181-X Flashcards Preview

Ekologie zkouška > 181-X > Flashcards

Flashcards in 181-X Deck (14):
1

FYTODEGRADACE

absorpce, přeměna, odbourání kontaminantů uvnitř rostliny

2

EXTERNALITA

vnější učinek ekonom. rozhodnutí (les čistí vodu ->část výnosů si přisvojují)

3

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

uspokojuje potřeby přítomnosti

4

KOKANCEROGENNÍ LÁTKY

vyvolávají nádorové bujení

5

REZISTENCE PESTICIDŮ

určuje chování pesticidů v půdním prostředí – stálost

6

MNOŽSTVÍ CO2 V ATMOSFÉŘE V SOUČASNOSTI JE:

370 ppm

7

Co je to PALEOZICKÝ PLATEAU

zdánlivě konstantní úroveň biodiverzity v prvohorách

8

HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ:

- odstranění
- využití
- recyklace
- opětovné využití
- předcházení (prevence) vzniku odpadů

9

ODPAD:

každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpad. v příloze č. 1 zákona o odpadech

10

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností

11

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

- oleje jiné než surové minerální oleje a surovinné oleje z živočišných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů
- ELEKTRICKÉ AKUMULÁTORY
- GALVANICKÉ ČLÁNKY
- VÝBOJKY A ZÁŘIVKY
- PNEUMATIKY
- ELEKTROZÁŘENÍ POCHÁZEJÍCÍ Z DOMÁSNOSTI

12

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

- MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- KRAJSKÉ ÚŘADY
- OBECNÍ ÚŘADY S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

13

OBAL:

- prodejní
- skupinové
- přepravní

14

Recyklace

znovuvyužití obalů