí je:

obchod s emisními povolenkami

30

Zelený bod je mezinárodní značka:

umístěná na obalech, za které byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů